Taxnorway.no

Utdatert: Diverse artikler

UtskriftversjonInnhold

Forsiden

  3 Avgiftspliktige transaksjoner

Omsetning av varer

Det skal beregnes og betales merverdiavgift av all innenlandsk vareomsetning med mindre det er gitt særskilte fritak.

Varebegrepet som brukes i merverdiavgiftsloven er videre enn det som brukes i dagligtale. Fysiske gjenstander, herunder fast eiendom, blir sett på som vare. Også elektrisk kraft, vann fra vannverk, gass, varme og kulde er varer.

Det skal ikke beregnes merverdiavgift ved salg av fast eiendom. Fast eiendom er både ubebygget og bebygget grunn. Salg av bygninger anses også som salg av fast eiendom, med mindre det gjelder midlertidige bygg, for eksempel flyttbare anleggsbrakker. Disse anses som varer, og slikt salg er derfor avgiftspliktig.

Selv om omsetning av fast eiendom ikke er avgiftspliktig, vil for eksempel nybygging og reparasjon av bygninger og annen fast eiendom, bli belastet med merverdiavgift. Dette er omsetning av tjenester hvor det skal beregnes merverdiavgift på vanlig måte.

Omsetning av tjenester

Det er generell merverdiavgiftsplikt på omsetning av tjenester. Dette innebærer at alle tjenester er avgiftspliktige med mindre de er særskilt unntatt.

Alt som kan omsettes og som ikke kan ses på som en vare, blir sett på som en tjeneste. Begrensede rettigheter til fysiske gjenstander eller fast eiendom, samt hel eller delvis utnyttelse av immaterielle verdier er tjenester. Produkter som leveres digitalt over nett, for eksempel musikk, bilder og programvare, regnes også som tjenester.

Som eksempel på tjenesteområder som er merverdiavgiftspliktige nevner vi:

 • konsulenttjenester, blant annet administrativ, økonomisk, organisatorisk og teknisk bistand og rådgivning
 • formidling av varer og andre tjenester enn de som er særskilt unntatt (se avsnittet Unntak og fritak fra merverdiavgiftsplikten)
 • ikt-tjenester, for eksempel databaserte informasjonstjenester og utarbeidelse av programvare
 • romutleie i hotellvirksomhet mv.
 • utleie av campingplasser mv.
 • utleie av fritidseiendom
 • parkeringsvirksomhet
 • utleie av oppbevaringsbokser
 • takseringstjenester
 • eiendomsmegling
 • vakttjenester
 • drift av underholdningsautomater og –spill, eksempelvis flipperspill
 • utleie og formidling av arbeidskraft
 • advokattjenester
 • regnskapstjenester
 • revisjonstjenester
 • kringkastingstjenester
 • posttjenester (porto)
 • solstudioer
 • slankeinstitutter
 • persontransporttjenester
 • infrastrukturtjenester knyttet til kommunale havner, lufthavner og jernbanenettet
 • hoteller.

Serveringsvirksomhet

Ved omsetning av næringsmidler som ledd i omsetning av serveringstjenester, skal det beregnes 25 prosent merverdiavgift. Avgrensningen mellom serveringstjenester (ordinær sats) og salg av næringsmidler (redusert sats - 14 prosent) vil derfor være sentral for mange næringsdrivende.

Med serveringstjeneste menes servering fra serveringssted, det vil si et sted der det foregår servering av mat og/eller drikke og hvor forholdene ligger til rette for fortæring på stedet. Tilstøtende lokaler til serveringssted på skip, i hoteller, i teatre, kinoer og lignende, regnes som del av serveringsstedet. Som serveringssted regnes også sted der cateringvirksomhet i tillegg til å levere næringsmidler yter tjenester som utleie av serveringspersonale, oppdekking og rydding av servise og så videre.

Vanlige sitteplasser i buss, ferge og tog vil normalt ikke regnes som serveringssted, selv om det kan bestilles enklere mat og drikkevarer fra trillevogn eller lignende.
Omsetning av næringsmidler fra serveringssted regnes ikke å inngå i omsetning av en serveringstjeneste dersom næringsmiddelet ikke skal spises på stedet, eller næringsmiddelet er å regne som en tradisjonell kioskvare.

Dersom serveringen inngår som et naturlig ledd i en helse-, sosial- eller undervisningstjeneste, som ellers er unntatt fra merverdiavgiftsplikt, vil tjenesten være unntatt fra avgiftsområdet, se avsnittet Unntak og fritak fra merverdiavgiftsplikten.

Uttak av varer og tjenester

For at det skal bli lik avgiftsbelastning på alt avgiftspliktig forbruk, må det også beregnes merverdiavgift på uttak til f. eks. privat bruk på lik linje med kjøp fra andre. Det skal for eksempel beregnes merverdiavgift når en næringsdrivende tar ut matvarer til privat bruk fra egen forretning; på samme måte som når innehaveren av et bilverksted reparerer sin egen privatbil.

Varer

Det skal beregnes merverdiavgift når en registrert næringsdrivende tar ut varer til bruk privat eller til andre formål utenfor loven. Hvis en næringsdrivende driver virksomhet som dels faller innenfor dels utenfor avgiftsområdet, og uttaket skjer fra den avgiftspliktige delen til den delen som faller utenfor, skal det altså beregnes uttaksmerverdiavgift. For større driftsmidler er plikten til å beregne uttaksmerverdiavgift betinget av uttak til privat bruk eller til formål utenfor den samlede virksomheten. Denne regelen har sammenheng med bestemmelsene om justering av inngående merverdiavgift for fast eiendom og andre større driftsmidler i tilfelle av bruksendring. Se avsnittet Justering av inngående merverdiavgift.

Det er i utgangspunktet bare når den avgiftspliktige har hatt rett til fradrag for inngående merverdiavgift ved anskaffelsen eller framstillingen av varen at det skal beregnes merverdiavgift ved uttak av varen.

Tjenester

Det skal beregnes merverdiavgift når en registrert næringsdrivende tar ut tjenester til bruk privat eller til andre formål utenfor den samlede virksomheten. Det skal ikke beregnes uttaksmerverdiavgift av tjenester til ikke-avgiftspliktig del av virksomheten. (I stedet skal inngående merverdiavgift fordeles forholdsmessig mellom avgiftspliktig og ikke-avgiftspliktig del av virksomheten.) For bygge- og anleggstjenester skal det imidlertid beregnes uttaksmerverdiavgift også til ikke-avgiftspliktig del av virksomheten.

Enkelte bestemmelser i loven er utformet slik at det gjelder spesielle unntak fra avgiftsplikten når tjenester omsettes til en avgrenset subjektkrets eller avgiftsplikten kan være knyttet til en nærmere kvalifisert art av en tjeneste. I disse tilfellene er det ikke uttak når det både omsettes avgiftsunntatte og avgiftspliktige arter av en slik tjeneste. Dette innebærer for eksempel at en som driver utleie av parkeringsplasser i parkeringsvirksomhet ikke skal beregne uttaksmerverdiavgift når han også har utleie av parkeringsplasser som en del av et leieforhold for bygningsareal.

Dersom det er gjort fradrag for inngående merverdiavgift, skal det beregnes merverdiavgift som ved uttak når varen eller tjenesten fra virksomheten brukes:

 • til kost og naturalavlønning til virksomhetens innehaver og personale
 • ved arbeid på, drift eller innleie av fast eiendom som skal dekke boligbehov, fritids-, ferie- eller andre velferdsbehov, herunder løsøre og utstyr til slike eiendommer.

Regelen gjelder ikke for oppføring og vedlikehold av bedriftskantiner

 • til representasjon
 • til gave og til utdeling i reklameøyemed.

Det skal likevel ikke beregnes merverdiavgift ved uttak av tjenester som ytes  vederlagsfritt på veldedig grunnlag.

Næringsdrivende som har fradragsrett for inngående merverdiavgift ved anskaffelse, drift med videre av personkjøretøyer (bilforhandlere, bilutleievirksomhet og persontransportvirksomhet), skal også beregne merverdiavgift når bilene tas ut til annet formål enn som salgsvare, utleiebil eller til transport av personer mot vederlag.

For jordbruk med binæringer, skogbruk og fiske, gjelder egne regler. Det skal ikke beregnes merverdiavgift ved uttak av egne produkter til:

 • innehaveren og hans husstand
 • kost eller naturalavlønning til ansatte i disse næringene
 • oppfyllelse av forpliktelser etter forpaktningskontrakt

Det gjelder også særskilte regler for uttak av foredlet virke fra egen skog når foredlingen er utført på egen gårdssag. Det samme gjelder for uttak av virke foredlet på allmenningssag og for leieskjæring av tømmer.

Kjøp fra utlandet (innførsel)

Varer
Etter merverdiavgiftsloven skal det beregnes merverdiavgift ved innførsel av varer. Denne avgiftsplikten skal sikre at varer som innføres får den samme avgiftsbelastning som ved innenlandsk omsetning. Det skal også betales merverdiavgift når varen blir mottatt fra utlandet til leie, som gave eller som lån.

Tollvesenet er avgiftsmyndighet ved innførsel og beregner og krever opp merverdiavgiften.

Den som etter tolloven er vareeier, skal betale merverdiavgift ved innførsel. Det er uten betydning for avgiftsplikten om varen innføres av forbruker eller registrert næringsdrivende. For registrerte næringsdrivende, er merverdiavgift ved innførsel i utgangspunktet fradragsberettiget inngående merverdiavgift.

Enkelte varer er fritatt fra avgiftsplikten ved innførsel. Som regel gjelder dette vareslag som er fritatt for avgiftsplikt ved innenlandsk omsetning.

I tillegg er det i forskrift gitt ytterligere fritak.

Tjenester
Det skal betales merverdiavgift av tjenester som kjøpes fra utlandet, Svalbard eller Jan Mayen og som er avgiftspliktig ved innenlands omsetning. En rekke tjenester, som for eksempel de fleste tjenester som ytes av rådgivningsvirksomheter, advokater og revisorer skal avgiftsberegnes i Norge hvis mottakeren av tjenesten er hjemmehørende her. Mottakeren plikter å beregne og betale inn merverdiavgiften.

Avgiftsplikten gjelder i utgangspunktet bare når tjenesten leveres til mottaker som er næringsdrivende hjemmehørende i Norge, eller til stat, kommune og institusjoner som eies eller drives av stat eller kommune i Norge. For kjøpere som ikke er registrerte i avgiftsmanntallet skal innberetning skje på egen omsetningsoppgave som en får ved å henvende seg til skattekontoret.

Avgiftsplikten gjelder tjenester som kan "fjernleveres". Med dette menes tilfeller hvor utførelsen eller leveringen av tjenesten etter tjenestens art ikke, eller vanskelig kan knyttes til et bestemt fysisk sted. For tjenester som ikke kan fjernleveres, eksempelvis tjenester som gjelder arbeid på fast eiendom eller vare i Norge, utleie av varer, transporttjenester og serveringstjenester, må den utenlandske næringsdrivende, eventuelt dennes representant, registreres i avgiftsmanntallet.

Utenlandsk tilbyder av elektroniske kommunikasjonstjenester skal beregne norsk merverdiavgift ved omsetning til privatpersoner og andre som ikke driver næringsvirksomhet eller tilhører offentlig sektor, og som er hjemmehørende i Norge. Det samme gjelder tilbydere etablert på Svalbard og Jan Mayen. Skjer leveringen av de elektroniske kommunikasjonstjenestene gjennom fast terminal hos mottaker i Norge, skal det beregnes merverdiavgift også når mottakeren ikke er hjemmehørende i Norge. Motsetningsvis skal det ikke beregnes merverdiavgift dersom leveringen skjer gjennom fast terminal i utlandet, på Svalbard eller Jan Mayen, selv om mottaker er hjemmehørende i Norge

Mer informasjon om kjøp av tjenester fra utlandet finner du blant annet i nettbrosjyren "Merverdiavgift – kjøp av tjenester fra utlandet".