Rapporterings- og betalingsutsettelse for visse særavgifter for registrerte virksomheter

For visse særavgifter gis det rapporterings- og betalingsutsettelse for registrerte særavgiftspliktige til juni 2020. Dette er et tiltak for å bedre likviditeten til virksomhetene i tiden fremover.

Avgifter som omfattes av utsettelsen

Det gis utsettelse for følgende avgifter:

 • veibruksavgift på drivstoff: avgift på bensin, umerket mineralolje, bioetanol, biodiesel, naturgass og LPG som blir innført til Norge eller produsert i Norge
 • grunnavgift på mineralolje mv.
 • CO2-avgift på mineralske produkter
 • svovelavgift
 • avgift på alkohol, herunder teknisk etanol
 • avgift på alkoholfrie drikkevarer mv.
 • avgifter på drikkevareemballasje: miljøavgift og grunnavgift

Rapportering og betaling med forfall 18. juni

Avgiftene omfattet av utsettelsen skal normalt rapporteres og betales henholdsvis 18. april og 18. mai. Som følge av utsettelsen skal disse nå rapporteres og betales 18. juni.

Det er ikke gitt utsettelse for rapporteringen av avgiftsplikt som oppstår i mai, slik at særavgiftsmeldingen og betaling forfaller som normalt 18. juni.

Dette betyr at avgiftsplikt som oppstår fra og med mars til og med mai forfaller samtidig til rapportering og betaling, den 18. juni.

Når de registrerte virksomhetene som omfattes av utsettelsen skal rapportere og betale i juni, må de opprette særavgiftsmeldinger for de tre skattleggingsperiodene mars, april og mai hver for seg.

For registrerte virksomheter som også rapporterer inn avgifter som ikke er omfattet av utsettelsen

Særavgifter som ikke omfattes av utsettelsen for rapportering og betaling, skal rapporteres og betales til ordinært forfall for den aktuelle avgiften. Dette betyr at de registrerte virksomhetene må levere særavgiftsmelding for de øvrige avgiftene, men ikke innrapportere avgiftene omfattet av utsettelsen.

Når avgiftene omfattet av utsettelsen skal innrapporteres og betales 18. juni, må de registrerte virksomhetene korrigere de tidligere innleverte særavgiftsmeldingene for mars og april i ELSÆR. Særavgiftsmeldingen for mai rapporteres som normalt.

For å endre en innsendt melding må du:

 1. Logge inn på særavgiftsmeldingen (Elsær)
 2. Gå til listen "Leverte meldinger"
 3. Korriger meldingen med grunnlaget for den aktulle perioden for avgiftene som har utsatt forfall
 4. Sende inn

Se Brukerveiledning for rapportering av særavgifter punkt 6.1

Det beregnes ikke avsavnsrenter på disse endringsmeldingene.

For de registrerte virksomhetene som ikke ønsker å benytte seg av utsettelsen

For de virksomhetene som ønsker å rapportere og innbetale avgiftene til de ordinære forfallene, så kan de gjøre dette. Det er ikke lagt begrensninger i ELSÆR på dette.