Taxnorway.no

Solidaransvar

Utskriftversjon

Oppdragsgiver og oppdragstaker har et felles solidaransvar.

Ved arbeidsutleie har både oppdragsgiver og oppdragstaker arbeidsgiverplikter etter skattebetalingsloven. Solidaransvar innebærer at skattemyndighetene kan forholde seg til både oppdragsgiver og oppdragstaker ved innkreving. 

Enkeltpersonsforetak omfattes også av reglene om solidaransvar dersom foretaket driver med arbeidsutleie. 

Fritak fra solidaransvaret

Partene kan avtale at bare en av dem skal utføre arbeidsgiverpliktene. En slik avtale fritar bare for pliktene når den er akseptert av skatteoppkreveren.

Dersom fritak blir innvilget gjelder det for begge partene, både oppdragsgiver og hovedoppdragsgiver.Hovedoppdragsgiver trenger ikke selv å sende inn søknad om fritak dersom oppdragsgiver har gjort det.  

Slik søker du om fritak

Gjelder utenlandske arbeidsgivere som rapporterer til Skatteoppkrever utland – 2312

Fyll ut skjemaet Søknad om fritak for solidaransvar og send det med vedlegg til:
Skatteoppkrever utland, Postboks 8103, N-4068 Stavanger. E-post: tco@skatteetaten.no

Norske selskap/ oppdragstakere skal sende søknaden til eget, lokalt skatteoppkreverkontor.


Work in Norway