Taxnorway.no

Vilkår for skatteplikt til Norge

Utskriftversjon

Hovedregel er at selskaper og næringsdrivende som er hjemmehørende i Norge har alminnelig skatteplikt til Norge.

Det betyr at selskapet er skattepliktig til Norge for hele sin inntekt, såkalt globalskattepliktig til Norge. I de fleste tilfeller er et selskap hjemmehørende i det land hvor det er stiftet eller registrert. Avgjørende for hvor selskapet er hjemmehørende, er hvor selskapets virkelige ledelse utøves. Foretak registrert i utlandet, men ledet fra Norge kan dermed anses som hjemmehørende i Norge.

Begrenset skatteplikt

Utlendinger som har næringsvirksomhet i Norge plikter å svare skatt av inntekt av virksomhet som vedkommende utøver eller deltar i og som drives her eller bestyres herfra, herunder virksomhet hvor arbeidstaker stilles til rådighet for andre innen riket. Det betyr at utlendinger som har økonomisk aktivitet i Norge, herunder virksomhet som består i utleie av arbeidskraft og som drives for egen regning og risiko, er skattepliktige til Norge for inntekt av denne virksomheten, såkalt begrenset skatteplikt.

Særregler for sokkelen 

Petroleumsskatteloven har bestemmelser om skatteplikt for inntekt som vinnes av undersøkelse etter og utvinning av petroleumsforekomster og dertil knyttet virksomhet i norsk farvann og på kontinentalsokkelen. Det betyr at all virksomhet i forbindelse med leting og utvinning av olje- og gassforekomster på norsk sokkel kan skattlegges i Norge.

Skatteavtaler – betydning for skatteplikten

Norge har skatteavtaler med en rekke stater, hovedsaklig for å forhindre dobbeltbeskatning og forebygge skatteunndragelse.De fleste skatteavtalene er utformet på basis av OECDs mønsteravtale (OECD Model Double Taxation Convention).

For virksomhet som kommer fra land som Norge har inngått skatteavtale med, kan Norge helt eller delvis ha fraskrevet seg beskatningsretten. En skatteavtale kan kun påberopes av person bosatt eller selskap hjemmehørende i det/de land som er omfattet av avtalen. Hver skatteavtale må leses og fortolkes på selvstendig grunnlag. 

Vilkår for beskatning i Norge av virksomhetsinntekter når skattyter er hjemmehørende i et skatteavtaleland, er at inntekten skriver seg fra forretningsvirksomhet som drives gjennom et fast driftssted i Norge. Les mer om fast driftsted.

Inntekter som tilordnes det faste driftssted

Norge har etter skatteavtalene rett til å beskatte fortjeneste som kan tilskrives det faste driftsstedet. Det må være en tilknytning mellom virksomheten ved driftsstedet og den fortjenesten som skal tilordnes dit. Hvilke bruttoinntekter (omsetning) som skal tas med i selvangivelsen skaper sjelden tvil, men når det gjelder utgifter kan det oppstå spørsmål om hvordan felles kostnader skal fordeles mellom hovedkontoret og det faste driftsstedet. Utgangspunktet for tilordningen av inntekt er det såkalte "armlengdeprinsippet" eller "separate entity"-prinsippet. Utgangspunktet er at driftsstedet tenkes som en egen virksomhet slik at fortjeneste tilskrives driftsstedet som om det var uavhengig av hovedkontoret.

Se også:

OECDs mønsteravtale (OECD Model Double Taxation Convention).

Skatteloven

Petrolumskatteloven


Work in Norway