Taxnorway.no

Utdatert: Diverse artikler

UtskriftversjonInnhold

Forsiden

  4 Unntak og fritak fra merverdiavgiftsplikten

Det er flere unntak og fritak fra avgiftsplikten for omsetning av varer og tjenester. Disse kan deles inn i to hovedgrupper, som prinsipielt sett er helt ulike.

 • Den ene gruppen (unntak fra avgiftsplikt) er omsetning som faller helt utenfor loven. Virksomheter som bare har slik omsetning, skal ikke registreres i avgiftsmanntallet, og har ikke rett til fradrag for inngående merverdiavgift.
 • Den andre gruppen (fritak for avgiftsplikt) er omsetning som faller innenfor merverdiavgiftsloven, men hvor det i loven er fastsatt at det ikke skal beregnes utgående merverdiavgift, såkalt nullsats. Et typisk eksempel på slik omsetning, er salg av varer og tjenester til utlandet. Ved slik omsetning gjelder merverdiavgiftslovens regler fullt ut, blant annet reglene om fradrag for inngående merverdiavgift. Varer og tjenester som etter loven kan omsettes uten beregning av utgående merverdiavgift, kalles "omsetning som er fritatt for merverdiavgift", jf. omsetningsoppgavens post 3. Se avsnittet Oppgave- og betalingsplikt.

Unntak fra merverdiavgiftsplikten

Omsetning og utleie av fast eiendom og rettigheter til fast eiendom
Unntaket omfatter omsetning og utleie av ubebygget og bebygget tomt/grunn, bygninger og anlegg samt del av bygning eller anlegg. Unntaket omfatter også varer og tjenester som leveres som ledd i utleien, for eksempel elektrisk strøm, vann, vaktmestertjenester og rengjøring.

Det er likevel merverdiavgiftsplikt på
 • utleie av rom, herunder utleie av konferanse- og møtelokaler mv. i hotellvirksomhet og lignende, utleie av fast eiendom til camping samt utleie av hytter, ferieleiligheter og annen fritidseiendom
 • utleie av parkeringsplasser i parkeringsvirksomhet. Avgiftsplikten omfatter både kommunal og privat parkeringsvirksomhet. Utleie av parkeringsplasser som skjer som en del av, eller som ledd i et leieforhold for annet bygningsareal til bolig eller næring er unntatt
 • utleie av oppbevaringsbokser, herunder bankbokser
 • utleie av selskapslokaler i forbindelse med servering
 • omsetning av rett til å disponere plass for reklame
 • omsetning av trær og avling på rot som ikke skjer sammen med grunnen
 • omsetning av rett til å ta ut naturalier av grunn og omsetning av rett til jakt og fiske
 • omsetning av rett til å disponere lufthavn for luftfartøy
 • omsetning av rett til å disponere jernbanenettet til transport
 • omsetning av rett til å disponere kommunal havn mot havneavgifter mv. etter havneloven

Det er innført adgang til frivillig registrering av utleie av fast eiendom til bruk i avgiftspliktig virksomhet. Se nærmere omtale i avsnittet Registrering i avgiftsmanntallet.

Helsetjenester og helserelaterte tjenester
Unntaket omfatter tjenester som omfattes av kommunehelsetjenesteloven, tannhelsetjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven samt tjenester som omfattes av folketrygdloven kapittel 5 og 10. Dette gjelder blant annet visse ytelser under medisinsk rehabilitering. Bedriftshelsetjenesten er også omfattet av unntaket. Videre er tjenester som ytes av autorisert helsepersonell i henhold til helsepersonelloven unntatt, herunder tannteknikere og ambulansearbeidere. Merverdiavgiftsunntaket for helsetjenester omfatter også alternative behandlingsformer som akupunktur, homøopati, osteopati, naprapati, soneterapi (herunder refleksologi), aromaterapi, ernæringsterapi og urtemedisin samt kinesiologi og klassisk (svensk) massasje.

Det er også unntak for tannleger og annet helsepersonells utleie av utstyr mv. til annet helsepersonell.

Det skal heller ikke beregnes merverdiavgift av utleie av arbeidskraft for utøvelse av helsetjenester. Også formidling av arbeidskraft for utøvelse av helsetjenester er unntatt.

Sosiale tjenester
Unntaket omfatter blant annet de tjenester som kommunene er pålagt etter sosialtjenesteloven kapittel 4 og barnevernloven. Formidling av sosiale tjenester er også unntatt fra avgiftsplikt.

Det skal heller ikke beregnes merverdiavgift av utleie av arbeidskraft for utøvelse av sosiale tjenester. Videre er det gjort unntak for tjenester som gjelder drift av trygghetsalarmer.

Undervisningstjenester
Unntaket omfatter undervisning både i offentlig og privat regi. Ved siden av den tradisjonelle skoleundervisningen omfatter unntaket også fritidsrettet undervisning, for eksempel i regi av musikk-, danse-, ride-, ski- og svømmeskoler, samt kjøreopplæring.

Formidling av undervisningstjenester er også unntatt fra avgiftsplikt. Det skal heller ikke beregnes merverdiavgift av utleie av arbeidskraft for utøvelse av undervisningstjenester.

Tjenester som naturlig ledd i ytelsen av helsetjenester mv.
Unntaket for helsetjenester, sosiale tjenester og undervisningstjenester omfatter også andre varer og tjenester som institusjonen mv. omsetter som et naturlig ledd i ytelsen av disse tjenestene. Det er et vilkår at leveringen skjer fra den som yter den unntatte tjenesten.

Kulturelle tjenester
Unntaket omfatter rett til å overvære teater-, opera-, ballett- og sirkusforestillinger, konsert- og idrettsarrangementer, dansetilstelninger med levende musikk, utstillinger i gallerier og museer samt adgang til fornøyelsesparker og opplevelsessentra.

Også formidling av billetter til disse arrangementene er unntatt fra avgiftsplikt. Videre er det unntak fra avgiftsplikten for tjenester i form av kunstnerisk fremføring av egne og andres åndsverk og formidling av slike tjenester. Tjenester som er en integrert og nødvendig del av en kunstnerisk fremføring er også unntatt fra avgiftsplikt.

Unntaket omfatter ikke rett til å overvære striptease eller formidling av slike tjenester.

Gallerier som formidler kunstverk har et særskilt avgiftsfritak.

Finansielle tjenester
Unntaket omfatter omsetning av tjenester som gjelder

 • forsikring og formidling av forsikring
 • finansieringstjenester, men ikke finansiell leasing
 • utførelse av betalingsoppdrag
 • gyldige betalingsmidler og meglingstjenester ved slik omsetning
 • finansielle instrumenter og lignende og meglingstjenester ved slik omsetning. Med finansielle instrumenter menes blant annet aksjer, obligasjoner og andre omsettelige verdipapirer samt opsjoner på kjøp og salg av slike instrumenter
 • forvaltning av verdipapirfond

Unntaket omfatter ikke tjenester levert fra underleverandører til bruk i finansinstitusjoners virksomhet, for eksempel datasystemer eller administrative tjenester, med mindre tjenesten i seg selv kan anses som en finansiell tjeneste.

Denne avgrensningen er nærmere omtalt i Merverdiavgiftshåndboken. 
Guidetjenester og formidling av slike tjenester

Unntaket omfatter guiding og omvisning innen reiseliv og kultur.

Lotteritjenester
Unntaket omfatter lovregulerte lotterier, pengespill og veddemål ved totalisator samt formidling av slike tjenester herunder såkalte lotterientreprenører og andre som deltar i lotterivirksomhet på forretningsmessig grunnlag.

Begravelses- og bisettelsestjenester
De fleste tjenester som ytes av begravelsesbyråer mv. er unntatt.

Offentlig myndighetsutøvelse
Unntaket omfatter offentlig myndighetsutøvelse som består i å fatte beslutninger, vedta tiltak mv. overfor private rettssubjekter i kraft av offentligrettslige regler og ikke på bakgrunn av privatrettslige regler. Dette gjelder blant annet tinglysingsforretninger, utstedelse av pass og førerkort, behandling av byggesaker og kommunale tjenester etter gravferdsloven.

Rett til å utøve idrettsaktiviteter
Som et utgangspunkt må idrettsaktiviteten være av et slag som drives av et særforbund tilsluttet Norges Idrettsforbund og olympiske komité for å være unntatt. Også andre aktiviteter vil imidlertid kunne unntas, for eksempel gokart og motorsport.

Serveringstjenester fra elev- og studentkantiner
Unntaket omfatter kantinevirksomhet i forbindelse med både private og offentlige undervisningsinstitusjoner, for eksempel universitets- og høyskolekantiner, elevkantiner i videregående skoler og lignende.

Samleobjekter
Det er et generelt avgiftsunntak for omsetning av frimerker, mynter og sedler som samleobjekt.

Subjektrelaterte unntak
Enkelte unntak fra avgiftsplikt er subjektrelaterte, det vil si omsetning av varer og/eller tjenester fra nærmere bestemte subjekter er unntatt fra avgiftsplikt. Dette gjelder blant annet omsetning fra

 • opphavsmann
  Gjelder egen utnyttelse av opphavsrett til egne litterære og kunstneriske verk
 • tannteknikere
  Gjelder egne fremstilte tanntekniske produkter
 • museer og teatre mv.
  Gjelder kataloger, programmer, prospektkort og suvenirer
 • veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner
  Gjelder for prospektkort, brosjyrer, kalendere og andre gjenstander av ubetydelig verdi.

Unntatt er også salg av varer til betydelig overpris. Unntakene gjelder også for slike salg fra kommisjonær. Videre er unntatt salg av varer fra bruktbutikker når overskuddet helt ut anvendes til veldedige eller allmennyttige formål. Det er en forutsetning at butikkene kun omsetter brukte varer som er mottatt vederlagsfritt, og at det benyttes frivillig, ulønnet arbeidskraft.

 • ideelle organisasjoner og foreninger.
  Gjelder når vederlag mottas i form av medlemskontingent og kontingenten dekker varer og tjenester som er ledd i foreningens ideelle virksomhet
 • boligbyggelag.
  Gjelder forvaltningstjenester til tilknyttet borettslag
 • ideelle og allmennyttige mv. organisasjoner, institusjoner og foreninger
  Gjelder interne transaksjoner innenfor samme organisasjon. Tjenestene må være direkte knyttet til den ideelle virksomheten og vederlaget må være basert på hel eller delvis kostnadsdekning.

For flere av unntakene er det fastsatt nærmere avgrensninger i forskrifter med kommentarer. Finansdepartementet har også gitt fortolkningsuttalelser til enkelte av unntakene. Uttalelsene er lagt ut på Finansdepartementets hjemmeside www.odin.dep.no/fin men kan også fås ved henvendelse til skattekontorene.