Taxnorway.no

Karta podatkowa dla pracowników wysłanych do Norwegii przez firmy zagraniczne

Wersja do wydruku

Wszyscy pracujący w Norwegii muszą posiadać kartę podatkową, która określa, ile podatku pracodawca powinien potrącić przed wypłaceniem pracownikowi wynagrodzenia. Jeśli pracownik został wysłany do  Norwegii przez firmę zagraniczną,  jego przyjazd i przydzielone mu zlecenie powinno zostać przez pracodawcę zgłoszone, a pracownik musi się po przyjeździe stawić na kontrolę tożsamości.

Wszyscy pracujący w Norwegii muszą posiadać kartę podatkową, która określa, ile podatku pracodawca powinien potrącić przed wypłaceniem pracownikowi wynagrodzenia. Jeśli pracownik został wysłany do  Norwegii przez firmę zagraniczną,  jego przyjazd i przydzielone mu zlecenie powinno zostać przez pracodawcę zgłoszone, a pracownik musi się po przyjeździe stawić na kontrolę tożsamości.

Aby pracownik otrzymał kartę podatkową,  pracodawca musi zgłosić Centralnemu Urzędowi Podatkowemu ds. Zagranicznych (SFU) informację o czasie pobytu  pracownika w Norwegii lub na norweskim szelfie kontynentalnym.

Pracownik musi także stawić się w jednym z podanych lokali Urzędu Podatkowego i dokonać następujących czynności:

  1. Okazać ważny dowód tożsamości.
  2. Okazać umowę o pracę albo dokument potwierdzający zlecenie w Norwegii.
  3. Złożyć wniosek o wydanie karty podatkowej na druku RF-1209.
  4. Osoby z krajów spoza UE/EOG muszą również udokumentować, że mają prawo do podjęcia pracy w Norwegii.

Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia o stosunku pracy i po przeprowadzeniu kontroli tożsamości, pracownik otrzyma powiadomienie o stawce podatkowej, które zostanie wysłane na jego adres zameldowania (patrz podane niżej informacje o zmianie adresu). Powiadomienia nie trzeba dostarczać pracodawcy, gdyż uzyska je on od Urzędu Podatkowego drogą elektroniczną.

Zwolnienie z obowiązku stawienia się na kontrolę tożsamości

Do grup zwolnionych z obowiązku należą:

  • Pracownicy zagraniczni pracujący wyłącznie na norweskim szelfie kontynentalnym.
  • Marynarze będący rezydentami podatkowymi za granicą, pracujący na statkach zarejestrowanych w NIS – Norweskim Międzynarodowym Rejestrze Statków lub NOR – Norweskim Rejestrze Statków.
  • Osoby posiadające D-numer, które w ciągu ostatnich dwóch lat stawiły się na kontrolę tożsamości.
  • Osoby, dla których stawienie się w urzędzie podatkowym w celu przeprowadzenia kontroli tożsamości byłoby bardzo uciążliwe ze względu na sytuację, w jakiej się znajdują. Aby zostać zwolnionym z tego obowiązku, należy przesłać pisemny wniosek wraz z poświadczoną kopią paszportu/ważnego dowodu tożsamości, kopią umowy o pracę zawierającą informacje o długości i charakterze pobytu, wypełnionym formularzem RF-1209 „Wniosek o kartę podatkową dla obywateli zagranicznych” oraz uzasadnieniem, dlaczego stawienie się na kontroli tożsamości byłoby dużym obciążeniem.

Podanie należy wysłać do Centralnego Urzędu Podatkowego ds. Zagranicznych (SFU): Sentralskattekontoret for utenlandssaker, Postboks 8031, 4068 Stavanger. Pytania można kierować pod numer telefonu + 47 51 96 96 00.

Jaką kartę podatkową otrzymamy?

Pracownik otrzyma standardową kartę z opodatkowaniem według tabeli (tabela 7150). Wysokość należnego podatku zostanie dostosowana do wynagrodzenia. Na karcie podatkowej będzie też podana stawka procentowa, której używa się tylko w przypadku uzyskania dodatkowych dochodów. Można też złożyć wniosek o zmianę karty podatkowej.

Na karcie podatkowej podany jest również norweski numer identyfikacyjny pracownika (D-nr/numer personalny). Zwracamy uwagę, że otrzymanie karty podatkowej nie jest równoznaczne z otrzymaniem zezwolenia na pracę.

Odrębne zasady obowiązują

Więcej informacji na następujące tematy:


Work in Norway