Taxnorway.no

Forskuddstrekk for sjøfolk skattemessig bosatt i utlandet

Utskriftversjon

Det skrives ikke ut skattekort for sjøfolk bosatt i utlandet. For sjøfolk som er skattepliktige etter skatteloven § 2-3 første ledd bokstav h er det fastsatt egne trekktabeller.

Ved trekk av skatt gis personfradrag i klasse 1 eller klasse 2. Arbeidsgiveren eller hans representant om bord tar standpunkt til klasse. Gifte sjøfolk settes i klasse 2, med mindre de er separert. Andre sjøfolk settes i klasse 1.

I tabell nr 0101 (klasse 1) eller 0201 (klasse 2) er medlemsavgiften til folketrygden, 10 % standardfradrag og 30 % sjømannsfradrag innarbeidet. Er sjøfolkene ikke trygdepliktig til Norge benyttes tabell nr 0100 (klasse 1) eller 0200 (klasse 2).

For sjøfolk som ikke oppfyller vilkårene for sjømannsfradrag benyttes tabell nr 7350 (klasse 1) eller nr 7450 (klasse 2). For sjøfolk som i tillegg ikke er trygdepliktig til Norge benyttes tabell nr 7500 (klasse 1) eller tabell nr 7600 (klasse 2).

Se de ulike trekktabellene her.

Vær oppmerksom på at dette ikke er gjeldende for sjøfolk som er ansatt på fartøy i petroleumsrelatert virksomhet på norsk kontinentalsokkel.

Trygdeavgift

Sjøfolk som er trygdepliktige men ikke skattepliktige til Norge skal trekkes for medlemsavgift til folketrygden. Det er ikke utarbeidet egen tabell for trekk. Medlemsavgiften til folketrygden er for inntektsåret 2016 fastsatt til 8,2 % av lønnsinntekt som regnes som pensjonsgivende etter § 3-15 i lov om folketrygd. Trekket innbetales etter vanlige rutiner for innbetaling av skattetrekk.

Sjøfolk som er statsborgere av et EØS land, kan i noen tilfeller søke fritak fra norsk folketrygd. I slike tilfeller må det innhentes skjema  A1 fra trygdemyndighetene i bostedslandet. Søknaden sendes til NAV Internasjonalt, Postboks 8138 Dep., NO-0033 Oslo, Telefon +47 21 07 37 00. Når fritak er innvilget blir vi informert.

Se også www.nav.no 

Skattemelding for arbeidsgiveravgift  og skattetrekk

Utenlandske redere/arbeidsgivere skal sende terminoppgave og skattetrekk til Skatt vest Skatteoppkrever utland, Postboks 8103, NO-4068 Stavanger. Innbetaling foretas til:   

Bank konto nummer: 6345 06 23123 – Den Norske Bank
Iban: NO33 63450623123
Swift:NDEANOKK

Skattemelding

Sjøfolk skattemessig bosatt i utlandet er vanligvis fritatt for å levere skattemelding. Forutsetningen for et slikt fritak er at personen bare har sjømannsinntekt, og at inntekten ikke er skattepliktig i henhold til petroleumsskatteloven. Lønn fra fartøy på norsk sokkel har plikt til å levere skattemelding.

 Vedlegg