Taxnorway.no

Utdatert: Diverse artikler

UtskriftversjonInnhold

Forsiden

  1 Hva er merverdiavgift?

Merverdiavgift er en alminnelig omsetningsavgift på det endelige forbruk av varer og tjenester. Merverdiavgift skal beregnes og betales ved omsetning av alle varer og tjenester, med mindre omsetningen er særskilt unntatt. Omsetningen må likevel være av en viss størrelse for å være avgiftspliktig. For offentlig virksomhet gjelder det særskilte regler. Avgiften skal som hovedregel beregnes i alle ledd i omsetningskjeden, også på innførsel av varer og visse tjenester fra utlandet. Uttrykkene utgående merverdiavgift og inngående merverdiavgift er sentrale i merverdiavgiftssystemet. Disse uttrykkene kan forklares slik:

Utgående merverdiavgift

er den merverdiavgiften som skal beregnes og kreves opp ved salg av varer og tjenester. Utgående merverdiavgift skal beregnes både ved omsetning til andre næringsdrivende og til vanlige forbrukere. Ved salg mellom registrerte næringsdrivende, skal merverdiavgiften spesifiseres i et salgsdokument. Andre enn registrerte næringsdrivende har ikke adgang til å beregne eller angi merverdiavgift i salgsdokument.

Det skal også beregnes utgående merverdiavgift når en registrert næringsdrivende tar ut en vare fra sin virksomhet til bruk privat eller til andre formål utenfor det avgiftspliktige området. Plikten til å beregne utgående merverdiavgift ved uttak av tjenester er begrenset til uttak til privat bruk eller til formål utenfor den samlede virksomhet. Se under avsnittet Uttak av varer og tjenester.

Inngående merverdiavgift

er den merverdiavgiften som påløper ved kjøp av en avgiftspliktig vare eller tjeneste. Når kjøperen er en registrert næringsdrivende, kan dette avgiftsbeløpet føres til fradrag i oppgjøret med avgiftsmyndighetene. Det merverdiavgiftsbeløpet som da skal betales inn til avgiftsmyndighetene, er differansen mellom utgående og inngående merverdiavgift i avregningsperioden. Om omfanget av fradragsretten og de vilkår som må være oppfylt for at et avgiftsbeløp kan føres til fradrag, se under avsnittet Fradrag for inngående merverdiavgift.

Selv om alle leddene i omsetningskjeden frem til forbruker skal beregne merverdiavgift, betyr ikke dette at avgiften blir en omkostning på det enkelte omsetningsledd. Fordi det foreligger rett til fradrag for inngående merverdiavgift, blir avgiften på det enkelte ledd forskjellen mellom avgift på salg (utgående merverdiavgift) og avgift på kjøp (inngående merverdiavgift) hos den enkelte næringsdrivende. Utgående og inngående merverdiavgift er én og samme avgift, men betegnelsen beror på om avgiften ses fra selgerens eller kjøperens synsvinkel.

Eksempel
Her har vi satt opp en oversikt over hvordan avgiftsberegningen blir i de forskjellige omsetningsleddene. I dette eksemplet er en vare fulgt fra produksjonsleddet til forbrukeren. For enkelhets skyld er det forutsatt at det første leddet i omsetningskjeden (trelastfirma A) ikke har foretatt kjøp hvor det foreligger rett til fradrag for inngående merverdiavgift.

Her har vi satt opp en oversikt over hvordan avgiftsberegningen blir i de forskjellige omsetningsleddene. I dette eksemplet er en vare fulgt fra produksjonsleddet til forbrukeren. For enkelhets skyld er det forutsatt at det første leddet i omsetningskjeden (trelastfirma A) ikke har foretatt kjøp hvor det foreligger rett til fradrag for inngående merverdiavgift.

  • Hvert omsetningsledd kan trekke fra det avgiftsbeløpet som er beregnet i foregående ledd i avgiftsoppgjøret med staten.
  • Den enkelte næringsdrivende betaler bare inn til staten avgift av egen verditilvekst eller merverdi. Dette skyldes at det foreligger rett til fradrag for den avgiften som er beregnet av tidligere omsetningsledd.
  • Det beløp som til slutt betales av forbrukeren, er summen av de avgiftsbeløp som betales inn på hvert ledd.

Den alminnelige avgiftssatsen er 25 prosent. Ved innenlandsk salg skal avgiften beregnes av salgsprisen, og ved innførsel av varens tollverdi. Avgiftsbeløpet skal beregnes med 25 prosent av netto vederlag og skal derfor ikke tas med i grunnlaget for beregningen. Av brutto vederlag inklusive avgift utgjør merverdiavgiften 25/125.


EKSEMPEL 1

Salgspris uten avgift 100
+ 25 % avgift 25
Salgspris med avgift 125


EKSEMPEL 2

Salgspris med avgift 125
- 25/125 avgift 25
Salgspris uten avgift

100


Ved omsetning av næringsmidler skal avgift beregnes med 14 prosent. Som næringsmidler regnes enhver mat- eller drikkevare og enhver annen vare som er bestemt til å konsumeres av mennesker. Unntak her er legemidler, vann fra vannverk, tobakksvarer og alkoholholdige drikkevarer.

Ved romutleie mv. i hotellvirksomhet, næringsmessig utleie av  fritidseiendommer  mv., formidling av slike tjenester, omsetning og formidling av persontransporttjenester og ved innenlands ferging av kjøretøyer, skal avgift beregnes med 8 prosent. Også kringkastingsavgiften og kinobilletter skal avgiftsberegnes med 8 prosent.

Ved omsetning av råfisk til eller gjennom fiskesalgslag som er opprettet i medhold av råfiskloven, skal det benyttes en særskilt avgiftssats på 11,11 prosent. Dette tilsvarer 10 prosent av brutto omsetning inklusive avgift.