Slik er Skatteetaten organisert

Skatteetaten er organisert med ett hovedkontor, Skattedirektoratet, og fem regioner: Skatt nord, Skatt Midt-Norge, Skatt vest, Skatt sør og Skatt øst.

Hver region består av flere fysiske kontorsteder: skattekontor.

Alle skattekontorene har en veiledningstjeneste som tar imot dine henvendelser på alle Skatteetatens oppgaveområder. I tillegg har vi Skatteetatens telefontjeneste – etatens veiledningstjeneste på telefon.

De fem regionene, Sentralskattekontoret for storbedrift (SFS), Statens Innkrevingssentral (SI) og Skatteetatens telefontjeneste (SOL) er underlagt Skattedirektoratet, som står for den faglige, strategiske og administrative ledelsen av etaten.

Skatteetaten er som helhet underlagt Finansdepartementet. Basert på det lovverket Stortinget har vedtatt, gir Finansdepartementet retningslinjer for Skatteetatens virksomhet.

Skattedirektoratet (SKD) står for den sentrale faglige, strategiske og administrative ledelse av Skatteetaten.

Direktoratet holder til i Oslo, der 280 ansatte er organisert i 3 avdelinger og 5 staber, samt en internrevisjonsenhet.

Rettsavdelingen

Rettsavdelingen er delt inn i seks juridiske seksjoner, i tillegg til én stab. Det er i hovedsak jurister som utgjør avdelingens cirka 130 medarbeidere.

Arbeidsoppgavene består i å utvikle, fortolke og administrere lovgivningen på følgende områder:

 • alminnelig inntekts- og formuesskatt
 • skatt på kraftforetak
 • merverdiavgift
 • arbeidsgiveravgift
 • arveavgift
 • folkeregistrering
 • innkreving av skatter og avgifter
 • det regnskapsjuridiske området

Regionavdelingen

Med sine cirka 80 medarbeidere er Regionavdelingen faglig og administrativt ansvarlig for Skattedirektoratets styring av de fem regionene og Skatteopplysningen.Samt Sentralskattekontoret for storbedrifter (SFS) og Statens innkrevingssentral (SI). 

Avdelingen er inndelt i to enheter; Analyse og Metode, og Kjerneproduksjon. Analyse og Metode består av seksjonene Plan og Organisasjonsutvikling, Analyse og Metodeutvikling.

Kjerneproduksjon består av seksjonene Registre og grunnlagsdata, Kundeservice og Innsats. I tillegg har avdelingen èn stab under direktør for avdelingen. 

Innovasjons- og utviklingsavdelingen

Innovasjons- og utviklingsavdelingen er ansvarlig for at Skatteetaten har et strategisk og helhetlig grep om utviklingsprosjekter innenfor områder som IKT, regelverk, prosess og organisering. Avdelingen skal bidra til at Skatteetaten prioriterer riktige utviklingsaktiviteter og tjenestekonsepter, og deres arbeid er svært viktig for at etaten skal nå sine langsiktige strategiske målsetninger. Om lag 35 ansatte er delt inn i tre seksjoner: idéutvikling, porteføljestyring og tjenestestyring.

IT-staben

IT-staben er ansvarlig for etatens IT-strategi, -styringsstruktur og -arkitektur. Det samarbeides nært med Skatteetatens IT- og servicepartner (SITS) og de øvrige avdelingene i Skattedirektoratet. Stabens fem ansatte skal også sikre systemer for sikkerhet, beredskap og krisehåndtering, og fungere som rådgiver for Skattedirektøren i strategiske IT-spørsmål.

HR-staben

HR-staben er ansvarlig for Skatteetatens utvikling av politikker og planer for bruk og utvikling av menneskelige ressurser (HR). Det arbeides med personal- og organisasjonspolitikk, i tillegg til strategier for etatens arbeidsgiverprofilering. Staben på åtte medarbeidere er også ansvarlig for etatens arbeid med etikk og samfunnsansvar.

HR-staben gir rådgivning til etatens ledere i arbeidsrettslige spørsmål og i saker vedrørende etikk og misligheter.

Kommunikasjonsstaben

Kommunikasjonsstaben har overordnet ansvar for etatens kommunikasjonsstrategier. Staben planlegger både utspill og profilering i mediene, og fungerer som strategisk rådgiver i mediespørsmål for skattedirektør, øvrig ledelse og regionene.

I tillegg kommer redaksjonsansvar for Skattebladet, etatens internavis, redaksjonsansvar for intranett og skatteetaten.no.

Internrevisjonsstaben

Internrevisjonen er en integrert del av Skattedirektørens styring og kontroll av Skatteetatens virksomhet. Den interne kontrollen omfatter alle organisasjonstiltak, systemer, metoder, prosedyrer og arbeidsprosesser som settes i verk. Formålet er å bidra til at etaten når sine mål og resultatkrav. Staben har fem ansatte.

Virksomhetsstaben

Virksomhetsstaben har overordnet ansvar for etatens strategiutvikling og langtidsplanlegging, og skal sørge for helhetlig styring av etatens økonomi og resultater. I dette inngår å identifisere behov for omstilling, effektivisering, prosjekter og analyser. Stabens 16 medarbeidere koordinerer også kommunikasjonen med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. 

Hovedkanalen for dialogen med Finansdepartementet går gjennom Virksomhetsstaben, som også koordinerer forespørsler fra Riksrevisjonen.

Internasjonal stab

Internasjonal stab har oversikten over etatens arbeid med oppgaver av internasjonal karakter. Staben skal bidra til å sette internasjonale problemstillinger og utfordringer på dagsorden, og ta initiativ til og foreslå strategiske tiltak for etaten og/eller andre land. Med fast deltakelse i møter, arbeidsgrupper, nettverk etc i regi av OECD; IOTA og Nordisk samarbeid, sørger staben kunnskapsdeling på området.

Skatteetatens telefontjeneste er etatens veiledningstjeneste på telefon.

Via tjenesten får publikum veiledning i spørsmål om skatt, avgift og folkeregistrering.

Tjenesten har om lag 340 ansatte fordelt på kontorer i Bodø, Steinkjer, Trondheim, Leikanger, Bergen, Hamar, Oslo og Kristiansand.

Skattekontorene er organisert i fem regioner: Skatt øst, Skatt sør, Skatt vest, Skatt Midt-Norge og Skatt nord.

Hver region er organisert i fem funksjonsområder:

Veiledning

Veiledning har blant annet ansvar for kampanjevirksomhet, mediekontakt, annonsering, aktivt oppsøkende og forebyggende veiledningstiltak, samt publikumsrettet virksomhet.

Fastsetting

Fastsetting behandler og kontrollerer oppgaver for alle typer skatte- og avgiftspliktige. Det arbeides også med å fullføre produksjonen av vedtak. Avdelingen er i tillegg ansvarlige for folkeregisterarbeidet.

Kontroll og rettsanvendelse

Kontroll og rettsanvendelse er ansvarlig for fastsetting der det må gjennomføres kontrollaktiviteter med sikte på å avdekke unndragelser. Enheten gjør egne begrunnede kontrollutvelgelser i tillegg til oppfølging av sentrale tiltak. Videre har enheten ansvar for håndtering av rettsprosesser og klagebehandling.

Skattekrim

Skattekrim jobber med å avdekke og forfølge alvorlig og omfattende skattekriminalitet.

Innkreving

Innkreving ivaretar etatens innkrevingsarbeid, samt oppfølging, kontroll og styringsdialog med de kommunale skatteoppkreverne.

- En attraktiv arbeidsplass for IT-spesialister.

Skatteetatens IT- og servicepartner (SITS) er etatens leverandør av IT- og administrative tjenester. 880 ansatte er fordelt på kontorer i Oslo, Grimstad og på Lillehammer.

SITS har et av landets ledende IT-miljøer innen offentlig sektor, og for nyutdannede IT-spesialister er det mulig å søke seg til vårt to-årige traineeprogram.

Etatens systemer er av Norges største når det gjelder datamengder og brukere. SITS utvikler, forvalter og drifter disse systemene. Arbeidsområdene spenner fra systemutvikling og prosjektledelse til infrastruktur og sikkerhet.

De tre sentralskattekontorene fastsetter skatt for spesielle næringsområder og/eller skattytergrupper.

Oljeskattekontoret

Oljeskattekontoret er ansvarlig for skattlegging av norske og internasjonale selskaper som driver leting etter og utvinning av olje og gass på norsk kontinentalsokkel. Hovedoppgavene er å forberede saker for behandling i Oljeskattenemnda og Klagenemnda, og å bistå regjeringsadvokaten ved rettssaker. Kontoret bistår også Finansdepartementet i ulike sammenhenger.

Oljeskattekontoret, som består av 45 ansatte, er administrativt underlagt Skattedirektoratet, men faglig underlagt Finansdepartementet. 
Alle saksbehandlerne ved kontoret er enten jurister, siviløkonomer eller sosialøkonomer.

Sentralskattekontoret for utenlandssaker

Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) er et landsdekkende skattekontor underlagt Skatt vest. Kontorets hovedoppgaver er å likne utenlandske virksomheter og arbeidstakere uten varig tilknytning til Norge, samt utenlandske virksomheter og arbeidstakere på kontinentalsokkelen og innenfor bygg og anlegg. Utenlandske sjøfolk som arbeider på norskregisterte skip, og utenlandske artister uten varig tilknytning til Norge, liknes også ved SFU.

Kontoret har cirka 130 ansatte og holder til i Stavanger.

Sentralskattekontoret for storbedrifter

Sentralskattekontoret for storbedrifter (SFS) er et spesialkontor for store selskap/konsern med spesielt kompliserte og sammensatte likninger. Kontorets hovedoppgave er veiledning, likning og kontroll for å sikre riktig skatt og merverdiavgift.

Organisering

SFS har ca. 140 ansatte fordelt på fire avdelinger med ansvar for storbedrifter, en Avdeling for gjensidige internprisavtaler og to staber.

Storbedriftsavdelingene har også et særskilt ansvar for:

 • Avdeling 1: TP og verdsettelse. Avdeling 1 består av 6 grupper som er lokalisert i Moss, Sandvika og Bergen
 • Avdeling 2: Særskatter innenfor kraftverksbeskatningen
 • Avdeling 3: Det norske rederiregimet og norskkontrollerte utenlandske selskaper (NOKUS)
 • Avdeling 4: Utenlandske deltakerliknede selskaper (UDLS) og selskaper innenfor finans, bank og forsikring

Avdeling for gjensidige internprisavtaler i Sandvika er nyetablert og er kompetent myndighet i internprisingssaker etter skatteavtalene (MAP/APA). Avdelingen  skal også ha spesialkompetanse innenfor verdsettelse.

Statens innkrevingssentral er underlagt Skatteetaten og sørger for innkreving, tvangsinnkreving og regnskapsføring i saker fra Politiet. I tillegg krever vi inn på vegne av en rekke andre oppdragsgivere.

footer/desktop/standard