Taxnorway.no

Søknadskrav kildeskatt

Utskriftversjon

 • Fullt navn, adresse og tax-id (vet man hva slags ID det er snakk om?) til søker (og til fullmektig, hvis relevant)
 • Totalbeløp som kreves refundert inkludert liste over alle utbyttene.
 • For søknad etter skatteavtale: Original bostedsbekreftelse utstedt av lokale skattemyndigheter med henvisning til søkers identifikasjonsnummer. Bostedsbekreftelsen må vise til søkers navn alene. Bostedsbekreftelsen må gjelde for året da beslutningen om å dele ut utbyttet ble tatt og det må fremgå at søker var bosatt/hjemmehørende etter skatteavtalen med Norge.
 • For søknad etter fritaksmetoden: Bostedsbekreftelse eller Registreringsbevis utsted av offentlige myndigheter som dokumentasjon på at selskapet er selskapsrettslig etablert innen EØS.
 • Utbyttekvittering som verifiserer at søker har mottatt utbyttene, og at utbyttene har blitt fratrukket norsk kildeskatt. Utbyttekvitteringen må være utstedt av bank og inneholde følgende:
 • Navn på mottaker (søker)
 • Navn og ISIN på aksjen
 • Antall aksjer og brutto utbytte per aksje i NOK
 • Samlet bruttobeløp og kildeskatt i NOK
 • Pay-date, ex-date eller record-date

Banken må dokumentere at det er trukket kildeskatt på utbytteutbetalingen, ikke bare skatt. Dersom utbyttet har gått gjennom flere transaksjonsledd fra det norske selskapet til endelig mottaker (søker) må en oversikt over transaksjonsleddene legges ved.

 • For utbytte mottatt fra og med år 2016: Informasjon om VPS-konto (hvis relevant). Søknaden skal inneholde informasjon om hvilken konto i VPS utbyttet opprinnelig ble utbetalt til (dvs. kontonummer) og kontoinnehaver. Hvis søker ikke har egen VPS-konto, vennligst kontakt banken (kontofører investor) for å få tilsendt informasjonen. 
 • Fullmakt (dersom søknaden er sendt inn via en representant).
 • Informasjon om søker, både når gjelder juridiske, organisatoriske og skattemessige forhold. Tilleggsdokumentasjon kan også etter forholdene være påkrevet for å godtgjøre av vilkår for redusert kildeskatt er oppfylt. Det vises i denne sammenheng til redegjørelsen for de forskjellige mulige grunnlagene for refusjon som er presenter over.
 • Betalingsinformasjon inkludert navn på kontoinnehaver og et norsk kontonummer eller en IBAN og SWIFT/BIC-kode. IBAN-kontoen må kunne motta NOK ettersom alle refusjoner blir overført i NOK. En unik betalingsreferanse på maksimalt 20 tegn vil forenkle utbetalingen.

Det er kun virkelig rettighetshaver som kan ha rett på refusjon av kildeskatt. En enhet som handler på vegne av en annen som bestyrer, kapitalforvalter eller lignende, og som derfor er den registrerte eller indirekte eieren av utbyttene, har ikke rett på refusjon. Det har heller ikke noen som mottar utbytteutbetalingene og overfører dem direkte videre til andre enheter/personer.

Vennligst legg ved all påkrevd dokumentasjon og informasjon i søknaden. Mangelfulle søknader krever lengre saksbehandlingstid, og kan bli avslått eller avvist på grunn av manglende dokumentasjon.

Søknad sendes til:

Sentralskattekontoret for utenlandssaker

Postboks 8031, 4068 Stavanger