Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Rettledning for utfylling og innlevering av kontrollopplysninger fra drosjesentraler

Revidert oktober 2020.

Kort om

Opplysningspliktige drosjesentraler skal uoppfordret levere opplysninger om årets omsetning mv. for drosjeløyvene knyttet til drosjesentralen. Rettledningen angir hvilke drosjesentraler som har opplysningsplikt, hva som omfattes av opplysningsplikten og hvordan oppgavene skal rapporteres.

Hvem skal levere opplysninger

Drosjesentralene skal årlig levere summerte tall for skiftelappene for drosjeløyvene som er tilknyttet sentralen. Det som skal rapporteres er kontantomsetning, kredittomsetning, kjørte kilometer og besatte kilometer. Dette tilsvarer de dataene løyvehaver rapporterer til myndighetene på andre områder. Dermed kan Skatteetaten kontrollere at løyvehaverne og drosjesjåførene følger skatte- og avgiftsreglene.

Utgangspunktet for å bli regnet som en drosjesentral i denne sammenhengen er drosjesentraler som er godkjent av de fylkeskommunale løyvemyndighetene.

Det er fylkeskommunen som er løyvemyndighet. Fylkeskommunen godkjenner drosjesentraler og bestemmer dermed også hvem som har opplysningsplikt. En allerede godkjent drosjesentral kan ikke opphøre, fisjonere eller fusjonere før fylkeskommunen godtar det.

Hver høst får Skatteetaten tilsendt alle manntallene fra fylkeskommunene som danner Skatteetatens drosjemanntall. Det er derfor viktig at manntallet til fylkeskommunene er oppdatert, så vi sikrer at vi ikke urettmessig sender purring til de som ikke er opplysningspliktige.

Opplysningsplikten reguleres i skatteforvaltningsloven § 7-5 syvende ledd.

Om rapportering for 2020

Drosjesentralene har plikt til å rapportere opplysninger for hele inntektsåret 2020. Rapporteringsplikten gjelder selv om yrkestransportforskriften § 46 om nærmere vilkår for tilslutning til drosjesentral er opphevet fra 1. november. Opplysningsplikten etter skatteforvaltningsloven gjelder med andre ord uavhengig av endringene i yrkestransportregelverket.

Er det løyvehavere som ikke lenger til tilsluttet sentralen etter 1. november har sentralen ikke plikt til å rapportere opplysninger om disse fra 1. november frem til nytt regelverk trer i kraft.

Formidlere av drosjetjenester (bl a drosjesentraler) og driftsansvarlige for kontrollutrusninger vil derimot være rapporteringspliktige for tilknyttede løyvehavere når nytt regelverk trer i kraft – sannsynligvis fra nyåret -  og de må da begynne å samle informasjon med sikte på rapportering for 2021.

Ingen dispensasjonsadgang ved opplysningsplikt

Skatteetaten kan ikke gi den enkelte opplysningspliktige dispensasjon fra opplysningsplikten. Tredjepartsopplysninger som ikke er levert innen fristen kan som hovedregel ilegges tvangsmulkt.

Tvangsmulkt ved for sent eller ikke leverte oppgaver

Opplysningspliktige som ikke har levert oppgaver innen fristen, kan ilegges tvangsmulkt, jf. skatteforvaltningsloven § 14-1

Opplysninger anses ikke levert når de:

 • er helt uteblitt
 • er sendt eller levert til lokalt skattekontor
 • mangler 11-sifret fødselsnummer eller D-nummer for personlige skattepliktige
 • mangler 9-sifret organisasjonsnummer
 • mangler fullt navn, adresse og landkode til personer som ikke er tildelt fødsels- eller organisasjonsnummer
 • er levert på en måte som ikke følger Skatteetatens bestemmelser

Vedtak om tvangsmulkt sendes ut noen dager etter ordinær frist med orientering om at mulkt vil løpe fra en bestemt fremtidig dato hvis opplysningene ikke blir levert. Tvangsmulkten utgjør 1 rettsgebyr per dag opplysningene uteblir og opp til 50 rettsgebyr.

Du unngår tvangsmulkt ved å levere opplysningene innen den nye fristen som er gitt i vedtaket. Da starter ikke den varslede tvangsmulkten å løpe.

Oppdatering av kontaktopplysninger

Skatteetatens oppgavegiverregister henter opplysningspliktiges organisasjonsnavn og adresse automatisk fra Enhetsregisteret i Brønnøysund. Det er derfor viktig at disse opplysningene til enhver tid er oppdatert. Dette gjøres ved å fylle ut samordnet registermelding.

Skatteetaten sender ut informasjonsbrev og vedtak mm. til opplysningspliktige elektronisk i Altinn. Det er derfor svært viktig at den/de som skal motta varsel om nye meldinger på vegne av opplysningspliktig, har registrert sin e-postadresse og mobilnummer for SMS i Altinn. Dette gjøres ved å fylle ut "Din kontaktinformasjon for virksomheten" og "Varslingsadresser for virksomheten" under virksomhetens "profil" i Altinn.

Eventuelle endringer i Skatteetatens oppgavegiverregister vedrørende kontaktinformasjon, dvs. navn og telefon-/mobilnummer og e-postadresse til kontaktperson i forbindelse med innsending av tredjepartsopplysninger, kvitteringer og feilmeldinger, må imidlertid meldes til oss via Altinn-skjema: RF-1312 Nye opplysninger til oppgavegiverregisteret – tredjepartsopplysninger.

Hvilken informasjon skal du oppgi

Kontrollopplysningene består av årlig summerte tall for skiftelappene for drosjeløyvene som er tilknyttet sentralen. Oppgavene skal altså inneholde:

 • kontantomsetning eksklusiv merverdiavgift
 • kredittomsetning eksklusiv merverdiavgift
 • kjørte kilometer
 • besatte kilometer

Organisasjonsnummer på opplysningspliktig

Oppgavegivernummeret er identisk med den opplysningspliktiges organisasjonsnummer i Enhetsregisteret i Brønnøysund. Alle opplysningspliktige som rapporterer til Skatteetaten blir registrert med sitt organisasjonsnummer i Skatteetatens oppgavegiverregister. Bruk alltid dette nummeret når du leverer oppgaver, også dersom du tar kontakt med Skatteetaten.

Informasjon om løyvehaver

Løyvehaver (oppgaveeier) skal i forbindelse med innsending av kontrollopplysningene identifiseres med organisasjonsnummer og organisasjonsnavn, i tillegg til et løyvenummer.

Beløpspostene

Det skal uoppfordret opplyses om omsetningen. Det er samlet nettoverdi eksklusiv merverdiavgift, oppgitt som enten kredittomsetning og/eller kontantomsetning som skal rapporteres.

Antall kilometer

Oppgi alltid antall kilometer kjørt og antall kilometer besatt.

Identifisering av oppgavene

Oppgaver for løyvehaver skal rapporteres med ni-sifret organisasjonsnummer som er tildelt av Enhetsregisteret i Brønnøysund.

Når skal du rapportere

Frist for rapportering er 31. januar året etter inntektsåret.

Dersom opplysningspliktig får problemer med å overholde innleveringsfristen, skal Skatteetaten kontaktes via e-postadresse [email protected]

Vi gjør oppmerksom på at det ikke blir gitt utsettelse med rapporteringsfristen.

Hvordan skal du rapportere

Riktig identifisering av oppgaven

Hver oppgave må ha en unik identifikator (nøkkel). Den unike identifikatoren for en oppgave er satt sammen av:

 • Inntektsår
 • Organisasjonsnummer til opplysningspliktig (Drosjesentralen)
 • Løyvehavers organisasjonsnummer og løyvenummer

Det er viktig å rapportere nøyaktig på disse feltene. Trenger du senere å korrigere eller slette opplysninger på en tidligere rapportert oppgave, må den nye oppgaven ha samme unike identifikator som den opprinnelige oppgaven.

Innsending i Altinn

Oppgavene skal rapporteres elektronisk via Altinn på skjema RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg.

Når du åpner RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg, må oppgavetype: ”Drosjesentraler” velges som type tredjepartsopplysning i hovedskjema. Deretter går du til fanen: ”Oversikt – skjema og vedlegg”. Der kan du laste opp XML-filen (med oppgaver over opplysninger fra drosjesentraler) og sende inn.

Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan motta oppgavene via e-post.

Ingen oppgaver å levere

Opplysningspliktige som ikke har oppgaver å levere for inntektsåret det rapporteres for, må rapportere det som egen leveransetype i filen som legges ved skjema RF-1301.

Slik oppgave må sendes for å unngå vedtak om tvangsmulkt for manglende levering.

Beskrivelse av filformatet

Formatbeskrivelsen viser hvordan en XML-fil for rapportering av opplysninger fra Drosjesentraler skal bygges opp. Dokumentene finner du ved å følge denne lenken:

Formater og tekniske spesifikasjoner – Drosjesentraler

Formatbeskrivelsen skal benyttes av opplysningspliktige /innsendere som skal rapportere oppgaver via Altinn-skjemaet RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg.

Rette feil

Se nedenfor hvilke mulige feil som kan oppstå, og hvordan du skal korrigere disse.

Erstatningsoppgaver

En erstatningsoppgave er en ny oppgave med riktig informasjon om opplysningene som er levert tidligere i inntektsåret. All informasjon som var riktig i opprinnelig oppgave skal også være med i erstatningsoppgaven, i tillegg til korrigert beløp.

Dersom opplysningspliktige oppdager feil på kontrollopplysninger som er innsendt, må det sendes inn erstatningsoppgaver for å korrigere feilene. Korrigeringer skal sendes inn via Altinn-skjema RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg.

Erstatningsoppgaver skal sendes til Skatteetaten så snart som mulig. Dette gjelder uansett når i året feilen blir oppdaget.

Uidentifiserbare oppgaver

Dersom det blir levert oppgaver med ugyldig eller manglende organisasjonsnummer for løyvehaver, vil disse bli lagt på en feilliste som følger med tilbakemeldingen.

Disse oppgavene må rapporteres på nytt med riktig organisasjonsnummer (se ”Identifisering av oppgavene”).

Dubletter

Dubletter betyr at det er sendt inn likelydende opplysninger om løyvehaver (samme organisasjonsnummer/løyvenummer) flere ganger i samme leveranse. Begge oppgavene vil avvises, og dette vil fremgå av kvitteringens feilliste. Disse oppgavene må rapporteres på nytt.

Ikke-numeriske beløp

Ved rapportering av oppgaver må det oppgis heltall. Dersom det fylles inn andre tegn i elementene, vil oppgaven(e) avvises og fremkomme av feillisten. For å korrigere slike feil må hele oppgaven med all informasjon om løyvehaver og verdier sendes inn på nytt.

Feil i oppgitt omsetning

Dersom en opplysningspliktig ønsker å endre opplysninger i en oppgave for en løyvehaver, må opplysningspliktig rapportere en ny oppgave. Skal opplysningspliktig fjerne en allerede rapportert løyvehaver, må oppgaven for denne løyvehaveren rapporteres på nytt med null som verdi i omsetnings- og kilometerfeltene.

Eksempel:
Kr 130 200 er rapportert i første oppgave for kontantomsetning. Dersom riktig beløp skal være kr 140 100 må det sendes inn en ny oppgave på denne løyvehaveren med kr 140 100 for kontantomsetning, i tillegg til de samme verdiene for kjørte og besatte kilometer samt kredittomsetning som var i den opprinnelige oppgaven. Denne oppgaven vil da overskrive den opprinnelige oppgaven i sin helhet.

Feil oppgitt organisasjonsnummer på løyvehaver

Dersom det er feil organisasjonsnummer i oppgaven, må det rapporteres to nye oppgaver. En oppgave der feilaktig rapportert løyvehaver rapporteres med null i alle omsetnings- og kilometerverdier og en ny oppgave der nytt, korrekt organisasjonsnummer og løyve rapporteres med verdier i omsetning og kjørte/besatte kilometer.

Hva bruker vi kontrollopplysningene til

Opplysninger fra drosjesentralene brukes ved kontroll av skattepliktige og utgjør skatteetatens kontrollgrunnlag. Behandlingen av kontrollopplysningene omfatter:

 • mottaks- og kvalitetskontroll i Skatteetaten i forbindelse med rapporteringen
 • kontroll av skattepliktiges oppførte beløp i næringsoppgaven ved skattekontorene
 • kontroll av skattepliktiges skattemelding for merverdiavgift ved skattekontorene
 • skjønnsfastsettelse av næringsdrivende

Aktuelt regelverk

Opplysningsplikten for drosjesentraler følger av skatteforvaltningsloven § 7-5, syvende ledd. Jf. skatteforvaltningsforskriften §§ 7-5-18 til 7-5-22.

Drosjesentraler som nevnt i forskrift av 26. mars 2003 nr. 401 om yrkestransport innenlands med motorvogn og fartøy (yrkestransportforskriften) § 46, er omfattet av opplysningsplikten.

Kontaktinformasjon for leveransen

Ved innsending må det oppgis kontaktinformasjon for leveransen, dvs. navn og telefonnummer for kontaktperson for den spesifikke leveransen. Det bør i tillegg oppgis en e-postadresse og et mobilnummer hvor varsel (SMS) om meldinger (kvitteringer/feilmeldinger) kan sendes.

Tilbakemelding fra Skatteetaten

Den opplysningspliktige får en tilbakemelding i innboksen i Altinn når Skatteetaten har behandlet opplysningene. Har du oppgitt mobilnummer eller e-post i innsendingen, får du varsel på SMS/e-post når tilbakemeldingen har kommet.

Det er viktig at du kontrollerer tilbakemeldingen ved mottak, slik at eventuelle feil i de innleverte oppgavene kan rettes opp snarest mulig. Har du ikke mottatt tilbakemeldingen innen et par dager, må du kontakte oss på e-post: [email protected]

Feil på innsendte leveranser

Leveranser som er avvist vil vises på tilbakemelding og feilliste. Avviste leveranser kan skyldes at det er for mange feil eller avvik på innsendte oppgaver eller at oppgitt leveransetype på leveransen er feil eller mangler. Det er derfor viktig at du setter deg inn i hvordan korreksjoner rapporteres. Ta kontakt for å avklare fremgangsmåte for å korrigere feil hvis du er usikker.

Annullering av leveranser

Dersom du har behov for å annullere en leveranse, må Skatteetaten kontaktes.

Testing

For å avdekke mulige feil slik at selve rapporteringen blir mest mulig korrekt, anbefaler Skatteetaten at opplysningspliktig sender inn testoppgaver. Les mer om innsending av testoppgaver her.

Roller og rettigheter i Altinn

Når du skal sende inn tredjepartsopplysninger via Altinn, må du ha en Altinn-rolle på vegne av virksomheten du skal rapportere for. For å logge inn på Altinn må du ha et norsk fødselsnummer eller D-nummer.

For å fylle ut skjemaet trenger du Altinn-rollen Regnskapsmedarbeider, Revisormedarbeider eller Regnskapsfører uten signeringsrett.

Signering krever rollen Begrenset signeringsrettighet, Utfyller/Innsender eller Regnskapsfører med signeringsrett.

Om selskapet er revisorpliktig kreves rollen Revisorrettighet eller Ansvarlig revisor.

Dersom du ikke har noen av disse rollene, må du få en annen person i virksomheten til å delegere den til deg. I Altinn kan man administrere roller og rettigheter ut over de delegeringer som allerede er gjennomført via Enhetsregisteret.

Dersom du ikke har et norsk fødselsnummer eller d-nummer, kan virksomhetssertifikat brukes. For å bruke virksomhetssertifikat kreves det et norsk organisasjonsnummer.

Ta kontakt med Altinn brukerstøtte dersom du har problemer med roller, rettigheter eller pålogging.

Innhenting av fødsels- og organisasjonsnummer

Dersom du som opplysningspliktig har behov for å innhente fødselsnummer eller D-nummer fra andre enn eier, må du sende en skriftlig og begrunnet søknad til skattekontoret. Du kan kostnadsfritt få utlevert inntil 4 opplysninger per uke.

Har du en lengre liste med opplysninger du ønsker å få utlevert, må du betale for å få opplysningene. Omfatter forespørselen mer enn 4 personer, skal den sendes til:

Skatteetaten
Postboks 9200Grønland
0134 Oslo

Du kan også bruke vårt kontaktskjema.

Organisasjonsnummer kan innhentes hos:

Brønnøysundregistrene
Enhetsregisteret
Postboks 900
8910 Brønnøysund

www.brreg.no

Skatteetaten vil minne om at registrering av opplysninger om eier kan utløse meldeplikt til Datatilsynet.

Tildeling av D-nummer

Tildeling av D-nummer er regulert i forskrift 14. juli 2017 nr. 1201 til folkeregisterloven. Det fremgår av forskriften hvem som fysisk kan tildeles et D-nummer og hvem som kan rekvirere D-nummer, se § 2-2-3 og § 2-2-4 første ledd.

Skattepliktige som ikke har/kan få fødselsnummer skal ha D-nummer, jf. forskriften § 2-2-3 bokstav a. De skattepliktige kan henvende seg til spesifikke skattekontor for tildeling av D-nummer. For mer informasjon om fremgangsmåten for å rekvirere D-nummer, se her.

Dersom ikke annet er bestemt, skal rekvisisjonen skje på særskilt melding - RF-1450B Rekvisisjon av D-nummer. Av bestemmelsen fremgår det også hvilke krav som stilles til legitimasjon, jf. forskriften § 2-2-4 annet ledd.

Årsoppgave til skattepliktig

Den skattepliktige skal ha kopi av de opplysningene som er sendt til Skatteetaten innen 15. februar året etter inntektsåret. Det skal alltid fremgå av årsoppgaven at opplysningene også er sendt skattemyndighetene.

Det er ikke gitt spesielle formkrav til årsoppgaven, men den er skal inneholde de samme opplysninger om identifikasjon og oppgitte beløp som er gitt til Skatteetaten.

Tredjepartsopplysningene brukes i produksjon av skattemeldingen. Skatteetaten har laget en ny versjon av skattemeldingen, som mange skattepliktige får. I den nye skattemeldingen er poster erstattet med temaer. Men noen mottar fortsatt en versjon av skattemeldingen med poster og derfor bør dere referere til både poster og temaer i årsoppgavene. 

Årsoppgaven skal inneholde:

 • navn og fødselsnummer/organisasjonsnummer på skattepliktig
 • navn og organisasjonsnummer på den opplysningspliktige
 • oversikt over rapporterte opplysninger om skattepliktig
 • melding om at likelydende opplysninger er sendt Skatteetaten
 • post/temahenvisning til skattemeldingen