Taxnorway.no

Rapporteringsplikt

Utskriftversjon

Alle oppdrag og eventuelle underoppdrag som gis til utenlandsk oppdragstaker skal rapporteres til Sentralskattekontoret for utenlandssaker 
(SFU), forutsatt at oppdraget utføres:

  • på sted for bygge- og monteringsvirksomhet i Norge eller
  • på sted som står under oppdragsgivers kontroll i Norge eller
  • på den norske kontinentalsokkelen.

Rapporteringsplikten gjelder både for næringsdrivende og for offentlige organ.
Det er ikke plikt til å gi opplysninger dersom oppdragsgiver er en privatperson eller oppdraget har en verdi under NOK 10 000.

Hvem skal rapportere?

Dersom et oppdrag er rapporteringspliktig skal oppdragsgiver melde inn oppdraget til SFU. Både oppdragsgiver og oppdragstaker har plikt til å rapportere arbeidstakere. Det er tilstrekkelig at en av disse melder inn dette. Hovedoppdragsgiver har ansvar for at alle underoppdrag gitt til utenlandske selskaper blir rapportert.

Opplysningene skal rapporteres uavhengig av oppdragstakers og arbeidstakers eventuelle skatteplikt til Norge.

Dette skjemaet må du sende inn:

Opplysninger om oppdrag og arbeidstakere på oppdraget rapporteres på skjema:

Opplysningene skal rapporteres snarest, og senest 14 dager etter at arbeidet er påbegynt. Dersom det skjer endringer etter at opplysningene er gitt, skal det gis korrigerte opplysninger om dette senest 14 dager etter at endringen fant sted. Dette gjelder også endringer vedrørende personell som benyttes på oppdraget.

Sanksjoner

Mangelfull rapportering kan føre til gebyr eller tvangsmulkt.


Work in Norway