Siden er ikke tilgjengelig på bokmål

Særfradrag for enslige forsørgere

Enslige forsørgere skal ikke lenger lignes i skatteklasse 2, men i skatteklasse 1. I stedet gis det et særfradrag i alminnelig inntekt for skattytere som bor alene med omsorg for barn under 18 år.

Særfradrag for enslige forsørgere ble innført fra inntektsåret 2013. Enslige forsørgere fikk tidligere skatteklasse 2 på sitt skattekort og ved ligningen. Nå får enslig forsørger skatteklasse 1.

Hvem har krav på særfradraget?

Særfradraget gjelder deg som forsørger ett eller flere barn under 18 år, og som er ugift, skilt, separert, enke/enkemann og ikke lever med samboer på varig basis. Du har rett til særfradrag hvis NAV anser deg som en reell enslig forsørger, og du har mottatt utvidet barnetrygd fra NAV etter barnetrygdloven § 9 i løpet av inntektsåret. Barnetrygd gis for barn under 18 år. Du får altså ikke særfradrag om du kun forsørger ungdom som har fylt 18 år. 

Utvidet barnetrygd gis til enslige forsørgere og er barnetrygd for ett barn mer enn forsørgeren faktisk bor sammen med.
Hvis du har vært samboer over 12 måneder, får barn med samboer eller gifter deg, opphører retten din til utvidet barnetrygd.

Du finner mer informasjon om hvem som har krav på utvidet barnetrygd på nav.no.

Hvor mye fradrag har du krav på?

For 2014 er særfradraget 4 067 kroner per måned. Fullt fradrag utgjør 48 804 kroner per år. Du får fradrag for samme antall måneder som du har vært enslig forsørger og mottatt utvidet barnetrygd for, i inntektsåret.

Hvis du har avtalt delt bosted for barnet/barna med den andre forelderen, og derfor mottar delt utvidet barnetrygd fra NAV, får du særfradrag med halv månedssats.

En intern avtale mellom foreldre om deling av særfradraget i tilfeller der utvidet barnetrygd utbetales kun til den ene, fører ikke til at vi deler særfradraget ved skatteberegningen. Særfradrag med halv sats forutsetter at utvidet barnetrygd er delt ved utbetalingen fra NAV.

For 2015 er særfradraget 4 067 kroner per måned.

Skattekort for 2015

Hvis du har/får utvidet barnetrygd etter 1. januar 2015, kan retten din til særfradrag påvirke opplysningene i skattekortet for 2015. Du bør endre skattekortet hvis opplysningene om deg som enslig forsørger er feil eller mangelfulle.

Hvis du ikke lenger er enslig forsørger, bør du endre skattekortet for å unngå restskatt.

Selvangivelsen for inntekståret 2014

Skatteetaten regner ut et samlet særfradrag på bakgrunn av opplysninger fra NAV om utbetalt utvidet barnetrygd. Fradraget blir gitt automatisk når selvangivelsen din blir behandlet. Beløpet blir forhåndsutfylt, og du finner det i post 3.5.5 i selvangivelsen. Du skal altså ikke endre det selv.

Hvis du mener det utregnede særfradraget ikke er riktig, og at det skyldes at

  • opplysningene om antall måneder med hel/delt utvidet barnetrygd er feil/for lavt

    og
  • vedtaket er fattet i 2015 med tilbakevirkende kraft for 2014

behøver du ikke gjøre noe. Det blir automatisk rettet.

Hvis mangelen eller feilen skyldes andre forhold, må du kontakte NAV og be om dokumentasjon på vedtaket. Skatteetaten kan ikke beregne særfradraget på nytt uten at NAV har gitt nye opplysninger om antall måneder med hel/delt utvidet barnetrygd.

Når du har mottatt dokumentasjonen fra NAV, kan du scanne og legge den ved selvangivelsen når du leverer selvangivelsen elektronisk. Har du andre opplysninger, kan du føre disse opp i post 5.0.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.