Offentlig støtte - Steg for steg

Denne veiledning skal hjelpe deg som støttemottaker å rapportere din offentlige støtte. Veilederen dekker eventuelle skatte- og avgiftsfordeler din virksomhet mottar under Skatteetatens støtteordninger.

Kun foretak som driver økonomisk aktivitet skal levere skjemaet. Husholdninger og statlige og kommunale foretak som ikke driver økonomisk aktivitet har ikke rapporteringsplikt.

Bedrifter som mottar skatte-/avgiftslettelser må innrapportere dette til Skatteetaten.

Rapporteringsplikten gjelder alle tildelinger av offentlig støtte etter EØS-avtalen artikkel 61, når støtten som tildeles overstiger 500 000 euro og støtten er tildelt i medhold av ett og samme nasjonale rettslige grunnlag (støtteordning). Med nasjonalt rettslig grunnlag menes grunnlaget som gir støttemottaker rett til å motta tildelt støtte. Merk at man må vurdere all støtte til alle foretak i et konsern for å se om støttetildelingen er rapporteringspliktig. Konsernforhold skal vurderes etter EUs regelverk. Begrepet konsern skal forstås slik det anvendes i EØS-retten, se
Kommisjonsforordning nr. 651/2014 Vedlegg I artikkel 3 flg.

Ved enkelttildelinger vil dette ofte være vedtaket om tildeling, ved skatte- og avgiftsfordeler vil det være lov eller forskrift om offentlig støtte som gir støttemottaker en skatte- eller avgiftsfordel.

Se for øvrig definisjonene her.

For særavgifter gjelder dette for bedrifter som får (saf. = Forskrift om særavgifter):

 • Redusert elavgift for industrien, saf. § 3-12-4
 • Redusert elavgift i tiltakssonen, stortingsvedtaket § 1 andre ledd bokstav b
 • Redusert elavgift til datasentre med uttak over 0,5 MW, saf. § 3-12-6
 • Redusert CO2-avgift på gass til industri og bergverk, saf. § 3-6-7
 • Fritak for CO2-avgift på gass for gods- og passasjertransport i innenriks sjøfart, saf. § 4-3-1 og § 4-3-2
 • Redusert elavgift til skip i næring, saf. § 3-12-7
 • Redusert CO2-avgift til innenriks luftfart, stortingsvedtaket § 1 bokstav a strekpunkt 1 og 2

For avskrivninger gjelder dette for bedrifter som etter skatteloven får:

 • Statsstøtte i form av gunstige vindkraftavskrivninger, jf. skatteloven § 14-51
 • Forhøyet avskrivningssats for varebiler som bruker elektrisitet til fremdrift, jf. skatteloven § 14-43 (4)

For MVA gjelder dette for bedrifter som etter merverdiavgiftsloven (mval.) får:

 • Fritak for merverdiavgift ved omsetning og leasing av elbiler, samt omsetning av batterier til elbiler, mval. § 6-7 første og annet ledd, jf. forskriften § 6-7-1 og § 6-7-2
  Som støttemottakere anses produsenter og forhandlere av elbiler og batterier til elbiler, samt foretak som leaser ut elbiler.
 • Fritak for merverdiavgift ved omsetning av elektroniske nyhetstjenester, mval. § 6-2 og forskriften § 6-2-1

Tildelingene for ulike støtteordninger skal rapporteres hver for seg. Dersom det gjøres enkelttildelinger til samme foretak under ulike støtteordninger, skal disse tildelingene ikke summeres. Forutsetningen er at hver tildeling har ulikt rettslig grunnlag (støtteordning).

Enkelttildelinger for samme støtteordning og samme rettslige grunnlag skal summeres opp over ett år. Totalbeløpet for ett år skal da rapporteres dersom det overstiger beløpsgrensen. Merk at innenfor én støtteordning kan støttemottaker ha mange underenheter som hver for seg ikke når beløpsgrensen, mens totalsummen for støttemottaker vil overstige beløpsgrensen. Derfor anbefales det å rapportere støtten selv om den er under beløpsgrensen.

Skatteetaten vil melde dine oppgitte opplysninger til Brønnøysundregistrene.

Dersom din bedrift ikke mottar offentlig støtte skal du ikke rapportere.

Merk at skatteetatens støtteordninger er indirekte, slik at støttemottakerne normalt sett ikke søker om slik støtte; de mottar denne i form av skatte- og avgiftslettelser definert her og under steg 2.

Enkelte avgiftsfritak og reduksjoner har Skatteetaten opplysninger om, og disse er ikke omfattet av rapporteringsplikten. Dette gjelder for:

 • SkatteFUNN
 • Regionalt differensiert arbeidsgiveravgift
 • Reduksjon/fritak for CO2-avgift på gass til bruk som gir kvotepliktig utslipp etter klimakvoteloven, saf. § 3-6-6
 • Redusert CO2-avgift på mineralolje for treforedlingsindustrien, saf. § 4-5-1
 • Redusert grunnavgift på mineralolje til pigmentindustrien, saf. § 4-5-2
 • Fritak for NOX-avgift for bedrifter som har inngått miljøavtale med staten, saf. § 3-19-12
 • Skatteinsentiver for investering i små og mellomstore bedrifter, skatteloven § 6-53

Fristen for å rapportere opplysninger om støtte mottatt i 2018 er 1. desember 2019.

Skjema for rapportering er tilgjengelig fra 31. januar 2019.

Støttemottaker

Organisasjonsnummeret for foretaket som mottok støtten. Organisasjonsnummeret er forhåndsutfylt fra din innloggingsinformasjon i Altinn.

Støttemottakers underenhet

Organisasjonsnummeret for støttemottakers underenhet som mottok den offentlige støtten.

Virksomhetens organisasjonsnummer skal bare oppgis dersom man kan spesifisere støttemottaker mer detaljert enn på foretaksnivå. Det skal aldri oppgis like org.nr. i de to feltene.

Dersom denne virksomheten også mottok støtte fra andre støtteordninger må det sendes inn et nytt skjema for disse støtteordningene.

Forholdet mellom hovedenheter og underenheter/virksomheter forklares på Brønnøysundregistrenes sider:

Informasjon om støttetildeling

Du velger en av følgende typer støtteordninger fra nedtrekksmenyen:

 • Redusert elavgift for industrien
 • Redusert elavgift i tiltakssonen
 • Redusert elavgift for datasentre med uttak over 0,5 MW
 • Redusert CO2-avgift på gass til industri og bergverk
 • Fritak for CO2-avgift på gass for gods- og passasjertransport i innenriks sjøfart
 • Redusert elavgift til skip i næring
 • Redusert CO2-avgift til innenriks luftfart
 • Fritak for merverdiavgift ved omsetning og leasing av elbiler, samt omsetning av batterier til elbiler
 • Fritak for merverdiavgift ved omsetning av elektroniske nyhetstjenester

Tildelt beløp

For å finne tildelt støtte vil du måtte beregne differansen mellom skatte- og/eller avgiftsfordelen som er gitt, mot den generelle satsen som ville påløpt uten støtten. Det er denne differansen som skal rapporteres Skatteetaten dersom den overstiger beløpsgrensen.

Rapporteringsplikten gjelder støttetildelinger over beløpsgrensen (500 000 euro).

Merk at man må vurdere all støtte til alle foretak i et konsern for å se om støttetildelingen er rapporteringspliktig. Konsernforhold skal vurderes etter EUs regelverk.

Støtte som gis i form av skatte- og/eller avgiftsfordel skal beregnes pr. år. Rapportering av støtte skal oppgis i norske kroner. Ved omregning av det norske støttebeløpet til euro vil Skatteetaten benytte den offisielle valutakursen fastsatt av ESA. Valutakursen fastsettes i begynnelsen av hvert år, og er tilgjengelig på ESAs hjemmeside. Valutakursen for tildeling av støtte i 2017 var 9,0543. Dette tilsier at mottakere av støtte over kr. 4 527 150 skal rapportere til Skatteetaten.

Størrelse på støttemottaker

Støttemottaker må rapportere inn hvorvidt man er en SMB (Små og Mellomstor Bedrift) eller stor bedrift. For bedrifter som mottar skatte- og/eller avgiftsfordeler legges størrelsen på registreringstidspunktet (når man leverer skattemeldingen) til grunn. ESA har i retningslinjene om statsstøtte kapittel 10 (State aid guidelines) definert hva som skal anses som henholdsvis mikro, små, mellomstore og store bedrifter, for mer informasjon se her.

 • Et selskap anses som ‘STORT’ dersom du har over 250 årsverk og enten over 50 mill. euro i omsetning eller over 43 mill. euro i balanse. 
 • Et selskap anses som 'MELLOMSTORT' dersom det er færre enn 250 ansatte og årlig omsetning ikke overstiger 50 millioner euro og/eller totalt balanseregnskap som ikke overstiger 43 millioner euro.
 • Et selskap anses som 'SMÅ BEDRIFTER' dersom det er færre enn 50 ansatte/årsverk, og årlig omsetning og/eller balanseregnskap ikke overstiger 10 millioner euro.

Aktuell næringssektor for støtten

Standard for næringsgruppering (forkortet SN), også kalt NACE.

Standarden er bygd opp med hovedgrupper og undergrupper. Næringskoden som benyttes i Enhetsregisteret i Brønnøysundregistrene tilsvarer SN-koden/NACE på laveste nivå. Standard for næringsgruppering er en av de viktigste standardene i økonomisk statistikk og brukes til sammenlikning og analysering av opplysninger over tid. Næringsgruppering brukes også i administrative rutiner.

Vi ber deg oppgi NACE koden støtten er mottatt for. Dette må være i tråd med hva myndighetene har meldt inn til ESA. Det er kun de NACE koder som fremkommer etter at dere har valgt Støtteordning i RF-1354 som kan benyttes. Bedriften trenger ikke nødvendigvis være registrert med denne koden i Enhetsregisteret. Det er virksomhetens eget ansvar å benytte riktig næringskode Dersom ikke riktig NACE kode er tilgjengelig i listen, ber vi deg kontakte Skatteetaten per epost: [email protected]

Region

Støttemottaker skal rapportere inn hvilken region man er lokalisert i. Region skal registreres på fylkesnivå. Det skal kun rapporteres inn én region pr. støttetildeling. Dersom et foretak som mottar støtte driver virksomhet to steder, skal støtten rapporteres for den regionen hvor hovedvekten av aktivitet som omfattes av støtten finner sted.

Skjemaet skal leveres elektronisk via Altinn:

Melding om offentlig støtte under Skatteetatens støtteordninger (RF-1354)

Informasjon om hvilke roller du må ha for å sende inn skjema, finner du på Altinn.

En støttetildeling blir unikt identifisert av støttemottaker (foretak + evt. virksomhet), valgt støtteordning og år.

Man korrigerer feil i innsendte oppgaver ved å lage en ny innsending (med samme støttemottaker (foretak + evt. virksomhet), ordning, år) og korrigere øvrige opplysninger.

Hvis en tidligere innsending ønskes nullet ut, må en ny innsending (med samme støttemottaker (foretak + evt. virksomhet), ordning, år) sendes inn der støttebeløpet er satt til 0.

Siste innsending gjelder. Det er ikke mulig å korrigere etter rapporteringsfristen.

footer/desktop/standard