Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Midlertidige regler som følge av Covid-19

  • Oppdatert: 09.06.2020

Her finner du informasjon om midlertidige regler knyttet til permittering som følge av Covid-19. 

20. mars 2020 ble permitteringsreglene endret. NAV gir midlertidig lønnskompensasjon til permitterte for å kompensere arbeidstakere for bortfall av arbeidsinntekt de første 18 dagene etter at arbeidsgiver er fritatt fra lønnsplikten ved permittering.


Dersom permitterende arbeidsgiver har forskuttert stønaden i form av lønn i stønadsperioden, refunderes utbetalt lønn, oppad begrenset til seks ganger grunnbeløpet delt på 260 per dag. Arbeidsgiver kan få refusjon for utbetalt lønn i stønadsperioden for permitteringsperioder som startet før 20. april 2020. For permitteringsperioder som starter etter 20. april gjelder ikke refusjonsordningen.


Arbeidsgivere må fremme søknad om refusjon til NAV innen 31. august 2020, på den måten Arbeids- og velferdsdirektoratet bestemmer. For nærmere informasjon om refusjon, følg med på NAVs sider.


Det skal ikke betales arbeidsgiveravgift av lønnskompensasjon som permitterende arbeidsgiver har forskuttert, så langt arbeidsgiver får refusjon for utbetalt lønn.


Ordningen med refusjon av arbeidsgiveravgift skal praktiseres på samme måte som ved refusjon av sykepenger mv. slik at du får et fradrag i grunnlaget for arbeidsgiveravgift når ytelsene faktisk blir refundert. Fradraget kan først gjøres gjeldende i den måneden refusjonen fra Arbeids- og velferdsetaten foreligger, se Arbeidsgiveravgift – avgiftsgrunnlag, punktet om refusjon.


Skal du oppgi lønn eller ytelser til en ansatte som er permittert, oppgir du det på samme måte som du har gjort tidligere, for eksempel som fastlønn, timelønn eller annen inntekt. Det er ikke en egen beskrivelse for lønn utbetalt under permittering, se Permittering.


Se midlertidig forskrift 29.05.2020 nr.1102 og midlertidig forskrift 16.04.2020 nr. 800.