Hjelp til å fylle ut mva-meldingen i Altinn

Dette er hjelpetekstene til skjemaet når du registrerer mva-meldingen for allminnelig næring (RF-0002) direkte i Altinn.

I tillegg til informasjon om innholdet i postene er det derfor noen tekniske detaljer om hvordan feltene virker i Altinn. Skal du ikke registrere i Altinn, kan du se bort fra dette.

Navn og adresse er hentet fra Enhetsregisteret. Eventuelle feil eller mangler må rettes der (www.brreg.no). Ikke vent med å sende skattemeldingen til feilene er rettet. Vi får rettingene fra Enhetsregisteret automatisk.

Eventuelt nytt kontonummer kan oppgis på første side.

Velg hovedmelding hvis du ikke tidligere har levert mva-melding for samme termin. Korrigert melding skal erstatte tidligere innsendt mva-melding, mens tilleggsmelding skal inneholde tilføyelser til tidligere innsendt mva-melding for samme termin.

Her fører du summen av all omsetning og uttak av varer og tjenester som er unntatt fra merverdiavgiftsloven (omsetning og uttak utenfor loven). Dette omfatter særlig:

  • omsetning som nevnt i merverdiavgiftsloven §§ 3-2 flg.
  • omsetning før beløpsgrensen for registrering i Merverdiavgiftsregisteret er passert
  • omsetning innenfor fellesregistrert virksomhet

Offentlige tilskudd som ikke er vederlag for omsetning skal ikke tas med i post 1. Det samme gjelder sponsorinntekter mottatt som gave. Finansielle inntekter, tilfeldige inntekter i form av gevinst fra spill og andre gevinster av kapital skal heller ikke tas med i post 1. Finansielle inntekter omfatter også annen finansiell omsetning, slik som resultatet fra finansielle instrumenter, herunder renter og utbytte av aksjer. Omsetning i utlandet skal ikke tas med i post 1.

Beløpet i post 1 innhentes til bruk i offentlig statistikk, og blir ikke benyttet av skattemyndighetene til fastsettelse av merverdiavgift eller skatt.

Post 1 inngår ikke i summering eller beregning.

Her beregnes summen av:

  • all omsetning av varer og tjenester som det skal beregnes merverdiavgift av
  • all omsetning av varer og tjenester som er omfattet av merverdiavgiftsloven (omsetning innenfor loven), men hvor omsetningen er fritatt for avgiftsplikt (nullsats)
  • alle uttak av varer og tjenester som det skal beregnes merverdiavgift av
  • alle uttak av varer og tjenester som er omfattet av merverdiavgiftsloven, men hvor uttaket er fritatt for avgiftsplikt (nullsats)
  • all innførsel av varer
  • all innførsel av tjenester (kjøp av tjenester fra utlandet) som det skal beregnes merverdiavgift av

Ved uttak og byttehandel skal avgiften beregnes av den alminnelige omsetningsverdien for tilsvarende varer eller tjenester.

Beløpet i post 2 skal omfatte all deklareringspliktig aktivitet i virksomheten (omsetning, uttak, innførsel). Beløpet skal være uten merverdiavgift.

Post 2 skal være lik summen av post 3 til 12.

Her fører du innenlands omsetning og uttak av varer og tjenester som skal beregnes med merverdiavgift alminnelig sats 25 %.

Omsetningen eller uttaket oppgis i skattemeldingen for den terminen dokumentasjonen er datert (dokumentasjonsdato) etter bestemmelsene i bokføringsforskriften.

I grunnlagsfeltet fører du grunnlag for utgående merverdiavgift 25 %.

Avgiftsfeltet fylles ut automatisk med 25 % av grunnlaget når du går videre i skjemaet. Tallet her kan du endre selv, men da må du gi forklaring i merknadsfeltet nederst.

Post 3 til 12 summeres i post 2.

Her fører du innenlands omsetning og uttak av varer og tjenester som skal beregnes med merverdiavgift redusert sats 15 %, dvs. omsetning og uttak av næringsmidler (mat- og drikkevarer).

Omsetningen eller uttaket oppgis i skattemeldingen for den terminen dokumentasjonen er datert (dokumentasjonsdato) etter bestemmelsene i bokføringsforskriften.

I grunnlagsfeltet fører du grunnlag for utgående merverdiavgift 15 %.

Avgiftsfeltet fylles ut automatisk med 15 % av grunnlaget når du går videre i skjemaet. Tallet her kan du endre selv, men da må du gi forklaring i merknadsfeltet nederst.

Post 3 til 12 summeres i post 2.

Her fører du innenlands omsetning og uttak av varer og tjenester som skal beregnes med merverdiavgift redusert sats 12 %, dvs. omsetning og formidling av romutleie i hotellvirksomhet og lignende virksomhet, utleie av fast eiendom til camping samt utleie av hytter, ferieleiligheter og annen fritidseiendom. Redusert sats 12 % brukes også ved omsetning og formidling av persontransporttjenester, innenlands ferging av kjøretøyer og for inngangsbilletter til kinoer, museer, gallerier, fornøyelsesparker, opplevelsessentre og større idrettsarrangementer.

Omsetningen eller uttaket oppgis i skattemeldingen for den terminen dokumentasjonen er datert (dokumentasjonsdato) etter bestemmelsene i bokføringsforskriften.

I grunnlagsfeltet fører du grunnlag for utgående merverdiavgift 12 %.

Avgiftsfeltet fylles ut automatisk med 12 % av grunnlaget når du går videre i skjemaet. Tallet her kan du endre selv, men da må du gi forklaring i merknadsfeltet nederst.

Post 3 til 12 summeres i post 2.

Her fører du innenlands omsetning og uttak av varer og tjenester som er omfattet av merverdiavgiftsloven, men som er fritatt for merverdiavgift (nullsats). Se merverdiavgiftsloven kapittel 6 med unntak av §§ 6-21 og 6-22.

Utførsel av varer og tjenester fritatt for merverdiavgift fører du i post 8.

Omsetningen eller uttaket oppgis i skattemeldingen for den terminen dokumentasjonen er datert (dokumentasjonsdato) etter bestemmelsene i bokføringsforskriften.

Post 3 til 12 summeres i post 2.

Her fører selger sin innenlands omsetning av varer og tjenester med omvendt avgiftsplikt, dvs. omsetning hvor kjøper skal beregne og betale merverdiavgift. Dette gjelder i dag omsetning av klimakvoter og gull til næringsdrivende og offentlig virksomhet, jf. merverdiavgiftsloven § 11-1 (2) og (3).

Omsetningen oppgis i skattemeldingen for den terminen dokumentasjonen er datert (dokumentasjonsdato) etter bestemmelsene i bokføringsforskriften.

Post 3 til 12 summeres i post 2.

Her fører du omsetning av varer og tjenester ut av merverdiavgiftsområdet (utførsel). Slik omsetning er fritatt for merverdiavgift (nullsats). Se merverdiavgiftsloven §§ 6-21 og 6-22.

Med merverdiavgiftsområdet menes det norske fastlandet og alt område innenfor territorialgrensen, men ikke Svalbard, Jan Mayen eller de norske bilandene.

Merverdiavgiftsforskriften og tollforskriften har nærmere regler om registrerings- og dokumentasjonsplikt av regnskapsopplysninger knyttet til utførsel.

Omsetningen oppgis i skattemeldingen for den terminen dokumentasjonen er datert (dokumentasjonsdato) etter bestemmelsene i bokføringsforskriften.

Post 3 til 12 summeres i post 2.

Her fører du innførsel av varer til merverdiavgiftsområdet som skal beregnes med merverdiavgift alminnelig sats 25 %. Med merverdiavgiftsområdet menes det norske fastlandet og alt område innenfor territorialgrensen, men ikke Svalbard, Jan Mayen eller de norske bilandene. All innførsel av varer skal føres i enten post 9, 10 eller 11 i skattemeldingen. Innførsel av varer som er unntatt fra deklareringsplikt etter tolloven, og hvor det enten ikke skal beregnes merverdiavgift eller det foreligger full fradragsrett, skal ikke føres i skattemeldingen.

Delte virksomheter, dvs. virksomheter som driver dels avgiftspliktig og dels ikke-avgiftspliktig virksomhet, skal oppgi all merverdiavgift som oppstår ved innførsel av varer. Kommuner mv. som er kompensasjonsberettigete, skal også oppgi all merverdiavgift som oppstår ved innførsel av varer. Beregnet innførselsmerverdiavgift ved innførsel av varer som ikke er til bruk i avgiftspliktig del av virksomheten, kan ikke føres til fradrag i post 17 eller 18.

Med varer menes alle fysiske gjenstander og dessuten elektrisk kraft, vann fra vannverk, gass, varme og kulde. Innførsel av varer er deklareringspliktig til tollmyndighetene. Men skattepliktig som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret og som skal innberette innførselsmerverdiavgift i skattemelding for merverdiavgift, skal ikke oppgi avgiftsgrunnlag og merverdiavgiftssats i tolldeklarasjonen.

Merverdiavgift ved innførsel av varer oppgis i skattemeldingen for den terminen varen fortolles (fortollingstidspunktet).

Beregningsgrunnlaget skal fastsettes etter reglene i tolloven kapittel 7 om grunnlag for beregning av toll (tollverdien). Toll og andre avgifter som oppkreves ved innførselen inngår i beregningsgrunnlaget. For enkelte varer er det særregler om beregningsgrunnlaget i merverdiavgiftsloven § 4-11, blant annet for innførsel av kunstverk, samleobjekter og antikviteter.

I grunnlagsfeltet fører du grunnlag for innførselsmerverdiavgift alminnelig sats 25 %.

Avgiftsfeltet fylles ut automatisk med 25 % av grunnlaget når du går videre i skjemaet. Tallet her kan du endre selv, men da må du gi forklaring i merknadsfeltet nederst.

Fradragsberettiget innførselsmerverdiavgift fører du i post 17.

Post 3 til 12 summeres i post 2.

Her fører du innførsel av varer til merverdiavgiftsområdet som skal beregnes med merverdiavgift redusert sats 15 %, dvs. innførsel av næringsmidler (mat- og drikkevarer).

Se omtalen av post 9 ovenfor.

I grunnlagsfeltet fører du grunnlag for innførselsmerverdiavgift alminnelig sats 15 %.

Avgiftsfeltet fylles ut automatisk med 15 % av grunnlaget når du går videre i skjemaet. Tallet her kan du endre selv, men da må du gi forklaring i merknadsfeltet nederst.

Fradragsberettiget innførselsmerverdiavgift fører du i post 18.

Post 3 til 12 summeres i post 2.

Her fører du innførsel av varer til merverdiavgiftsområdet som er deklareringspliktig etter tolloven, men som det ikke skal beregnes merverdiavgift av. Slike varer er nærmere angitt i merverdiavgiftsloven kapittel 7 med videre henvisning til tolloven.

Det skal ikke beregnes merverdiavgift ved innførsel av flere typer varer som har tollfritak ved innførsel eller som er unntatt eller fritatt for merverdiavgift ved innenlands omsetning. Det skal blant annet ikke beregnes merverdiavgift ved innførsel av elbiler, av fartøy og varer til fartøy, av luftfartøy og varer til luftfartøy, av plattformer mv. og av elektrisk kraft. Det skal heller ikke beregnes merverdiavgift ved midlertidig innførsel av varer som skal gjenutføres og ved gjeninnførsel av varer i uforandret stand.

Se omtalen av post 9 ovenfor.

Post 3 til 12 summeres i post 2.

Her fører du kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet (utenfor merverdiavgiftsområdet) dersom tjenesten er merverdiavgiftspliktig ved omsetning her i landet. Se merverdiavgiftsloven § 3-30 jf. § 11-3. Fjernleverbare tjenester er blant annet konsulenttjenester, advokattjenester frem til en prosess for domstolene, formidlingstjenester (med visse unntak, bl.a. eiendomsmegling), revisjon, programmering og alle tjenester som kan leveres over Internett.

Avgiften oppgis i skattemeldingen for den terminen dokumentasjonen er datert (dokumentasjonsdato) etter bestemmelsene i bokføringsforskriften.

I grunnlagsfeltet fører du grunnlag for innførselsmerverdiavgift alminnelig sats 25 %.

Avgiftsfeltet fylles ut automatisk med 25 % av grunnlaget når du går videre i skjemaet. Tallet her kan du endre selv, men da må du gi forklaring i merknadsfeltet nederst.

Fradragsberettiget innførselsmerverdiavgift fører du i post 17.

Post 3 til 12 summeres i post 2.

Her fører du innenlands kjøp av varer og tjenester med omvendt avgiftsplikt, dvs. omsetning hvor kjøper, og ikke selger, skal beregne og betale merverdiavgift. Dette gjelder i dag omsetning av klimakvoter og gull til næringsdrivende og offentlig virksomhet, jf. merverdiavgiftsloven § 11-1 (2) og (3).

Avgiften oppgis i skattemeldingen for den terminen dokumentasjonen er datert (dokumentasjonsdato) etter bestemmelsene i bokføringsforskriften.

I grunnlagsfeltet fører du grunnlag for utgående merverdiavgift alminnelig sats 25 %.

Avgiftsfeltet fylles ut automatisk med 25 % av grunnlaget når du går videre i skjemaet. Tallet her kan du endre selv, men da må du gi forklaring i merknadsfeltet nederst.

Fradragsberettiget innførselsmerverdiavgift fører du i post 14.

Her fører du fradragsberettiget innenlands inngående merverdiavgift alminnelig sats 25 %. Inngående avgift er merverdiavgift som er påløpt ved kjøp av varer og tjenester.

Inngående avgift som er påløpt ved innførsel av varer eller kjøp av tjenester fra utlandet, fører du i post 17 eller 18.

Bare inngående avgift på varer og tjenester til bruk i virksomhet innenfor merverdiavgiftsloven gir rett til fradrag. Det er blant annet ikke fradragsrett for representasjon, for gaver og for varer til utdeling i reklameøyemed. For anskaffelser som er delvis til bruk i avgiftspliktig virksomhet (fellesanskaffelser) er det forholdsmessig fradragsrett.

Inngående avgift oppgis til fradrag i skattemeldingen for den terminen dokumentasjonen er datert (dokumentasjonsdato) etter bestemmelsene i bokføringsforskriften.

Her fører du fradragsberettiget innenlands merverdiavgift redusert sats 15 %, dvs. fradragsberettiget avgift på kjøp av næringsmidler, eventuelt fisk anskaffet av eller gjennom fiskesalgslag redusert sats 11,11 %.

Bare inngående avgift på varer til bruk i virksomhet innenfor merverdiavgiftsloven gir rett til fradrag. Det er ikke fradragsrett ved innkjøp av kost mv. til virksomhetens innehaver, ledelse, ansatte og pensjonister.

Inngående avgift oppgis til fradrag i skattemeldingen for den terminen dokumentasjonen er datert (dokumentasjonsdato) etter bestemmelsene i bokføringsforskriften.

Her fører du fradragsberettiget innenlands merverdiavgift redusert sats 12 %, dvs. fradragsberettiget avgift på kjøp av blant annet overnattingstjenester og persontransport.

Bare inngående avgift på tjenester til bruk i virksomhet innenfor merverdiavgiftsloven gir rett til fradrag. Det er ikke fradragsrett for utgifter til kjøring mellom hjem og arbeid. For utgifter til anskaffelse, bruk mv. av personkjøretøy, er det i utgangspunktet ikke fradragsrett.

Inngående avgift oppgis til fradrag i skattemeldingen for den terminen dokumentasjonen er datert (dokumentasjonsdato) etter bestemmelsene i bokføringsforskriften.

Her fører du fradragsberettiget innførselsmerverdiavgift alminnelig sats 25 % som er beregnet ved innførsel av varer eller kjøp av tjenester fra utlandet, dvs. i post 9 eller 12 i skattemeldingen. Bare inngående avgift på varer og tjenester til bruk i virksomhet innenfor merverdiavgiftsloven gir rett til fradrag. Delte virksomheter, dvs. virksomheter som driver dels avgiftspliktig og dels ikke-avgiftspliktig virksomhet, har ikke fradragsrett for beregnet innførselsmerverdiavgift for varer og tjenester til bruk i ikke avgiftspliktig del av virksomheten. Det samme gjelder beregnet innførselsmerverdiavgift for varer og tjenester til bruk i ikke avgiftspliktig del av virksomheten i kompensasjonsberettigete kommuner mv. For anskaffelser som er delvis til bruk i avgiftspliktig virksomhet (fellesanskaffelser) er det forholdsmessig fradragsrett.

Inngående innførselsmerverdiavgift ved innførsel av varer oppgis til fradrag i skattemeldingen for den terminen varen fortolles (fortollingstidspunktet). Inngående innførselsmerverdiavgift ved kjøp av tjenester fra utlandet oppgis til fradrag i skattemeldingen for den terminen dokumentasjonen er datert (dokumentasjonsdato).

Her fører du fradragsberettiget innførselsmerverdiavgift redusert sats 15 % som er beregnet ved innførsel av næringsmidler (mat- og drikkevarer), dvs. i post 10 i skattemeldingen. Bare inngående avgift på varer til bruk i virksomhet innenfor merverdiavgiftsloven gir rett til fradrag. Det er ikke fradragsrett for merverdiavgift påløpt ved innførsel av kost mv. til virksomhetens innehaver, ledelse, ansatte og pensjonister.

Inngående innførselsmerverdiavgift oppgis til fradrag i skattemeldingen for den terminen varen fortolles (fortollingstidspunktet).

Feltet fylles ut automatisk (summen av post 3, 4, 5, 9, 10, 12 og 13 minus post 14 til 18).