Taxnorway.no

Utdatert: Diverse artikler

UtskriftversjonInnhold

Forsiden

  8 Registrering i avgiftsmanntallet

Alle næringsdrivende med avgiftspliktig omsetning over en viss størrelse, plikter å sende registreringsmelding til skattekontoret. Næringsdrivende skal registreres fra og med det tidspunkt avgiftspliktig omsetning eller uttak overstiger 50 000 kroner. Fra samme tidspunkt inntrer avgiftsplikten, og den registrerte skal da kreve opp og innbetale merverdiavgiften. Hvis det ved oppstart av virksomheten er på det rene at den raskt vil få en omsetning over 50 000 kroner, vil registrering kunne skje umiddelbart, slik at merverdiavgift kan beregnes fra første krone. Beløpsgrensen for registrering i avgiftsmanntallet refererer seg til nettoomsetningen, det vil si omsetning uten merverdiavgift. Beløpsgrensen knytter seg til den næringsdrivendes samlede omsetning og uttak i en periode på tolv måneder. Denne tolv-måneders perioden er uavhengig av kalenderåret.

Utenlandske næringsdrivende med avgiftspliktig omsetning her i landet skal også registreres i avgiftsmanntallet, eventuelt ved representant, se avsnittet Utenlandske næringsdrivende.

For veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner er det en særskilt beløpsgrense på 140 000 kroner.

Registreringsmelding

Enhetsregisteret, som er et sentralt register over økonomiske virksomheter, har seks tilknyttede registre:

 1. Arbeidsgiverdelen av arbeidsgiver/arbeidstakerregisteret
 2. Foretaksregisteret
 3. Fylkesmennenes registre over stiftelser
 4. Merverdiavgiftsmanntallet
 5. Statistisk sentralbyrås bedrifts- og foretaksregister
 6. Skatteetatens register over etterskuddspliktige

Alle virksomheter som registreres i tilknyttet register skal også registreres i Enhetsregisteret, og få et organisasjonsnummer. Det er laget en blankett; "Samordnet registermelding" som er en fellesblankett for registrering i enhetsregisteret og tilknyttede registre. Blanketten består av følgende deler:

 • Del 1 - Hovedblankett
 • Del 2 - Tillegg for merverdiavgiftsmanntallet

Samordnet registermelding del 2 skal fylles ut når det startes eller overtas næringsvirksomhet med omsetning som kommer inn under merverdiavgiftsloven. Den skal også brukes ved opphør, nedleggelse eller overdragelse av avgiftspliktig næringsvirksomhet. Den skal sendes til skattekontoret , til Enhetsregisteret eller et av de andre tilknyttede registre. Del 2 kan sendes inn alene hvis det søkes om registrering i avgiftsmanntallet for virksomhet som allerede er registrert i Enhetsregisteret. Det forutsetter imidlertid at de nødvendige opplysninger i hovedblanketten ble utfylt ved registrering i Enhetsregisteret.

Det er mulig å sende inn samordnet registermelding via Internett. Se Brønnøysundsregistrenes hjemmeside på www.brreg.no

Skattekontoret avgjør om betingelsene for registrering i avgiftsmanntallet er til stede. Når vilkårene for registrering er oppfylt, får virksomheten tildelt et registreringsnummer (organisasjonsnummeret + mva). Dersom vilkårene ikke er oppfylt, vil registrering bli nektet. Avslaget kan påklages til Skattedirektoratet. Klagen sendes skattekontoret, som oversender saken til Skattedirektoratet.

Forhåndsregistrering

I spesielle tilfeller kan det gis samtykke til registrering før omsetningen er kommet i gang eller før minstegrensen er nådd. Forhåndsregistrering kan etter søknad innvilges når virksomheten har gjort betydelige anskaffelser av avgiftspliktige varer og tjenester (minst 250 000 kroner inklusive merverdiavgift) før virksomheten får omsetning. Anskaffelsene må ha direkte sammenheng med senere avgiftspliktig virksomhet og den inngående avgiften må være fradragsberettiget. Det stilles videre krav om at det fremstår som overveiende sannsynlig at virksomheten, når normal drift foreligger, vil ha en omsetning som ligger godt over beløpsgrensen for registrering, og at virksomheten vil drive sin aktivitet i næring.

Forhåndsregistrering kan også innvilges når det er sannsynlig at virksomhetens avgiftspliktige omsetning vil overskride beløpsgrensen for registrering senest innen tre uker fra det tidspunktet omsetningen igangsettes.

Den som er forhåndsregistrert er avgiftspliktig for hele sin omsetning fra registreringstidspunktet.

Søknad om forhåndsregistrering sendes til skattekontoret.

Tilbakegående avgiftsoppgjør

Når en næringsdrivende blir registrert i merverdiavgiftsmanntallet, kan vedkommende etter søknad få tilbakegående avgiftsoppgjør. Dette betyr at inngående merverdiavgift som har påløpt i perioden forut for registrering, kan føres til fradrag etter at registrering er foretatt. Det er en forutsetning at anskaffelsene har direkte sammenheng med omsetningen i den registrerte virksomheten. Det kan ikke kreves fradrag for anskaffelser som er foretatt lenger tilbake enn tre år fra det tidspunkt søknad om tilbakegående avgiftsoppgjør innkommer.

Det kan gjøres fradrag for inngående merverdiavgift av alle typer anskaffelser som ikke er videresolgt.

Søknad om tilbakegående avgiftsoppgjør sendes skattekontoret.

Andre registreringsspørsmål

Flere virksomheter som drives av én eier, person eller selskap, regnes som én virksomhet i forhold til merverdiavgiften. Dette betyr at slike virksomheter som hovedregel skal registreres under ett i avgiftsmanntallet. Det kan gis adgang til å foreta særskilt registrering av den enkelte virksomheten. Den næringsdrivende må søke om slik registrering, og betingelsen er at det føres eget regnskap for virksomheten.
Samarbeidende selskaper kan etter søknad anses som én avgiftspliktig virksomhet.

Det er et vilkår at minst 85 prosent av kapitalen i hvert selskap eies av et eller flere av de samarbeidende selskaper og at selskapene er fellesregistrert. Selskapene blir da solidarisk ansvarlig for betaling av avgift. Det er hvordan kapitalen eies av de samarbeidende selskapene som er avgjørende for adgang til slik registrering. Det har ingen betydning om det er de samme personene som eier over 85 prosent av kapitalen i selskapene.

Virksomhet som drives i fellesskap av flere, for eksempel sameie, regnes etter merverdiavgiftsloven som én registreringspliktig virksomhet.

Frivillig registrering

Flere tjenester faller utenfor det avgiftspliktige området. For noen av disse kan det søkes om frivillig registrering i avgiftsmanntallet.

Hensikten med frivillig registrering, er at de tjenesteytere som faller inn under ordningen, skal få adgang til å gjøre fradrag for inngående merverdiavgift på anskaffelser til bruk i virksomheten. Vanligvis skal det beregnes utgående merverdiavgift av de tjenester som omfattes av frivillig registrering. Som regel vil dette ikke føre til økt avgiftsbelastning, fordi de aller fleste tjenester som omsettes av frivillig registrerte, leveres til næringsdrivende som har fradragsrett.

De virksomheter som det er adgang til å registrere frivillig er

 • bortforpaktere av landbrukseiendom
 • foreninger som har til formål å bygge og vedlikeholde skogsvei
 • utbyggere som utenfor næring oppfører vann- og kloakkanlegg
 • utleier av bygg eller anlegg til bruk i virksomhet som er registrert etter merverdiavgiftsloven

Frivillig registrering av utleier av bygg eller anlegg

Man kan søke om frivillig registrering i avgiftsmanntallet for utleie av bygg eller anlegg til bruk i virksomhet som er registrert etter merverdiavgiftsloven. Ordningen omfatter ved siden av oppføringskostnader også kostnader som refererer seg til eksempelvis reparasjon, vedlikehold og drift av det utleide lokalet. Hvis det foretas frivillig registrering skal det beregnes utgående merverdiavgift av leievederlaget til leietakere som bruker det leide areal i sin registrerte virksomhet.