Taxnorway.no

Rozliczenie podatkowe

Wersja do wydruku

Po rozpatrzeniu zeznania podatkowego przez Urząd Podatkowy, firma otrzyma rozliczenie podatkowe. Rozliczenie podatkowe zawiera informacje o podstawie obliczenia podatku oraz o wyznaczonej/zapłaconej zaliczce na podatek.

Rozliczenie podatkowe wysyłane jest do podatników w październiku. Państwa firma jest odpowiedzialna za to, aby Urząd Podatkowy posiadał jej prawidłowy adres. 

Jeśli zapłacono za mało podatku, zaległą kwotę należy wpłacić w terminie podanym na odwrocie rozliczenia podatkowego. W przypadku zmiany wyliczenia podatku, termin zapłaty zaległości wynosi 3 tygodnie od daty podanej na rozliczeniu podatkowym.

Zaległy podatek należy zapłacić w wyznaczonym terminie, nawet jeśli składa się odwołanie od rozliczenia podatkowego. Jeśli zapłaci się z opóźnieniem, do zaległej kwoty doliczone zostaną odsetki za zwłokę. Jeśli zapłacono za dużo podatku, nadpłata zostanie wypłacona w ciągu 3 tygodni od daty podanej na rozliczeniu podatkowym. W celu zapewnienia bezpiecznej i szybkiej wypłaty zalecamy przelew na konto bankowe spółki.

Odwołanie od rozliczenia podatkowego

Jeśli uważa się, że rozliczenie podatkowe jest błędne, można złożyć odwołanie do urzędu podatkowego, który został podany w prawnym górnym rogu rozliczenia podatkowego. Termin na złożenie odwołania wynosi 6 tygodni od daty wysłania rozliczenia podatkowego. W odwołaniu należy podać, co uważa się za błąd i dlaczego.

Odwołanie dotyczące błędnych lub nieuregulowanych zaliczek na podatek/wpłat, należy przesłać do poborcy podatkowego (skatteoppkreveren). 

Informacje, które przesyła się do urzędu podatkowego lub do poborcy podatkowego, muszą być podpisane przez osobę upoważnioną oraz opatrzone numerem organizacji spółki lub numerem personalnym/D-numerem, jeśli informacja dotyczy firmy jednoosobowej.

Możliwości egzekwowania należności podatkowych przez organy państwowe

Jeśli roszczenie nie zostanie zapłacone w terminie, nalicza się odsetki za zwłokę, a należna kwota zostaje przymusowo ściągnięta w drodze egzekucji administracyjnej.


Work in Norway