Taxnorway.no

Utdatert: Diverse artikler

UtskriftversjonInnhold

Forsiden

  12 Hvem gjør hva i avgiftsforvaltningen?

Finansdepartementet
Finansdepartementet er øverste myndighet for skatter og avgifter. Flere bestemmelser i merverdiavgiftsloven gir departementet adgang til å fastsette forskrifter om merverdiavgift. Dette er gjort i en rekke tilfeller.

Skattedirektoratet
Skattedirektoratet har den sentrale ledelsen av avgiftsforvaltningen og avgiftskontrollen. Direktoratet har blant annet som oppgave å instruere skattekontorene i deres arbeid, og skal sørge for at reglene om merverdiavgift praktiseres korrekt og likt i hele landet.
De vedtak som treffes av skattekontorene, for eksempel i saker om registreringsplikt i avgiftsmanntallet, kan det klages på til Skattedirektoratet som overordnet avgiftsmyndighet. Klager over etterberegning av avgift hører under Klagenemnda for merverdiavgift. Klager sendes via skattekontoret.

Skattekontorene
Fra 1. januar 2008 er det som tidligere var  likningskontor, skattefogdkontor og fylkesskattekontor er samlet i én organisasjon regionalt: skattekontoret. Skattekontoret kan behandle saker for hele landet innenfor alle virksomhetsområdene. Regionene er:

  • Skatt nord (Finnmark, Troms og Nordland) – regionledelse i Tromsø
  • Skatt Midt-Norge (Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal) – regionledelse i Trondheim
  • Skatt vest (Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland) – regionledelse i Bergen
  • Skatt sør (Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud) – regionledelse i Skien
  • Skatt øst (Oslo, Akershus, Østfold, Hedmark og Oppland) – regionledelse i Oslo

Hver region organisert i fem funksjoner: Veiledning, fastsetting, kontroll og rettsanvendelse, skattekrim og innkreving.

Skattekontorene har ansvaret for administrasjon og kontroll av merverdiavgiften. Skattekontorene fører manntall over næringsdrivende som er avgiftspliktige (avgiftsmanntallet). Når det startes ny virksomhet, skal den næringsdrivende sende melding om dette til skattekontoret.

Næringsdrivende skal sende terminvise avgiftsoppgaver (omsetningsoppgaver) til skattekontoret. Skattekontoret gir veiledning om avgiftsreglene og hjelp til å fylle ut skjemaer. Skattekontoret kontrollerer de avgiftspliktige blant annet ved løpende kontroll av de innsendte omsetningsoppgavene eller ved stedlige kontroller (bokettersyn).
I de tilfeller hvor de avgiftspliktige ikke har innberettet korrekt avgiftsbeløp, har skattekontoret myndighet til å fastsette avgift.

Skattekontoret fører regnskap med den enkelte næringsdrivendes avgiftsavregning og har videre myndighet til å foreta inndrivelse av skyldig avgift.

Toll- og avgiftsdirektoratet
Toll- og avgiftsetaten er avgiftsmyndighet i spørsmål om merverdiavgift ved innførsel. Toll- og avgiftsdirektoratet er overordnet forvaltningsorgan for tollregionene og er klageorgan for forhold som gjelder merverdiavgift ved innførsel.

Tollregionene
Tollregionene er lokale avgiftsmyndigheter når det gjelder beregning og betaling av merverdiavgift ved innførsel. Avgiftspliktige kan søke tollregionen om kreditt for betaling av merverdiavgift ved innførsel (tollkreditt).

For mer informasjon?
Skattedirektoratet har gitt ut Merverdiavgiftshåndboken. Boken gir en omtale av bestemmelsene i merverdiavgiftsloven, med særlig vekt på avgiftsmyndighetenes praksis. Boken er også tilgjengelig i bokhandelen.

Skattekontoret kan svare på spørsmål om avgiftsplikt, registrering i avgiftsmanntallet og utfylling av omsetningsoppgavene, betaling av merverdiavgift, samt spørsmål om Enhetsregisteret. Mer informasjon finner du på skatteetaten.no.

Bestemmelsene om merverdiavgift står i lov av 19. juni 1966 nr 66. Særtrykk av lov eller forskrifter får du på www.lovdata.no