Taxnorway.no

Fradrag for arbeidstakere

Utskriftversjon

Her er en oversikt over de vanligste fradragene som du kan ha rett på som arbeidstaker i Norge. Disse fradragene kan du føre opp på din skattemelding og få fratrekk på skatten.

For sjømenn gjelder andre fradrag. Informasjon om dette finner du her.

Du kan få hjelp til å finne ut hvilke fradrag du har krav på med vår fradragsveileder.

Finn post i skattemeldingen.

Personfradrag

Personfradrag er et fradrag du får automatisk.  Det skal ikke føres som fradrag i skattemeldingen. Merk at dersom du har oppholdt deg i Norge en begrenset del av inntektsåret reduseres personfradraget ut fra hvor lenge du har vært i Norge. Derfor er det viktig at du oppgir hvor mange oppholdsdager du har hatt i Norge i inntektsåret for å få et korrekt beregnet personfradrag.  Se eksempel på utregning av skatt.

Personfradrag er inndelt i skatteklasse 1 og skatteklasse 2. I skatteklasse 2 får du et høyere fradrag, og skatteklassen blir innvilget dersom
• du har en ektefelle bosatt i hjemlandet som tjener mindre enn 45 870 NOK i inntektsåret 2016.
• du og din ektefelle blir lignet under ett

Les mer om hvordan du får skatteklasse 2.

Standardfradrag for utenlandsk arbeidstaker

Standardfradrag er et fradrag som er ment for utenlandske arbeidstakere som er begrenset skattepliktige. Fradraget er ment å erstatte en rekke andre fradrag. Fradraget er 10 prosent av brutto arbeidsinntekt med en maksimalgrense på
 kr 40 000. Fradraget føres i post 3.3.7.

Du kan kreve standardfradrag dersom:
• du ikke er skattemessig bosatt* i Norge  eller
• dette er et av de to første årene som skattemessig bosatt* i Norge

Skattemessig bosatt blir du dersom du

• har oppholdt deg i Norge i over 183 dager i hvilken som helst periode på 12 måneder i det inntektsåret oppholdet overstiger nevnte dager eller

• har oppholdt deg i Norge i over 270 dager i hvilken som helst periode på
36 måneder i det inntektsåret oppholdet overstiger nevnte dager.

Dette regelverket medfører at du alltid kan velge standardfradrag i de 2 første inntektsårene du oppholder deg i Norge.

Merk at antallet oppholdsdager relaterer seg til opphold på land og ikke antallet dager på sokkel. Man kan aldri bli skattemessig bosatt basert på oppholdsdager på  norsk sokkel.

Les mer om standardfradrag

Pendlerfradrag

Pendlerfradrag er fradrag for de ekstra kostnader du har hatt til reise, kost og losji på grunn av opphold utenfor ditt virkelige hjem. Merk at pendlerfradrag er et alternativ til standardfradrag. Dersom du velger pendlerfradrag kan du ikke samtidig kreve standardfradrag.  Fradragene føres på postene 3.2.7 og 3.2.9.

Sjekk om du er pendler og hvilke fradrag du har krav på i vår pendlerveileder.

Naturalytelser og utgiftgodtgjørelser

De fleste fordeler med økonomisk verdi som du har fått av din arbeidsgiver er i utgangspunktet skattepliktig inntekt. Dette blir kalt naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser . Som et unntak til denne hovedregelen kan typiske pendlerytelser som frie besøksreiser, fri kost og fritt losji bli unntatt som skattepliktig inntekt. Merk også at pendlerfradrag er et alternativ til standardfradrag. Du kan kun velge et av disse fradragene. Dersom du velger standardfradrag blir du skattlagt for pendlerytelser fra arbeidsgiveren.

Les mer om naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser

Fradrag for gjeldsrenter

I noen tilfeller kan du ha rett på fradrag for de rentene du har betalt for dine lån i løpet av inntektsåret.

Les mer om fradrag for gjeldsrenter

Foreldrefradrag

Du kan kreve foreldrefradrag for dokumenterte kostnader til pass og stell av hjemmeværende barn som er under 12 år i inntektsåret. Følgende må være oppfylt:

  • Ditt virkelige hjem må ligge i en annen EØS-stat.
  • Dersom du er begrenset skattepliktig må 90% av familieinntekten din være skattepliktig til Norge.

Foreldrefradraget gis med inntil kr 25 000 for ett barn og økes med kr 15 000 for hvert ytterligere barn.