Når og hvordan skal jeg betale

MVA skal rapporteres og betales kvartalsvis, frist for levering av oppgaver og betaling er 20 dager etter periodens utløp.

VOEC-ordningen for tjenester er utvidet

VOEC-ordningen er utvidet fra 1. januar 2023 fra å kun gjelde varer med lav verdi og elektroniske tjenester til også å gjelde alle tjenester som kan leveres over avstand (fjernleverbare tjenester) – for eksempel advokattjenester og konsulenttjenester. 

velg engelsk som språk for å få all juridisk informasjon.