Taxnorway.no

Utdatert: Diverse artikler

UtskriftversjonInnhold

Forsiden

  9 Oppgave- og betalingsplikt

Innsending av omsetningsoppgave

Registrerte næringsdrivende har plikt til å sende inn omsetningsoppgave.

Næringsdrivende får tilsendt oppgaven i god tid før utløpet av terminen. Oppgaven er forhåndsutfylt med navn, adresse og organisasjonsnummer. Det må ikke brukes oppgave for andre terminer.

Ikke-registrerte næringsdrivende som kjøper tjenester fra utlandet og som blir betalingspliktig for dette kjøpet, må henvende seg til skattekontoret for å få tilsendt omsetningsoppgave.

Oppgaven består av en oppgavedel og en betalingsblankett. Oppgavedelen skal fylles ut og kan sendes inn på papir til sentralt oppgavemottak i Mo i Rana eller elektronisk til www.altinn.no innen utløpet av fristen. Regnskapet danner grunnlag for utfylling av oppgaven.

Spørsmål som gjelder utfylling av omsetningsoppgaven og betaling av merverdiavgift rettes til skattekontoret.

Utfylling av omsetningsoppgaven

Alle beløp skal oppgis i hele kroner.


Post 1 (Inngår ikke i beregning eller summering)
Her føres summen av:

  • all omsetning og uttak av varer og tjenester utenfor merverdiavgiftslovens område
  • all omsetning og uttak av varer og tjenester som faller innenfor merverdiavgiftslovens område, det vil si post 2.

Beløpet innhentes til bruk i offisiell statistikk. Finansielle inntekter, eventuelle offentlige tilskudd og merverdiavgift skal ikke tas med. Beløpet i post 1 skal ikke med i beregningsgrunnlaget for merverdiavgift.

Post 2 (Skal være lik summen av post 3, 4, 5 og 6)
Her føres summen av:

  • all omsetning av avgiftspliktige varer og tjenester i terminen som det skal beregnes avgift av
  • all omsetning av varer og tjenester innenfor merverdiavgiftsloven, men hvor omsetningen er fritatt for avgiftsplikt (såkalt nullsats)
  • alle uttak av avgiftspliktige varer og tjenester til privat bruk eller til den delen av virksomheten som faller utenfor merverdiavgiftsloven. Ta også med eventuelle uttak av varer og tjenester som ville vært fritatt ved omsetning, det vil si uttak som ikke skal avgiftsberegnes.
  • verdien av varer og tjenester som i terminen er levert i bytte for andre varer eller tjenester. Avgiften skal i disse tilfeller beregnes av den alminnelige omsetningsverdi for tilsvarende varer eller tjenester.

Det oppførte beløpet i post 2 skal tilsvare summen av postene 3, 4, 5 og 6
Beløpet som føres opp i denne posten skal oppgis uten at merverdiavgift tas med.

Post 3 (Avgiftsfri omsetning)
Her føres omsetning og uttak av varer og tjenester som er innenfor merverdiavgiftsloven, men som er fritatt for merverdiavgift, såkalt nullsats.

Post 4 (Utgående merverdiavgift, alminnelig sats (høy sats) – 25 prosent)
I grunnlagsfeltet føres grunnlag for utgående merverdiavgift med alminnelig sats 25 prosent. I avgiftsfeltet føres beregnet utgående merverdiavgift, 25 prosent av grunnlaget.

Post 5 (Utgående merverdiavgift redusert (middels) sats – 14 prosent)
I grunnlagsfeltet føres grunnlag for utgående merverdiavgift med redusert sats 14 prosent, det vil si omsetning av næringsmidler (mat- og drikkevarer). I avgiftsfeltet føres beregnet utgående merverdiavgift, 14 prosent av grunnlaget.

Post 6 (utgående merverdiavgift redusert (lav) sats –8 prosent)
I grunnlagsfeltet føres grunnlag for utgående merverdiavgift redusert sats 8 prosent, det vil si omsetning og formidling av persontransporttjenester, transport av kjøretøy på ferge eller annet innenlands veisamband, omsetning og formidling av romutleie i hotellvirksomhet og næringsmessig utleie av fritidseiendommer samt tjenester i form av rett til å overvære kinoforestillinger. NRK bruker feltet til lisensavgiften. I avgiftsfeltet føres beregnet utgående merverdiavgift, 8 prosent av grunnlaget.

Post 7 (Tjenester kjøpt fra utlandet)
Her føres summen av avgiftspliktige tjenester kjøpt fra utlandet, og beregnet avgift 25 prosent.

Post 8 (Inngående merverdiavgift, alminnelig sats (høy sats) – 25 prosent)
Her føres fradragsberettiget inngående merverdiavgift, alminnelig sats 25 prosent. Inngående merverdiavgift føres til fradrag i oppgaven for den terminen kjøpet registreres i regnskapet (selv om betaling ikke har funnet sted). Bare avgift til bruk i virksomhet innenfor merverdiavgiftsloven gir rett til fradrag.

Post 9 (Inngående merverdiavgift redusert (middels) sats – 14 prosent)
Her føres fradragsberettiget inngående merverdiavgift redusert sats 11 prosent, det vil si fradragsberettiget avgift på kjøp av næringsmidler, eventuelt fisk anskaffet av eller gjennom fiskesalgslag (11,11 prosent). Inngående merverdiavgift føres til fradrag i oppgaven for den terminen kjøpet skal registreres i regnskapet (selv om betaling ikke har funnet sted). Bare inngående merverdiavgift til bruk innenfor merverdiavgiftsloven gir rett til fradrag. Det er ikke fradragsrett ved innkjøp av kost mv. til innehaver, ledelse, ansatte mv.

Post 10 (Inngående merverdiavgift redusert (lav) sats – 8 prosent)
Her føres fradragsberettiget inngående merverdiavgift redusert sats 8 prosent, det vil si fradragsberettiget avgift på kjøp av persontransporttjenester mv. Inngående merverdiavgift føres til fradrag i oppgaven for den terminen kjøpet skal registreres i regnskapet (selv om betaling ikke har funnet sted). Bare inngående merverdiavgift til bruk innenfor merverdiavgiftsloven gir rett til fradrag. Det gis ikke fradrag for utgifter til kjøring mellom hjem og arbeid. Når det gjelder utgifter til anskaffelse, bruk, drift mv. av personkjøretøyer gis i utgangspunktet ingen fradragsrett.

Post 11 (Summen av postene 4, 5, 6 og 7 minus 8, 9 og 10)
Her føres summen av postene 4, 5, 6 og 7 minus post 8, 9 og 10. Kryss av dersom du har merverdiavgift til gode.

Heving av kjøp og tap på fordringer
Ved heving av kjøp skal selger redusere grunnlaget i post 2 og posten hvor salget opprinnelig ble innberettet (post 3, 4, 5 eller 6). Kjøper skal redusere post 8, 9 eller 10. Tap på fordringer som er endelig konstatert i terminen føres i post 8, 9 eller 10.

Utfylling og innsending:

Fyll ut og send inn omsetningsoppgaven så snart den er klar, selv om avgiftsbeløpet først blir betalt nærmere fristen.

Husk å sende inn oppgave også for terminer hvor sum avgift er null. Bruk alltid oppgaveblankett for rett termin.

Omsetningsoppgaven skal skrives under av den avgiftspliktige eller den som har fått fullmakt.

To-måneders termin
Omsetningsoppgavene skal sendes inn til følgende terminer:
1. termin - januar/februar
2. termin - mars/april
3. termin - mai/juni
4. termin - juli/august
5. termin - september/oktober
6. termin - november/desember

Oppgaven må være kommet frem til skattekontoret innen en måned og ti dager etter utløpet av hver termin, bortsett fra oppgaven for 3. termin hvor fristen er satt til 31. august. Dersom oppgaven sendes med post, må den være poststemplet innen utløpet av denne fristen.

Skattekontoret kan samtykke i at det brukes avvikende terminer dersom det foreligger særlige forhold. Dersom inngående merverdiavgift regelmessig overstiger utgående merverdiavgift med 25 prosent eller mer, kan året deles i 12 terminer.

Dersom inngående merverdiavgift regelmessig overstiger utgående merverdiavgift med 50 prosent eller mer, kan det gis samtykke til enda kortere terminer. Samtykke til avvikende terminer gis normalt for en periode på to år.

Årsterminoppgave (mindre virksomheter)
Næringsdrivende med omsetning under 1 million kroner i kalenderåret kan søke om å levere omsetningsoppgave bare én gang i året (årsterminoppgave). Nye avgiftspliktige kan søke om årsterminoppgave samtidig med innsending av registreringsmelding til skattekontoret/Enhetsregisteret.

Registrert næringsdrivende som ønsker å endre terminlengde til årstermin, må sende søknad til skattekontoret innen 1. februar i det året man ønsker årsterminoppgave.

Ved endring til to-måneders termin, må søknad være kommet frem til skattekontoret senest 1. desember for å kunne gis virkning fra 1. januar året etter. Endringen vil gjelde for minst de to neste kalenderår.

Fristen for innsending av årsterminoppgave er 10. mars. Oppgave skal sendes inn selv om omsetningen for perioden er null.

Årsoppgave (primærnæringen)
Næringsdrivende innen jordbruk, skogbruk og fiske skal levere årsoppgave. Fristen for innsending av årsoppgave er tre måneder og ti dager etter kalenderårets utløp, det vil si den 10. april. Send inn årsoppgave selv om omsetningen for perioden er null.

Næringsdrivende med årsoppgave kan etter søknad innvilges kortere terminer.
Næringsdrivende innenfor primærnæringene som også har annen avgiftspliktig omsetning, kan søke om å levere årsterminoppgave for denne omsetningen.

Kvartalsvise omsetningsoppgaver
Næringsdrivende og offentlige institusjoner mv. som ikke er registrert i avgiftsmanntallet og som kjøper tjenester fra utlandet skal sende inn omsetningsoppgaver kvartalsvis (3 måneder). Se avsnittet om Kjøp fra utlandet (innførsel).

Betaling og tilbakebetaling av merverdiavgift

Merverdiavgiften forfaller til betaling ved utløpet av oppgavefristen, det vil som hovedregel si en måned og ti dager etter utløpet av terminen. For 3. termin er imidlertid fristen 31. august. For næringsdrivende i jordbruk, skogbruk og fiske er forfallet tre måneder og ti dager etter utløpet av terminen, det vil si den 10. april.  For mindre virksomheter med årsterminoppgave er fristen 10. mars. Bruk oppgitt betalingsinformasjon i kvitteringen for godkjent oppgave ved betaling av skyldig merverdiavgift.

Beløp som ikke er betalt i rett tid blir tillagt renter. Avgiftsbeløp under 100 kroner per termin skal ikke innbetales. Beløp under denne grensen skal ikke avregnes i oppgaven for senere terminer.

Hvis den næringsdrivende har krav på tilbakebetaling av merverdiavgift, skal beløpet betales tilbake innen tre uker etter at oppgaven er mottatt. Beløp som blir betalt tilbake, blir sendt til kontoen som den avgiftspliktige har oppgitt til skattekontoret. Skattekontoret må varsles ved endring av konto.

Tilgodebeløp på under 50 kroner blir ikke betalt tilbake. Beløp under denne grensen skal ikke avregnes i oppgaven for senere terminer.

Brudd på oppgaveplikten
Mangelfull eller for sent innkommet omsetningsoppgave
Dersom oppgaven inneholder formelle feil eller ikke er levert innen fristen, vil avgiftsmyndighetene normalt gi et avgiftstillegg. Forhøyelsen skal være på minst 250 kroner og maksimalt 5000 kroner. Det er ikke adgang til å gi avgiftstillegg på mer enn tre prosent av utgående merverdiavgift.

Manglende oppgave
Skattekontoret vil fastsette merverdiavgiften ved skjønn når oppgaven ikke er kommet inn. Skjønnet bygger på opplysninger skattekontoret sitter inne med eller innhenter. Det skal ligge så nær opp til virkeligheten som mulig.

Ved særdeles graverende eller gjentatte forsømmelser av oppgaveplikten, kan avgiftsmyndighetene finne grunnlag for å anmelde den avgiftspliktige til politiet.

Uriktig oppgave
Skjønnsmessig fastsettelse av avgift kan også foretas dersom skattekontoret finner at oppgaven er uriktig, ufullstendig eller bygger på regnskap som ikke er ført i samsvar med gjeldende regler.

Alle omsetningsoppgaver vil bli kontrollert. Blir det funnet feil, vil skattekontoret fastsette avgiften ved skjønn.

Bokettersyn
I tillegg til oppgavekontrollen, foretar skattekontoret også stedlig kontroll av regnskapet. Slike kontroller kan foretas inntil ti år tilbake.

Renter
Når avgift betales etter forfall, blir det beregnet renter. Det samme gjelder når det er foretatt fastsettelse av avgift, for eksempel på grunnlag av bokettersyn, fordi oppgaven er uriktig, eller fordi den ikke er kommet inn.

Den avgiftspliktige har krav på rentegodtgjørelse dersom overskytende inngående merverdiavgift ikke er betalt tilbake innen fristen på tre uker. Den avgiftspliktige har ikke krav på rentegodtgjørelse dersom det er feil i oppgaven.

Bestemmelser om beregning av renter er fastsatt i forskrift.

Tilleggsavgift
Man kan få tilleggsavgift ved overtredelse av  merverdiavgiftsloven (jf. at kontroller kan bli gjort inntil ti år tilbake i tid). I grove tilfeller kan tilleggsavgift gis med inntil 100 prosent.

Straffebestemmelser
Overtredelse av  merverdiavgiftsloven (inntil ti år tilbake i tid) kan straffes med bøter eller fengsel.