Taxnorway.no

Utdatert: Diverse artikler

UtskriftversjonInnhold

Forsiden

  2 Hvem er avgiftspliktig?

Avgiftsplikten omfatter alle som i næring omsetter varer og tjenester, uansett om virksomheten drives av en enkelt person, to eller flere som driver sammen (ansvarlig selskap), aksjeselskap eller kommandittselskap. Som regel er avgiftsplikten ikke knyttet til hvem som driver virksomheten, men til hva som omsettes.

Krav til omsetning

Det er et vilkår for avgiftsplikt at det finner sted en omsetning. Likestilt med omsetning er innførsel og uttak av varer og tjenester. Omsetning er levering av vare eller yting av tjeneste mot vederlag. Dette betyr at det skal beregnes merverdiavgift ved salg når varen eller tjenesten faller inn under avgiftsområdet og selgeren er registrert næringsdrivende. Dersom det ikke mottas vederlag, er det ingen omsetning.

Det regnes også som omsetning når det leveres en vare eller ytes en tjeneste som helt eller delvis vederlag for mottatt vare eller tjeneste (bytte). Dette betyr at bytte av vare eller tjeneste anses som omsetning. Tjeneste mot tjeneste vil for eksempel rammes av plikt til å beregne merverdiavgift for begge parter.

Det gjelder særskilte regler for byggevirksomhet i egen regi. Selv uten avgiftspliktig omsetning, er det avgiftsplikt for næringsdrivende som for egen regning driver virksomhet med oppføring, oppussing, modernisering med videre av bygg eller anlegg for salg eller utleie. Avgiftsberegning skal her skje på samme måte som ved uttak av varer og tjenester.

Krav til næring

Et annet vilkår for avgiftsplikt, er at det utøves næring. Begrepet næring må avgrenses mot andre former for aktivitet, og det kan i enkelte tilfeller være vanskelig å fastslå om det foreligger næringsvirksomhet i forhold til merverdiavgiftslovens bestemmelser.

En aktuell problemstilling er om det utøves næring eller om det foreligger et lønnstakerforhold. Den største forskjellen mellom en selvstendig næringsdrivende og en lønnstaker, er at en selvstendig næringsdrivende påtar seg å utføre bestemte oppdrag for egen regning og risiko, mens en arbeidstaker stiller sin arbeidskraft til disposisjon for arbeidsgiveren. Hvordan partene selv karakteriserer forholdet, er ikke bindende for avgiftsmyndighetene. Det er det virkelige forholdet mellom partene som er avgjørende. Det må foretas en helhetsvurdering i hvert enkelt tilfelle.

Videre kan det være aktuelt å trekke grensen mellom hobby- og næringsvirksomhet. For å bli ansett som næringsvirksomhet er det et vilkår at driften er egnet til å gi overskudd.

Hvis det er tvil om det foreligger næring, bør det tas kontakt med skattekontoret for å få en nærmere vurdering av forholdet.

Veldedige organisasjoner
Veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner kan også være avgiftspliktige. Det har ingen betydning for avgiftsplikten om omsetningen tar sikte på å finansiere den allmennyttige virksomheten, men det gjelder enkelte særregler for slike virksomheter. Se brosjyren Merverdiavgift – for veldedige og allmennyttige organisasjoner og institusjoner.

Kommisjonssalg
Med kommisjonssalg forstås salg i eget navn, men for fremmed regning. Kommisjonæren omsetter i eget navn, men etter oppdrag fra og for regning av en kommittent/kunde. Omsetning i kommisjon regnes i avgiftsmessig sammenheng både som kommittentens og kommisjonærens omsetning. Kommisjonæren plikter å kreve inn merverdiavgiften fra kunden.

En vareagent selger varer i fremmed navn og for fremmed regning og anses som fullmektig. Vareagenten driver ikke egen vareomsetning, men mottar bare provisjon. Formidling av vareomsetning er en avgiftspliktig tjeneste.

Auksjonssalg
Salg på auksjon medfører plikt for auksjonarius til å beregne og betale merverdiavgift. Salg på tvangsauksjon anses imidlertid ikke som omsetning og er derfor ikke merverdiavgiftspliktig. Det skal heller ikke beregnes merverdiavgift ved salg av hittegods/eiendeler på hittegods-, dødsbo- og felleseieskifteauksjoner når salget skjer etter reglene om tvangssalg.

Stat og kommune
Stat, fylkeskommuner, kommuner og institusjoner som eies eller drives av det offentlige, er avgiftspliktige når de omsetter varer og tjenester. Et unntak gjelder for statlige enheter som omsetter tjenester bare til andre statlige enheter. Det offentlige blir merverdiavgiftspliktig selv om omsetningen ikke drives som næring. Noen offentlige institusjoner driver virksomhet som bare eller hovedsakelig (80 prosent) har til formål å tilgodese egne behov. Slike institusjoner er avgiftspliktige bare for sin omsetning til andre, men har på den annen side bare rett til fradrag for inngående merverdiavgift på varer og tjenester som omsettes til andre.

Konkursbo og dødsbo
Ved konkurs eller dødsfall, er boet merverdiavgiftspliktig for omsetning og uttak etter konkursåpningen eller dødsfallet, dersom debitor eller avdøde ville ha vært avgiftspliktig. Det viktigste ved disse reglene er at det er uten betydning om boet driver næring eller om boets egen omsetning er under minstegrensen. Det er tilstrekkelig at disse vilkår var oppfylt av debitor eller avdøde.

Utenlandske næringsdrivende
Det må skilles mellom utenlandske næringsdrivende som omsetter til Norge, og de som omsetter i Norge.

Utenlandske næringsdrivende som bare foretar salg av varer fra utlandet til Norge, er ikke merverdiavgiftspliktige i Norge. I disse tilfellene oppstår avgiftsplikten ved innførselen. Om innførsel av tjenester vises det til egen omtale i avsnittet Kjøp fra utlandet (innførsel).

For utlendingers omsetning av varer og tjenester i Norge gjelder følgende:
Utenlandske virksomheter som har forretningssted eller hjemsted i Norge, er avgiftspliktige etter samme regler som norske virksomheter, og skal registreres i avgiftsmanntallet når vilkårene er oppfylt. Se avsnittet Registrering i avgiftsmanntallet.
Dersom den utenlandske næringsdrivende verken har forretningssted eller hjemsted her i landet, skal han beregne og betale merverdiavgift av sin omsetning i Norge ved representant og skal registreres i avgiftsmanntallet ved representanten. I slike tilfeller er både den utenlandske næringsdrivende og den norske representanten ansvarlige for at merverdiavgift blir beregnet og betalt.