Taxnorway.no

Særlig om arbeidstakere på nettolønnsavtale

Utskriftversjon

Med nettolønnsavtale menes en avtale om at arbeidsgiver skal dekke den skatt som faller på arbeidstakerens avtalte lønn/godtgjørelse. Nettolønnsavtaler forekommer ved grenseoverskridende arbeidsforhold.

Det er bruttolønn som danner grunnlag for beregning av skatten, trygdeavgiften og arbeidsgiveravgiften. En nettolønnsavtale fører derfor til at nettolønnen må omregnes til bruttolønn (oppgrossing) for å finne beregningsgrunnlaget for skatten mv. 
For utenlandske arbeidstakere i Norge skal oppgrossingen foretas etter norske skattesatser og med den norske satsen for trygdeavgift (med mindre arbeidstaker har trygdefritak).

For norske arbeidstakere i utlandet gjelder det ulike metoder for oppgrossing, hvor metoden som skal benyttes i det enkelte tilfellet bestemmes ut fra hvordan nettolønnen skattlegges i Norge.

Når skattyter oppfyller vilkårene for skattenedsettelse etter den alternative fordelingsmetode, enten etter ettårsregelen i skatteloven § 2-1 tiende ledd eller etter skatteavtale, skal oppgrossingen skje ved at summen av nettolønn (inkl. naturalytelser) og skatten som arbeidsgiver betaler for arbeidstaker i arbeidslandet, grosses opp med den norske trygdeavgiftssatsen. Dette gjelder også når skattyter oppfyller vilkårene for unntak med eller uten progresjonsforbehold.

Når dobbeltbeskatning avhjelpes ved kreditfradrag for den betalte utenlandske skatten, skal nettolønnen grosses opp med skatt beregnet etter norske satser og med den norske satsen for trygdeavgift. Dersom den endelige skatten som arbeidsgiver betaler for arbeidstaker i utlandet overstiger den beregnede norske skatten, skal den utenlandske merskatten legges til som en skattepliktig fordel. Bruttofordelen av den utenlandske merskatten fastsettes ved å grosse opp merskatten med den norske trygdeavgiftssatsen.

Skattekontorene kan gi nærmere opplysninger om hvordan oppgrossingen skal gjøres. Se også Skattedirektoratets uttalelse av 20. desember 2016 og domskommentaren av 1. juli 2016 for nærmere informasjon om oppgrossing av nettolønn.

Arbeidsgiver er ansvarlig for korrekt oppgrossing og rapportering av bruttolønn i a-meldingen. Om hvordan skatt (herunder beregnet norsk skatt og betalt utenlandsk skatt) og trygdeavgift skal rapporteres i a-ordningen og om rapportering av nettolønn i a-ordningen forøvrig, se veiledningen til a-ordningen.

Merk at en nettolønnsavtale er en privatrettslig avtale og at den ikke fritar arbeidstakeren for ansvaret for levering av skattemelding og betaling av fastsatt skatt overfor skattemyndighetene.