Taxnorway.no

Utdatert: Diverse artikler

UtskriftversjonInnhold

Forsiden

  11 Klage, ettergivelse, søksmål og bindende forhåndsuttalelse

Klage
Avgiftsfastsettelser kan påklages til Klagenemnda for merverdiavgift. Send klagen til skattekontoret.

Andre vedtak, for eksempel nektelse av registrering, kan man klage på til Skattedirektoratet. Slike klager skal også sendes skattekontoret.

Ettergivelse
Når noen på grunn av dødsfall, særlig alvorlig sykdom eller lignende årsaker har varig svekket betalingsevne, kan avgiftskravet settes ned eller frafalles. Praksis er restriktiv. I første instans er det skattekontoret som behandler søknader.

Søksmål
Vedtak fattet av avgiftsmyndighetene kan prøves for domstolene. Dette gjelder også for vedtak fattet av Klagenemnda for merverdiavgift. Søksmål tas ut i den rettskretsen hvor virksomheten er, og rettes mot staten ved skattekontoret.

Bindende forhåndsuttalelse
Skattedirektoratet og skattekontoret kan på forespørsel fra en avgiftspliktig gi en forhåndsuttalelse om de avgiftsmessige virkningene av en konkret planlagt disposisjon før den settes i gang. Det blir gitt en uttalelse dersom disposisjonen er av vesentlig betydning for den avgiftspliktige, eller Skattedirektoratet mener spørsmålet har allmenn interesse. Det blir tatt et gebyr for en bindende forhåndsuttalelse.