Taxnorway.no

Hva er fast driftsted

Utskriftversjon

Vilkår for beskatning i Norge av virksomhetsinntekter når selskap eller næringsdrivende er hjemmehørende i et skatteavtaleland, at inntekten skriver seg fra forretningsvirksomhet som drives gjennom et fast driftssted i Norge. 

Betingelser for et fast driftsted er at:

det foreligger et fast forretningssted (krav om geografisk tilknytning), det må være en viss varighet i tid knyttet til stedet, og virksomheten må være drevet gjennom det faste forretningsstedet.

eksempler hva som kan regnes som faste driftssteder:

  • et sted for ledelse,
  • en filial,
  • et kontor og
  • en fabrikk.

Særregler:

  • Bygg og anleggsvirksomhet

 Det er en særskilt bestemmelse for bygg- og anleggsvirksomhet. Vilkåret for at bygg- og anleggsvirksomhet eller virksomhet knyttet til slik aktivitet skal utgjøre et fast driftssted er at varigheten overstiger 12 måneder (i noen nyere avtaler 6 måneder).

  • Hjelpevirksomhet

er det gjort unntak for såkalt hjelpevirksomhet som ikke skal anses som fast driftssted. Som eksempel kan nevnes lokaler utelukkende brukt til lager eller utstilling av varer.

  • Særregel for agenter

Når en person som ikke er uavhengig mellommann opptrer på vegne av et foretagende, og har, og vanligvis utøver fullmakt til å slutte kontrakter på vegne av foretaket, kan foretaket anses for å ha fast driftssted.

  • Særregler for kontinentalsokkelen

Den norske kontinentalsokkelen er underlagt et særskilt skatteregime gjennom petroleumsskatteloven og spesialbestemmelser i de fleste skatteavtaler som Norge har inngått med andre land.

De fleste skatteavtaler som Norge har inngått med andre land har egne bestemmelser om skatteplikt av inntekt ved virksomhet på sokkelen. Etter de særskilte sokkelbestemmelsene vil virksomhet som til sammen overstiger 30 dager i løpet av en 12-måneders periode anses for å utgjøre et fast driftssted. I noen få skatteavtaler reguleres skatteplikten av de alminnelige regler for fast driftssted. Når det ikke foreligger skatteavtale eller når skatteavtalen ikke regulerer virksomhet på kontinentalsokkelen, vil det være skatteplikt etter petroleumsskatteloven.

Les mer om:

OECDs mønsteravtale (OECD Model Double Taxation Convention).

Petroleumsskatteloven