Taxnorway.no

Betale inn skatt og merverdiavgift for selskapet

Utskriftversjon

Selskaper som driver skattepliktig virksomhet i Norge, skal betale forskuddsskatt to ganger i året.

Fra 2016 vil forskuddsskatteseddel (gjelder forskuddsskatt for 2015) kun sendes elektronisk. Varsel om forskuddsskatteseddel sendes på epost til adressen som er registrert under selskapets kontaktinformasjon i Altinn.

Det er Skattekontoret som foretar beregningen for hvor mye skatt som betales, og beregningen er gjort med bakgrunn i forrige års overskudd.

Det skal beregnes skatt av

  • overskudd,
  • uttak av arbeidsgodtgjørelse til eierne
  • utdeling fra foretaket.

Overskuddet skal beskattes med 27 %. Eventuell arbeidsgodtgjørelse vil redusere overskuddsberegningen.

Med arbeidsgodtgjørelse menes godtgjørelse som personlig deltaker tar ut for arbeidsinnsats i selskapet. Slik utbetaling regnes som næringsinntekt og skal beskattes som personinntekt.

Utdeling av overskudd fra selskapet som overstiger et skjermingsfradrag og skatt av overskuddsandelen, beskattes i tillegg med 27 %. Utdeling er definert som enhver vederlagsfri overføring av verdier fra selskap til deltaker.

Les mer om skatteplikt til Norge

Betaling av skatt for utenlandske selskap

Utenlandske selskap har Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) som skattekontor (kontorkommune 2312). Selskapet skal betale skatt i to like terminer, 15. februar og 15. april året etter inntektsåret.Skatten blir utskrevet av SFU og sendt i posten.

Betalingen skal gjøres til:

  • Skatteoppkrever utland, Postboks 8103, NO-4068 Stavanger, Norge. E-post: tco@skatteetaten.no
  • Kontonr.: 6345 06 23123 Ibannr.: NO33 6345 06 23123 Swiftadr.: NDEANOKK
  • Bankforbindelse: Nordea Bank Norge ASA, Cash Management, Postboks 1166 Sentrum, NO-0107 Oslo, Norge

Det er viktig at betalingen er tydlig merket.

Søknad om endring av forskuddsskatten for utenlandske selskap gjøres enten via:


Slik betaler du skatt for et norsk selskap

Betaling av Merverdiavgift

Dersom ditt foretak er registert i Merverdiavgiftregisteret, må du levere omsetingsoppgaver via Altinn.no Er du skyldig merverdiavgift vil du motta en faktura med betalingsfrist.  

Utenlandske foretak må som hovedregel være registert med en representat i Merverdiregisteret. Denne representanten har ansvar for innsending av omsetningsoppgavene.     

Les mer om Merverdiavgift

 

Aktuelt lovverk:

Skattebetalingsloven


Work in Norway