Taxnorway.no

Zaliczka na podatek dla marynarzy będących podatkowymi rezydentami za granicą

Wersja do wydruku

Marynarze będący rezydentami za granicą nie otrzymują karty podatkowej.

Dla marynarzy objętych obowiązkiem podatkowym na podstawie § 2-3 ustęp pierwszy litera h ustawy o podatkach, ustalono osobne tabele podatkowe.

Przy potrąceniu podatku udziela się osobistej ulgi podatkowej w klasie 1 lub w klasie 2. Pracodawca lub jego przedstawiciel na pokładzie decyduje o klasie podatkowej. Marynarze żonaci otrzymują klasę 2, o ile nie są w separacji. Pozostali marynarze otrzymują klasę 1.

W tabeli nr 0101 (klasa 1) lub 0201 (klasa 2) wliczone są składka na ubezpieczenie społeczne, 10% ulgi standardowej (standardfradrag) i 30% ulgi dla marynarzy. Jeśli marynarze nie są objęci obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym w Norwegii, należy zastosować tabelę nr 0100 (klasa 1) lub 0200 (klasa 2).

Dla marynarzy, którzy nie spełniają warunków koniecznych do uzyskania ulgi dla marynarzy, należy zastosować tabelę nr 7350 (klasa 1) lub 7450 (klasa 2). Dla marynarzy, którzy dodatkowo nie są objęci obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym w Norwegii, należy zastosować tabelę nr 7500 (klasa 1) lub tabelę nr 7600 (klasa 2).

Tutaj możesz zobaczyć różne tabele podatkowe

Zauważ, że nie dotyczy to marynarzy zatrudnionych na statkach wykorzystywanych w działalności związanej z wydobyciem ropy naftowej na norweskim szelfie kontynentalnym.

Składka na ubezpieczenie społeczne

Z płacy marynarzy, którzy mają obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie społeczne w Norwegii, lecz nie mają tu obowiązku podatkowego, należy odprowadzić składkę na ubezpieczenie społeczne. Nie zostały opracowane specjalne tabele na te odliczenia. Składka na ubezpieczenie społeczne w roku dochodowym 2012 została ustalona na 7,8 % dochodu z płacy. Składka ta liczy się na poczet emerytury zgodnie z § 3-15 ustawy o ubezpieczeniach społecznych. Odprowadzoną składkę wpłaca się zgodnie ze zwykłymi procedurami wpłacania zaliczek na podatek.

Marynarze będący obywatelami krajów EOG mogą w niektórych przypadkach złożyć wniosek o zwolnienie z opłacania składki na norweskie ubezpieczenie społeczne. W takich przypadkach należy przedstawić druk E-101 wystawiony przez zakład ubezpieczeń społecznych w kraju zamieszkania. Wniosek taki należy wysłać do Norweskiego Urzędu ds. Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, dział Międzynarodowy: NAV Internasjonalt, Postboks 8138 Dep., NO-0033 Oslo, Telefon +47 21 07 37 00. Kiedy urząd ten przyzna zwolnienie, zostaniemy o tym poinformowani.

Patrz też www.nav.no

Deklaracje okresowe (terminoppgaver) i odprowadzony podatek

Zagraniczni armatorzy/pracodawcy muszą wysłać deklarację okresową i odprowadzony podatek do Poborcy podatkowego oddział zagranica na adres: Skatt vest Skatteoppkrever utland, Postboks 8103, NO-4068 Stavanger. Wpłaty należy dokonać na konto:

Numer konta bankowego: 6345 06 23123 – Den Norske Bank
Iban: NO33 63450623123
Swift:NDEANOKK

Zeznanie podatkowe

Marynarze będący rezydentami podatkowymi za granicą są przeważne zwolnieni z obowiązku składania zeznania podatkowego. Zwolnienie to obowiązuje pod warunkiem, że dana osoba posiada tylko dochód marynarza i że dochód ten nie podlega obowiązkowi podatkowemu w świetle ustawy o podatkach z działalności związanej z ropą naftową. Osoby pracujące na okrętach na norweskim szelfie mają obowiązek składania zeznania podatkowego.

 Vedlegg