Dagsoppgjør

En speditør kan søke om dagsoppgjør. Alle tolldeklarasjoner i løpet av en dag, kan da betales samlet neste virkedag.

Logg inn for å sende RF-1331:

Søk om dagsoppgjør

Hvem kan søke om dagsoppgjør?

Dagsoppgjør blir kun innvilget til speditører som deklarerer varer på vegne av andre.

I tillegg gjelder følgende krav:

  • Må være registrert i Foretaksregisteret og i Merverdiavgiftregisteret
  • Må ha TVINN-tilgang etter gjennomført testperiode
  • Må være kredittverdig. Hvis kredittverdigheten er redusert, kan dere likevel søke om dagsoppgjør hvis dere kan stille bankgaranti.

Slik behandles søknaden

Dere får kreditt for et begrenset beløp ut i fra hvilket kredittbehov virksomheten har opplyst om i søknaden om dagsoppgjør. I behandlingen av søknaden legger vi også vekt på Skatteetatens generelle tillit til virksomheten. Det vil si betalingsvilje, betalingsevne, overholdelse av relevant regelverk samt inndrivelsesmuligheter.

Vi overvåker kontinuerlig kredittverdigheten. Forverres kredittverdigheten kan vi stille krav om sikkerhet eller dere kan miste tillatelsen.

Betale dagsoppgjør

Dere må betale dagsoppgjøret samlet første virkedag etter etter frigjøring for prosedyren overgang til fri disponering (fortolling). Dere er selv ansvarlig for å betale korrekt beløp innen forfall. Dette gjelder selv om dere ikke har mottatt oversikten over fortollingene.

Betalingen må være mottatt av en norsk bank senest på forfallsdagen. Hvis dere betaler fra utlandet, må beløpet være godskrevet skattekontorets bank senest på forfallsdagen. Dere kan også betale dagsoppgjør kontant ved oppmøte hos Tolletaten. 

Det er gratis for speditører å ha dagsoppgjør.

Hente ut informasjon fra Altinn

Skatteetaten distribuerer oversikt over deklarasjoner som meldinger i Altinn.

Meldingshåndboken finner dere en beskrivelse av e2b-fakturaformat som brukes for oversikt over tolldeklarasjoner med betalingsinformasjon under dagsoppgjørsordningen.

Altinn tilbyr flere måter en sluttbruker kan hente ut informasjonen på, og støtter både maskin-til-maskin-kommunikasjon og en portal hvor en kan laste ned informasjonen manuelt.

Last ned dokumentasjon for sluttbrukersystemer (PDF)

Sluttbruker må selv velge hvilke mekanismer en ønsker å benytte for å hente meldinger.

Hva skjer hvis jeg betaler for sent?

Dere er selv ansvarlig for å holde oversikt over beløpet dere skal betale. Hvis skyldig beløp ikke er betalt, kan tillatelsen til dagsoppgjør bli stoppet omgående og uten forhåndsvarsel. Ved forsinket betaling må dere i tillegg betale renter. Hvis virksomheten ikke lenger er kredittverdig eller andre vilkår ikke lengre er oppfylt, kan tillatelsen til dagsoppgjør bli tilbakekalt.

Forholdet til tollskyldner

Dagsoppgjørsordningen endrer ikke importørens/eksportørens ansvar for betaling av tollavgift og øvrige avgifter. Speditøren må derfor orientere sin oppdragsgiver om at dette ansvaret ikke faller bort selv om han eventuelt har forskuttert avgifter til speditøren.