Taxnorway.no

Utdatert: Diverse artikler

UtskriftversjonInnhold

Forsiden

  6 Fradrag for inngående merverdiavgift

Uttrykket "inngående merverdiavgift" er forklart under avsnittet "Hva er merverdiavgift".

Hvem har fradragsrett?

Registrerte næringsdrivende har rett til fradrag for inngående merverdiavgift. Dette omfatter også næringsdrivende som er forhåndsregistrert, og de som er frivillig registrert i avgiftsmanntallet.

Fradragsretten gjelder videre for næringsdrivende som omsetter varer og tjenester som faller innenfor avgiftsområdet, men som er fritatt for beregning av utgående merverdiavgift, for eksempel eksportsalg.

Hva er fradragsberettiget?

Rett til fradrag for inngående merverdiavgift gjelder i utgangspunktet for avgift på alle varer (både omsetningsvarer og driftsmidler) og tjenester som anskaffes til bruk i den avgiftspliktige virksomheten. Det er en forutsetning at selgeren har beregnet merverdiavgift av den varen eller tjenesten som anskaffes. Inngående merverdiavgift som ikke kan legitimeres ved salgsdokument er ikke fradragsberettiget. Om salgsdokument se avsnittet Regnskapsregler.

Begrensninger i fradragsretten

Fradragsretten gjelder ikke for anskaffelser til privat bruk, eller til bruk i virksomhet med omsetning utenfor avgiftsområdet.

Merverdiavgiftsloven inneholder også regler som avskjærer retten til fradrag på visse varer og tjenester, selv om disse er til bruk i den avgiftspliktige virksomheten. Det er ikke rett til fradrag for inngående merverdiavgift på

  • kost og naturalavlønning til virksomhetens innehaver og personale
  • arbeid på, drift eller innleie av fast eiendom som skal dekke boligbehov, fritids-, ferie- eller andre velferdsbehov. Dette gjelder ikke oppføring og vedlikehold av bedriftskantiner
  • representasjon, herunder serveringsytelser og leie av selskapslokaler
  • gaver over en viss verdi, herunder gaver til utdeling i reklameøyemed
  • kunst og antikviteter når dette ikke er omsetningsvare i virksomheten
  • anskaffelse, vedlikehold, bruk og drift av personkjøretøyer. Det er likevel fradragsrett når personkjøretøyet er til bruk som salgsvare, som utleiebil i yrkesmessig utleievirksomhet eller som transportmiddel i persontransportvirksomhet mot vederlag.

Delvis fradragsrett

Enkelte registrerte næringsdrivende driver også virksomhet med omsetning som faller utenfor det avgiftspliktige området. Når anskaffelsene ikke er foretatt til noen særskilt del av virksomheten, men skal benyttes dels i den ene delen og dels i den andre (fellesanskaffelser), skal det foretas en forholdsmessig fordeling av inngående merverdiavgift. Det er antatt bruk på anskaffelsestidspunktet som skal danne grunnlag for fordelingen. Regler om fordeling er gitt i forskrift.

Reglene om forholdsmessig fordeling gjelder ikke når det anskaffes en vare eller tjeneste av samme slag som omsettes i virksomheten. Dersom et datafirma ved siden av å omsette datautstyr også driver virksomhet med undervisning i bruk av slikt utstyr, må det foretas fullt fradrag for inngående merverdiavgift ved anskaffelse av datamaskiner. Det må deretter beregnes utgående merverdiavgift av de datamaskinene som skal benyttes i undervisningsvirksomheten.  Det er da den alminnelige omsetningsverdien ved salg til andre som skal legges til grunn ved beregning av uttaksmerverdiavgift.

Utenlandske næringsdrivende

Utenlandske næringsdrivende som er registrert i avgiftsmanntallet (eventuelt ved representant) har rett til fradrag for inngående merverdiavgift etter de alminnelige regler. Utenlandske næringsdrivende som ikke er registreringspliktige i Norge, kan få refundert den merverdiavgift de betaler ved anskaffelse av varer og tjenester i Norge, eller ved innførsel av varer til Norge. Nærmere orientering om refusjonsordningen, søknadsskjemaer mv. kan fås ved henvendelse til Skatt Øst ved skattekontorets avdeling i Moss. Se også brosjyren Refusjon av merverdiavgift til utenlandske næringsdrivende.

Justering av inngående merverdiavgift

Det er vedtatt generelle bestemmelser om justering av inngående merverdiavgift for fast eiendom og andre større driftsmidler (kapitalvarer) ved omdisponering i løpet av en ti års periode for fast eiendom og fem år for andre kapitalvarer. Bestemmelsene vil i hovedtrekk innebære at fradraget for inngående avgift skal justeres opp eller ned dersom tilknytningen mellom kapitalvaren og avgiftspliktige aktiviteter endres i nevnte periode etter anskaffelsen.

Justeringsbestemmelsene endrer ikke adgangen til å fradragsføre inngående avgift umiddelbart ved anskaffelsen. Bestemmelsene retter seg mot hendelser som skjer etter anskaffelsen.

Justeringsbestemmelsene får anvendelse på såkalte ”kapitalvarer” som blir definert i merverdiavgiftsloven. Andre driftsmidler enn kapitalvarer vil omfattes av de alminnelige bestemmelsene om uttak. Dersom det skjer uttak av en kapitalvare til privat bruk i justeringsperioden, vil uttaksbestemmelsen gå foran justeringsbestemmelsene.

Som kapitalvarer anses  maskiner, inventar og andre driftsmidler der inngående avgift av kostpris utgjør minst 50 000 kroner, unntatt kjøretøyer som er fritatt for merverdiavgift ved videreomsetning. Beløpsgrensen vil gjelde for hver enkelt anskaffelse. Fast eiendom som har vært gjenstand for ny-, på- eller ombygging der inngående avgift på kostnadene ved dette utgjør minst 100 000 kroner er også å anse som kapitalvare. Inngående merverdiavgift på kostnader til drift, vedlikehold og reparasjon på fast eiendom er følgelig holdt utenfor ordningen. Dersom det i løpet av et år skjer flere byggetiltak på en eiendom, skal disse tiltakene regnes sammen når man skal fastslå om beløpsgrensen 100 000 kroner er nådd.

Salg og annen overdragelse av kapitalvarer medfører justeringsplikt. Det samme gjelder når bruken av kapitalvaren endres i forhold til fradragsberettigede formål.  Brann eller riving av lokaler resulterer imidlertid ikke i justering. Dersom en virksomhet pga. en lovendring går fra å være ikke-avgiftspliktig til å bli avgiftspliktig, skal det ikke skje en justering.

Ved overdragelse av fast eiendom som omhandlet ovenfor, anses denne for å ha gått over til ikke fradragsberettiget bruk og det skal skje en reduksjon av inngående avgift. Justering kan unnlates i det omfang den som overtar den faste eiendommen overtar justeringsforpliktelsen. Dersom den faste eiendommen selges før fullføringen, leies ut eller på annen måte disponeres til formål som faller utenfor loven, skal fradragsført inngående avgift tilbakeføres. Tilbakeføring kan unnlates i det omfang den som overtar kapitalvaren overtar plikten til å tilbakeføre inngående merverdiavgift.

I tilfeller hvor kapitalvarer overdras som ledd i overdragelse av virksomhet eller del av denne skal det skje en justering fordi overdragelsen er avgiftsfri,  og dette sidestilles her med kapitalvarens overgang til et ikke-fradragsberettiget formål. Justering kan også her unnlates ved overtagelse av justeringsforpliktelsen.