Taxnorway.no

Utdatert: Diverse artikler

UtskriftversjonInnhold

Forsiden

  5 Fritak for merverdiavgiftsplikten

Næringsdrivende med denne type omsetning skal ikke beregne utgående merverdiavgift, men har fradragsrett for inngående merverdiavgift etter de alminnelige regler. Dette gjelder for omsetning av:

Varer og tjenester til utlandet
Svalbard og Jan Mayen regnes som utland i denne forbindelsen. Varer må utekspederes gjennom tollvesenet. Fritaket gjelder ikke når varen overleveres her i landet, selv om betalingen skjer fra utlandet. Det er særregler for såkalt turistsalg. For omsetning av tjenester, er det i utgangspunktet avgjørende om tjenesten helt ut er til bruk i utlandet. Men dersom en tjeneste kan fjernleveres skal det ikke beregnes merverdiavgift når mottaker av tjenesten er næringsdrivende hjemmehørende i utlandet, på Svalbard eller Jan Mayen eller offentlig virksomhet i utlandet, på Svalbard eller Jan Mayen (les mer om fjernlevering av tjenester i avsnittet Kjøp fra utlandet (innførsel).

Varer og tjenester til bruk i offshore petroleumsvirksomhet
Fritak omfatter ved siden av omsetning til rettighetsselskaper, boreselskaper mv. også omsetning av varer og tjenester til spesialskip til bruk i petroleumsvirksomhet til havs. Omfanget av fritaket er regulert i forskrift.

Varer og tjenester til bruk for utenlandske skip
Avgiftsfritaket gjelder bare for leveranser til bruk for skipet, det vil si at leveranser til mannskapet om bord ikke omfattes. 

Varer og tjenester til bruk for skip i utenriksfart
Fritaket omfatter varer og tjenester til bruk for norske skip på minst 15 meter når de i utenriks fart frakter last, eller mot vederlag befordrer passasjerer. Som skip i utenriks fart anses skip som regelmessig går mellom utenlandske havner, eller mellom norsk havn og havn i utlandet.

Varer og tjenester til bruk for fly i utenriksfart
Bestemmelsen gir kun fritak for omsetning til norske og utenlandske fly i utenriks fart, og gjelder ikke for omsetning av varer og tjenester til bruk for utenlandske fly i innenriks fart.

Transport av varer eller personer direkte til eller fra utlandet
Fritaket gjelder for transporttjenester som foregår her i landet når transporten skjer direkte til eller fra utlandet. Det er fastsatt forskrifter om vilkår, omfang og dokumentasjon.

Private eiendeler eller varer som er kjøpt inn til formål som ikke har gitt rett til fradrag for inngående avgift
Bestemmelsen tar i første rekke sikte på salg av private gjenstander som møbler og annet innbo. Fritaket omfatter også salg av driftsutstyr mv. fra virksomheten dersom utstyret ble innkjøpt til formål som ikke ga rett til fradrag.

Overdragelse av virksomhet
Fritaket omfatter omsetning av varer og tjenester som ledd i overdragelse av virksomhet til ny innehaver. Det skal beregnes avgift selv om for eksempel hele varebeholdningen og alle driftsmidlene selges under ett, når selve virksomheten likevel ikke overdras.

Aviser
Avisene må utkomme regelmessig og med minst ett nummer i uken for å være omfattet av fritaket.

Bøker og visse tidsskrifter
Fritaket for bøker gjelder bare i siste omsetningsledd og omfatter også parallellutgaver utgitt som lydbøker. Fritaket for tidsskrifter gjelder når omsetningen hovedsakelig (minst 80 prosent) skjer til faste abonnenter, når tidsskriftet deles ut til foreningsmedlemmer, eller når innholdet er overveiende politisk, litterært eller religiøst. Også dette fritaket gjelder kun i siste ledd. Avgrensningen er regulert i forskrifter.

Taxfree salg ved ankomst på flyplass fra utland
Fritaket gjelder for alkoholholdige drikkevarer, tobakksvarer, sjokolade- og sukkervarer, parfymer, kosmetikk og toalettpreparater.

Elektrisk kraft og energi fra alternative energikilder til husholdninger i fylkene Finnmark, Troms og Nordland
Fritaket er avgrenset i forskrift.

Formidling av persontransporttjenester når transporten skal skje i utlandet eller direkte til eller fra utlandet.
Nærmere regler er fastsatt i forskrifter.

Formidling av romutleie i hotellvirksomhet mv., formidling av fritidseiendommer, serveringstjenester og bilutleie når formidlingen gjelder tjenester som leveres i utlandet, på Svalbard eller Jan Mayen.

Brukte kjøretøyer
Fritaket omfatter kjøretøyer som er omfattet av plikten til å betale omregistreringsavgift, og som har vært registrert her i landet. Det skal beregnes avgift ved salg av nye kjøretøyer.

Kjøretøyer som bare bruker elektrisitet til framdrift
Fritaket omfatter bare kjøretøy som omfattes av Stortingets vedtak om omregistreringsavgift. Elektriske rullestoler, golfbiler mv. omfattes ikke.

Tjenester for regning av utenlandsk oppdragsgiver
Finansdepartementet har i forskrifter fastsatt regler om fritak fra avgiftsplikten på to områder. Det ene gjelder levering av reklametjenester til utenlandske næringsdrivende. Det andre området gjelder garantireparasjoner utført for utenlandsk oppdragsgiver.

Tjenester vedrørende offentlig vei
Avgiftsfritaket omfatter tjenester i siste omsetningsledd med planlegging, prosjektering, anlegg, reparasjon og vedlikehold av offentlig vei og visse baneanlegg. Videre er det fritak for fremstilling av bruer og deler av bruer til slik vei eller bane, når fremstillingen skjer på verksted. Bare tjenestene er fritatt for avgift. Det skal beregnes utgående avgift av alle varer som leveres. Fritaket reguleres av forskrifter. 

Omsetning av visse skip, fly og plattformer
Fritaket gjelder blant annet passasjer- og lasteskip på minst 15 meter. For omsetning av skoleskip, marinefartøy og skip til bruk for forskning og værvarsling gjelder ikke grensen på 15 meter. For fiskefartøyer er det adgang til avgiftsfri omsetning av fartøyer på minst 20 fot.
Fritaket for omsetning av fly gjelder fly til yrkesmessig luftfartsvirksomhet. Fritaket er avhengig av at kjøperen har konsesjon eller driftstillatelse for slik virksomhet. Fritak gjelder også for driftsutstyr som leveres sammen med skip, fly eller plattformer når disse er fritatt fra avgiftsplikt. Fritaket gjelder ikke for fiskeredskaper som leveres sammen med fiskefartøy.

Nybygging, reparasjon mv. av visse skip, fly og plattformer
Avgiftsfritaket gjelder kun i siste ledd og omfatter tjenester i forbindelse med reparasjon, vedlikehold, nybygging eller ombygging av skip, fly og plattformer som nevnt ovenfor. Fritaket gjelder også for varer som leveres sammen med slike tjenester og for arbeid som utføres på fast driftsutstyr.

Utleie av visse skip, fly og plattformer
Fritaket for utleie av skip gjelder for skip på minst 15 meter største lengde til bruk i utenriksfart og i innenriksfart når skipet brukes til å frakte personer mot vederlag. Fritaket gjelder også for spesialskip til bruk i petroleumsvirksomhet.

Berging av visse skip, fly og plattformer
Avgiftsfritaket gjelder for tjenester fra bergings- eller redningsfartøyer i forbindelse med berging av visse skip, fly og plattformer.