Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Om ordningen "Godtgjøring til opphavsmann til åndsverk"

Bakgrunn for den nye ordningen

Utbetalinger som faller inn under ordningen har siden 2015 vært rapportert i A-meldingen som lønnsrapportering. Disse opplysningene er imidlertid ikke egnet for månedlig rapportering slik som a-meldingen krever.

Videre håndterer ikke A-meldingen rapportering på organisasjonsnummer, kun på fødselsnummer. Det har derfor ikke vært mulig å rapportere inntekten på virksomheten dersom denne er opptjent i næring.

A-meldingen skal rendyrkes for lønnsopplysninger fra arbeidsgiver og trygde- og pensjonsutbetalere. Kapitalinntekter og næringsinntekt skal derfor ikke inn i A-meldingen med mindre de har tilknytning til lønn, trygd, pensjon osv. Derfor innføres en ny ordning med rapportering 1 gang pr. år for utbetalinger av godtgjøring til opphaver til åndsverk fra 2018. Ordningen trådte i kraft 1. januar 2018.

Dersom slike utbetalinger er rapportert via A-meldingen i 2018, må dette korrigeres ved å sende inn en erstatningsmelding.

Hvilke opplysninger skal med i ordningen

Utbetalinger for bruk av opphavsrett skal rapporteres på ordningen «Godtgjøring til opphaver til åndsverk». Det omfatter honorar og godtgjøring for bruk av selve opphavsretten, både dersom det utbetales i form av kontantytelser og som naturalytelser. Ordningen omfatter også royalty (se rettledning for rapportering for nærmere beskrivelse).
Ordningen gjelder der opphaveren forvalter opphavsretten som privatperson eller i enkeltpersonsforetak, men ikke opphavsrett i AS.

Opplysningene rapporteres årlig senest 15.februar året etter inntektsåret.

Ordningen omfatter ikke utbetalinger for opphaverens opptredener. Hvis opphaveren er selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted skal vederlag for opptreden rapporteres under ordningen «Betalinger til selvstendig næringsdrivende».

Hva brukes opplysningene til

Skatteetaten bruker opplysningene blant annet til

  • skattemeldingen (selvangivelsen)
  • skatteoppgjøret
  • kontrollformål

Aktuelt regelverk