Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Rettledning for utfylling og innlevering av kontrollopplysninger fra drosjesentraler

Revidert oktober 2019.

Innledning

Opplysningspliktige drosjesentraler skal uoppfordret levere oppgaver etter skatteforvaltningsforskriften §§ 7-5-15 til 7-5-19. Rettledningen angir hvilke drosjesentraler som har opplysningsplikt, hva som omfattes av opplysningsplikten og hvordan oppgavene skal rapporteres.

De som omfattes av ordningen er drosjesentraler som nevnt i forskrift av 26. mars 2003 nr. 401 om yrkestransport innenlands med motorvogn og fartøy (yrkestransportforskriften) § 46.

 Frist for rapportering er 31. januar året etter inntektsåret.

Opplysningsplikt

Drosjesentralene skal årlig levere summerte tall for skiftelappene for drosjeløyvene som er tilknyttet sentralen. Det som skal rapporteres er kontantomsetning, kredittomsetning, kjørte kilometer og besatte kilometer. Dette tilsvarer de dataene løyvehaver rapporterer til myndighetene på andre områder. Dermed kan Skatteetaten kontrollere at løyvehaverne og drosjesjåførene følger skatte- og avgiftsreglene.

Utgangspunktet for å bli regnet som en drosjesentral i denne sammenhengen er drosjesentraler som er godkjent av de fylkeskommunale løyvemyndighetene.

Det er fylkeskommunen som er løyvemyndighet. Fylkeskommunen godkjenner drosjesentraler og bestemmer dermed også hvem som har opplysningsplikt. En allerede godkjent drosjesentral kan ikke opphøre, fisjonere eller fusjonere før fylkeskommunen godtar det.

Hver høst får Skatteetaten tilsendt alle manntallene fra fylkeskommunene som danner Skatteetatens drosjemanntall. Det er derfor viktig at manntallet til fylkeskommunene er oppdatert, så vi sikrer at vi ikke urettmessig sender purring til de som ikke er opplysningspliktige.

Opplysningsplikten  reguleres i skatteforvaltningsloven § 7-5 syvende ledd.

Ingen dispensasjonsadgang ved opplysningsplikt

Etter de lover og forskrifter som gjelder, har ikke Skatteetaten adgang til å gi den enkelte opplysningspliktig dispensasjon fra opplysningsplikten. Tredjepartsopplysninger som ikke er levert innen fristen kan som hovedregel ilegges tvangsmulkt.

Tvangsmulkt ved for sent eller ikke leverte oppgaver

Opplysningspliktige som ikke har levert oppgaver innen fristen, kan ilegges tvangsmulkt, jf. skatteforvaltningsloven § 14-1

En oppgave betraktes som ikke levert når den blant annet:

 • er helt uteblitt
 • er sendt eller levert til lokalt skattekontor
 • mangler 11-sifret fødselsnummer for personlige skattepliktige
 • mangler 9-sifret organisasjonsnummer
 • mangler fullt navn, adresse og landkode til personer som ikke er tildelt fødsels- eller organisasjonsnummer
 • er levert på en måte som ikke følger Skatteetatens bestemmelser

Vedtak om tvangsmulkt sendes ut noen dager etter ordinær frist med orientering om at mulkt vil løpe fra en bestemt fremtidig dato hvis oppgavene ikke blir levert. Tvangsmulkten utgjør 1 rettsgebyr pr. dag oppgavene uteblir og opp til 50 rettsgebyr..

Opplysningspliktig unngår tvangsmulkt ved å levere oppgavene innen den nye fristen som er gitt i vedtaket. Da starter ikke den varslede tvangsmulkten å løpe.

Oppdatering av kontaktopplysninger

Skatteetatens oppgavegiverregister henter opplysningspliktiges organisasjonsnavn og adresse automatisk fra Enhetsregisteret i Brønnøysund. Det er derfor viktig at disse opplysningene til enhver tid er oppdatert. Dette gjøres ved å fylle ut samordnet registermelding.

Skatteetaten sender ut informasjonsbrev og vedtak etc. til opplysningspliktige elektronisk i Altinn. Det er derfor svært viktig at den/de som skal motta varsel om nye meldinger på vegne av virksomheten, har registrert sin e-postadresse og mobilnummer for SMS i Altinn. Dette gjøres ved å fylle ut "Din kontaktinformasjon for virksomheten" og "Varslingsadresser for virksomheten" under virksomhetens "profil" i Altinn.

Eventuelle endringer i Skatteetatens oppgavegiverregister vedrørende kontaktinformasjon, dvs. navn og telefon-/mobilnummer og e-postadresse til kontaktperson i forbindelse med innsending av tredjepartsopplysninger, kvitteringer og feilmeldinger, må imidlertid meldes til oss via Altinn-skjema: RF-1312 Nye opplysninger til oppgavegiverregisteret – tredjepartsopplysninger.

Kontrollopplysningenes bruksområde

Opplysninger fra drosjesentralene brukes ved kontroll av skattepliktige og utgjør skatteetatens kontrollgrunnlag. Behandlingen av kontrollopplysningene omfatter:

 • mottaks- og kvalitetskontroll i Skatteetaten i forbindelse med rapporteringen
 • kontroll av skattepliktiges oppførte beløp i næringsoppgaven ved skattekontorene
 • kontroll av skattepliktiges skattemelding for merverdiavgift ved skattekontorene
 • skjønnsfastsettelse av næringsdrivende

Oppgavens innhold

Kontrollopplysningene består av årlig summerte tall for skiftelappene for drosjeløyvene som er tilknyttet sentralen. Oppgavene skal altså inneholde:

 • kontantomsetning eksklusiv merverdiavgift
 • kredittomsetning eksklusiv merverdiavgift
 • kjørte kilometer
 • besatte kilometer

Organisasjonsnummer på opplysningspliktig

Oppgavegivernummeret er identisk med den opplysningspliktiges organisasjonsnummer i Enhetsregisteret i Brønnøysund. Alle opplysningspliktige som rapporterer til Skatteetaten blir registrert med sitt organisasjonsnummer i Skatteetatens oppgavegiverregister. Bruk alltid dette nummeret når du leverer oppgaver, også dersom du tar kontakt med Skatteetaten.

Informasjon om løyvehaver

Løyvehaver (oppgaveeier) skal i forbindelse med innsending av kontrollopplysningene identifiseres med organisasjonsnummer og organisasjonsnavn, i tillegg til et løyvenummer.

Beløpspostene

Det skal uoppfordret opplyses om omsetningen. Det er samlet nettoverdi eksklusiv merverdiavgift, oppgitt som enten kredittomsetning og/eller kontantomsetning som skal rapporteres.

Antall kilometer

Oppgi alltid antall kilometer kjørt og antall kilometer besatt.

Identifisering av oppgavene

Oppgaver for løyvehaver skal rapporteres med ni-sifret organisasjonsnummer som er tildelt av Enhetsregisteret i Brønnøysund.

Rapportering av opplysninger fra drosjesentraler

Innsending via Altinn

Oppgavene skal rapporteres elektronisk via Altinn på skjema RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg.

Når du åpner skjema, må oppgavetype: ”Drosjesentraler” velges som type tredjepartsopplysning i hovedskjema. Deretter går du til fanen: ”Oversikt – skjema og vedlegg”. Der kan du laste opp XML-filen (med oppgaver over opplysninger fra drosjesentraler) og sende inn.

Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan motta oppgavene via e-post.

Ingen oppgaver å levere

Opplysningspliktige som ikke har oppgaver å levere for inntektsåret det rapporteres for, må rapportere det som egen leveransetype i filen som legges ved skjema RF-1301.

Slik oppgave må sendes for å unngå vedtak om tvangsmulkt for manglende levering.

Frist for å rapportere kontrollopplysninger

Kontrollopplysningene skal sendes via Altinn. Frist for rapportering er 31. januar året etter inntektsåret.

Dersom du får problemer med å overholde rapporteringsfristen, skal Skatteetaten kontaktes.

Vi gjør oppmerksom på at det ikke blir gitt utsettelse med rapporteringsfristen.

Hvis opplysningspliktig oppdager feil etter innsending av oppgave

Dersom du oppdager feil på oppgavene etter du har sendt dem inn, må du korrigere disse. Se nedenfor hvilke mulige feil som kan oppstå, og hvordan du skal korrigere disse.

Erstatningsoppgaver

En erstatningsoppgave er en ny oppgave med riktig informasjon om opplysningene som er levert tidligere i inntektsåret. All informasjon som var riktig i opprinnelig oppgave skal også være med i erstatningsoppgaven, i tillegg til korrigert beløp.

Dersom opplysningspliktig oppdager feil på kontrollopplysninger som er innsendt, må det sendes inn erstatningsoppgaver for å korrigere feilene. Korrigeringer skal sendes:

Erstatningsoppgaver skal sendes til Skatteetaten så snart som mulig. Dette gjelder uansett når i året feilen blir oppdaget.

Uidentifiserbare oppgaver

Dersom det blir levert oppgaver med ugyldig eller manglende organisasjonsnummer for løyvehaver, vil disse bli lagt på en feilliste som følger med tilbakemeldingen.

Disse oppgavene må rapporteres på nytt med riktig organisasjonsnummer (se ”Identifisering av oppgavene”).

Dubletter

Dubletter betyr at det er sendt inn likelydende opplysninger om løyvehaver (samme organisasjonsnummer/løyvenummer) flere ganger i samme leveranse. Begge oppgavene vil avvises, og dette vil fremgå av kvitteringens feilliste. Disse oppgavene må rapporteres på nytt.

Ikke-numeriske beløp

Ved rapportering av oppgaver må det oppgis heltall. Dersom det fylles inn andre tegn i elementene, vil oppgaven(e) avvises og fremkomme av feillisten. For å korrigere slike feil må hele oppgaven med all informasjon om løyvehaver og verdier sendes inn på nytt.

Feil i oppgitt omsetning

Dersom en opplysningspliktig ønsker å endre opplysninger i en oppgave for en løyvehaver, må opplysningspliktig rapportere en ny oppgave. Skal opplysningspliktig fjerne en allerede rapportert løyvehaver, må oppgaven for denne løyvehaveren rapporteres på nytt med null som verdi i omsetnings- og kilometerfeltene.

Eksempel: 
Kr 130 200 er rapportert i første oppgave for kontantomsetning. Dersom riktig beløp skal være kr 140 100 må det sendes inn en ny oppgave på denne løyvehaveren med kr 140 100 for kontantomsetning, i tillegg til de samme verdiene for kjørte og besatte kilometer samt kredittomsetning som var i den opprinnelige oppgaven. Denne oppgaven vil da overskrive den opprinnelige oppgaven i sin helhet.

Feil oppgitt organisasjonsnummer på løyvehaver

Dersom det er feil organisasjonsnummer i oppgaven, må det rapporteres to nye oppgaver. En oppgave der feilaktig rapportert løyvehaver rapporteres med null i alle omsetnings- og kilometerverdier og en ny oppgave der nytt, korrekt organisasjonsnummer og løyve rapporteres med verdier i omsetning og kjørte/besatte kilometer.

Feil på innsendte leveranser

Leveranser som er avviste vil vises på kvittering og feilliste. Avviste leveranser kan skyldes at det er for mange feil eller avvik på innsendte oppgaver eller at oppgitte leveransetype på leveransen er feil eller mangler. Det er derfor viktig at du setter deg inn i hvordan du skal korrigere rapporterte oppgaver og leveranser. Dersom noe er uklart, må du kontakte oss for å få veiledning og hjelp.

Beskrivelse av filformatet

Formatbeskrivelsen viser hvordan en XML-fil for rapportering av opplysninger fra Drosjesentraler skal bygges opp. Dokumentene finner du ved å følge denne lenken:

Formater og tekniske spesifikasjoner – Drosjesentraler

Formatbeskrivelsen skal benyttes av opplysningspliktige/innsendere som skal rapportere oppgaver via Altinn-skjemaet RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg.

Årsoppgave til skattepliktig

I følge skatteforvaltningsforskriften § 7-12-1 første ledd skal den enkelte skattepliktige ha kopi av de opplysninger som sendes skattemyndighetene innen 15. februar året etter inntektsåret. Det skal alltid fremgå av årsoppgaven at opplysningene også er sendt skattemyndighetene.

Årsoppgaven kan utformes slik den opplysningspliktige finner det hensiktsmessig, men det er en forutsetning at den er identisk med hensyn til identifikasjon og oppgitte beløp.

I 2020 vil de fleste motta en ny og modernisert skattemelding, hvor temaene ikke lenger er sortert i poster. I rettledningen er posthenvisningene til skattemeldingen erstattet av tabeller som viser hvilke temaer de ulike tredjepartsopplysningene vil fremkomme under. Tredjeparter med plikt til å utlevere årsoppgaver bør derfor ha henvisninger til nytt og gammelt skattemeldingsformat i disse.

Årsoppgaven skal inneholde:

 • navn og fødselsnummer/organisasjonsnummer på skattepliktig
 • navn og organisasjonsnummer på den opplysningspliktige
 • oversikt over rapporterte opplysninger om skattepliktig
 • melding om at likelydende opplysninger er sendt Skatteetaten
 • post/temahenvisning til skattemeldingen

Kontaktinformasjon for leveransen

Ved innsending må det oppgis kontaktinformasjon for leveransen, dvs. navn og telefonnummer for kontaktperson for den spesifikke leveransen. Det bør i tillegg oppgis en e-postadresse og et mobilnummer hvor varsel (SMS) om meldinger (kvitteringer/feilmeldinger) kan sendes.

Tilbakemelding fra Skatteetaten

Alle som rapporterer tredjepartsopplysninger vil få en tilbakemelding i sin innboks i Altinn når Skatteetaten har behandlet oppgavene. Har du oppgitt mobilnummer eller e-post i innsendingen, vil du få varsel på SMS/e-post når tilbakemeldingen har kommet.

Det er viktig at opplysningspliktig kontrollerer tilbakemeldingen ved mottak, slik at eventuelle feil i de innleverte oppgavene kan rettes opp snarest mulig.

Dersom tilbakemeldingen ikke er mottatt innen et par dager, må du kontakte oss via e-post: [email protected]

Feil på innsendte leveranser

Leveranser som er avvist vil vises på tilbakemelding og feilliste. Avviste leveranser kan skyldes at det er for mange feil eller avvik på innsendte oppgaver, at oppgitt leveransetype på leveransen er feil eller mangler. Det er derfor viktig at opplysningspliktig setter seg inn i hvordan korreksjoner rapporteres. Ved usikkerhet ta kontakt for å avklare fremgangsmåte for å korrigere feil.

Annullering av leveranser

Dersom opplysningspliktig har behov for å annullere en leveranse, må Skatteetaten kontaktes.

Testing

For å avdekke mulige feil slik at selve rapporteringen blir mest mulig korrekt, anbefaler Skatteetaten at opplysningspliktig sender inn testoppgaver. Les mer om innsending av testoppgaver her.

Roller og rettigheter i Altinn

Når du skal sende inn tredjepartsopplysninger via Altinn, må du ha en Altinn-rolle på vegne av virksomheten du skal rapportere for:

For å fylle ut skjemaet trenger du Altinn-rollen Regnskapsmedarbeider, Revisormedarbeider eller Regnskapsfører uten signeringsrett.

Signering krever rollen Begrenset signeringsrettighet, Utfyller/Innsender eller Regnskapsfører med signeringsrett.

Om selskapet er revisorpliktig kreves rollen Revisorrettighet eller Ansvarlig revisor.

Dersom du ikke har noen av disse rollene, må du få en annen person i virksomheten til å delegere den til deg. I Altinn kan man administrere roller og rettigheter ut over de delegeringer som allerede er gjennomført via Enhetsregisteret.

Ta kontakt med Altinn brukerstøtte dersom du har problemer med roller, rettigheter eller pålogging.

Innhenting av fødsels- og organisasjonsnummer

Dersom du som opplysningspliktig har behov for å innhente fødselsnummer eller D-nummer fra andre enn eier, må du sende en skriftlig og begrunnet søknad til skattekontoret. Du kan kostnadsfritt få utlevert inntil 4 opplysninger per uke.

Har du en lengre liste med opplysninger du ønsker å få utlevert, må du betale for å få opplysningene. Omfatter forespørselen mer enn 4 personer, skal den sendes til:

Skattetaten, Grålum
Postboks 1073, Valaskjold
1705 Sarpsborg

Organisasjonsnummer kan innhentes hos:

Brønnøysundregistrene
Enhetsregisteret
Postboks 900
8910 Brønnøysund

www.brreg.no

Skatteetaten vil minne om at registrering av opplysninger om eier kan utløse meldeplikt til Datatilsynet.

Tildeling av D-nummer

Tildeling av D-nummer er regulert i forskrift 14. juli 2017 nr. 1201 til folkeregisterloven. Det fremgår av forskriften hvem som fysisk kan tildeles et D-nummer og hvem som kan rekvirere D-nummer, se § 2-2-3 og § 2-2-4 første ledd.

Skattepliktige som ikke har/kan få fødselsnummer skal ha D-nummer, jf. forskriften § 2-2-3 bokstav a. De skattepliktige kan henvende seg til spesifikke skattekontor for tildeling av D-nummer. For mer informasjon om fremgangsmåten for å rekvirere D-nummer, se her.

Dersom ikke annet er bestemt, skal rekvisisjonen skje på særskilt melding - RF-1450B Rekvisisjon av D-nummer. Av bestemmelsen fremgår det også hvilke krav som stilles til legitimasjon, jf. forskriften § 2-2-4 annet ledd.