Kjøp og salg av fiskekvoter

Dersom du har kjøpt eller solgt fiskekvoter, må du sørge for at det blir rapportert inn korrekt.

Avskriving

Du kan bare avskrive strukturkvoter. Alle andre kvotetyper, inkludert deltageradganger, kan ikke avskrives skattemessig. Du avskriver strukturkvoter på side 2 i skjemaet for saldoavskriving (RF-1084). Kostprisen for strukturkvoten kommer da til fradrag fordelt på flere år. Avskrivingen i salgs-/kjøpsåret følger bruken av kvoten som er avtalt mellom partene.

Slik skiller du kvotene i regnskapet

En enkel måte å skille de ulike kvotene og kostpris på, er å bruke kvotenes ID-nummer. ID-nummeret er en unik identifikasjon som Fiskeridirektoratet tildeler alle tillatelser. ID-nummeret finner du i tildelingsbrevet fra Fiskeridirektoratet. Slik har du kontroll på kjøpesummene dersom du senere selger kvoter.

Salg av kvote

Dette må du huske på:

1. Du må sende faktura

Du må sende en utgående faktura til kjøperen der du fordeler den samlede salgssummen på båt, redskap og kvote. Du legger da til rette for at kjøperen bokfører kjøpet korrekt i regnskapet sitt. Fakturaen skal være nummerert og den må inneholde opplysninger om det er fakturert med eller uten moms. Du kan gjerne bruke salgskontrakten som underbilag til utgående faktura i ditt regnskap.

2. Du må vurdere om det skal beregnes moms

Inntekt fra salg av fiskebåter, redskap og kvoter er som hovedregel avgiftspliktig. Satsen er 25 prosent. Momsen betaler du på vanlig måte med innsending av mva-melding.

Det finnes noen unntak fra momsplikten:

 • Fiskebåter på minst 6 meter kan selges uten moms dersom kjøperen er næringsdrivende.
  Ved salg av fiskebåter mellom 6 og 15 meter, må du dokumentere fritaket med en bekreftelse fra skattekontoret om at kjøperen er registrert i Merverdiavgiftsregisteret. I tillegg må du få en erklæring fra kjøper om at fartøyet utelukkende er til bruk i yrkesmessig fiske.
 • Dersom du selger virksomheten din til ny eier, skal dere ikke betale moms. Hovedvilkårene er at hele eller deler av virksomheten selges, og at den i hovedsak fortsetter under den nye eieren. For å få momsfritaket, må selgeren sende søknad til Skatteetaten

3. Du må beregne gevinst eller tap

Er salgssummen høyere enn skattemessig verdi, blir det gevinst. Tilsvarende blir det tap dersom salgssummen er lavere enn skattemessig verdi. Skattemessig verdi finner du på saldoskjemaet (RF-1084). For eiendeler som ikke kan avskrives, som for eksempel kvoter i form av deltageradganger, vil gevinst eller tap være differansen mellom salgssum og kostpris.

Kjøp av kvote

Husk å få med markedsverdien når kontrakten signeres

Det er markedsverdien på de ulike eiendelene som avgjør hvordan kostprisen skal fordeles. Dersom du har brukt megler, vil han eller hun kunne hjelpe deg med dette. Dette er det viktig at du tenker på når du signerer kontrakten. Da blir det lettere å sende inn riktig næringsoppgave og skattemelding.

Slik fordeler du kostprisen

Båt avskrives skattemessig med 14 prosent (saldogruppe e) og redskap med 20 prosent (saldogruppe d). Når det gjelder kvoter, er det bare strukturkvoter som kan avskrives skattemessig, og da lineært (likt) over 20 eller 25 år (se avsnittet under). Kvoter i form av deltageradganger kan ikke avskrives.

Slik avskriver du strukturkvoter

Strukturkvoter skal avskrives lineært over 20 år. Strukturkvoter som er kjøpt før 1.1.2007 skal avskrives lineært over 25 år. Merk at avskrivingstiden er 20 eller 25 år samlet sett - for alle eiere av strukturkvoten. I avskrivningsskjemaet RF-1084 finnes det egne felt for lineære avskrivninger.

Regn ut hvordan du avskriver (excel)

Den enkleste måten å avskrive på er at hver eier bruker tolvtedeler, se eksempelet nedenfor.

Eksempel

Eier A få tildelt en strukturkvote 1. juli i år 1. Kostprisen for kvoten er 240 000 kroner.
Kvoten selges til Eier B 1.september i år 5 for 950 000 kroner.
Strukturkvote avskrives over 20 år = 240 måneder fra første måned den er ervervet.
Eier A har kvoten i 50 måneder: 6 + 36 + 8 (år 1 + år 2, 3 og 4 + år 5). Avskrivning per måned blir 240 000/240 = 1 000 kroner
Eier B har kvoten i 190 måneder: 240 – 50 (total avskrivning - eier As tid). Avskrivning per måned blir 950 000/ 190 = 5 000 kroner

Grafisk fremstilling av eksempelet (PDF).

Grafisk fremstilling av eksempelet (Word).

Fakturaen

Ved kjøp og salg av driftsmidler innen fiske, er det viktig at fakturaen har med lovpålagte opplysninger.

Fakturaen må inneholde opplysninger om det er fakturert med eller uten merverdiavgift. Salgssummen skal være fordelt på båt, redskap og kvoter, og være i samsvar med omsetningsverdi.

Skille ulike kvoter

På fakturaen skiller du de ulike kvotene som strukturkvoter, enhetskvoter, konsesjoner og adganger, ved å bruke kvotenes ID-nummer. ID-nummeret finner du i tildelingsbrevet fra Fiskeridirektoratet.

Dokumentasjon av salget

Salg må dokumenteres med faktura. En kontrakt kan ikke alene dokumentere salget. Fakturaen kan imidlertid vise til kontrakten, dersom kontrakten har med alle opplysninger som kreves av et salgsdokument.

Pass på at du sender en riktig faktura når du selger fiskebåt, fiskeritillatelser og redskaper etc. Ved samlet salg av eiendeler må du sørge for å fordele salgssummen etter faktisk omsetningsverdi på hver enkelt eiendel.

Fakturaen må inneholde følgende opplysninger:

 • Dato for salget
 • Selgers navn og organisasjonsnummer
 • Bokstavene MVA etter organisasjonsnummeret hvis du er registrert i Merverdiavgiftsregisteret
 • Kjøpers navn og adresse eller organisasjonsnummer
 • En klar beskrivelse av varen eller tjenesten
 • Pris med MVA spesifisert i norske kroner
 • Total pris
 • Betalingsfrist

For aksjeselskaper (AS) og norskregistrerte utenlandske foretak (NUF) må ordet "Foretaksregisteret" komme frem på fakturaen. Eksempel: Bedriften AS, org.nr 123 456 789 MVA Foretaksregisteret.

Dersom du på samme faktura har både MVA-pliktige og MVA-frie salg må du spesifisere dette på egne linjer. Har du ulike MVA-satser skal dette også spesifiseres på egne linjer i fakturaen.

Kreditnota

En kreditnota kan brukes for å korrigere eventuelle feil i tidligere faktura. Det er samme krav til dokumentasjon av en kreditnota som det er til en faktura.