Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Rettledning for rapportering av tildelte opsjoner i små oppstartsselskap

Revidert 16. februar 2021.

1 Kort om

Små oppstartsselskaper skal gi opplysninger til Skatteetaten om tildelte opsjoner i arbeidsforhold.

Opplysningsplikten trådte i kraft 1. januar 2021, for inntektsåret 2020. Rapporteringen for inntektsåret 2020 skal i tillegg inneholde opplysninger om alle opsjoner tildelt under ordningen fra og med 2018.

Skatteetaten utvikler skjema for rapportering som er tilgjengelig fra 1. mars 2021. Rapporteringsfrist ved første rapportering er 24. mars 2021.

Rapporteringsfrist for ordinære oppgaver vil for senere år være 1. februar etter inntektsåret.

2 Hvem skal levere opplysninger

2.1 Små oppstartselskaper

Virksomheter som omfattes av ordningen for beskatning av opsjoner i arbeidsforhold for små oppstartsselskap skal gi opplysninger om tildelte opsjoner til ansatte i løpet av inntektsåret.

Ordningen innebærer en utsettelse av både skattlegging og arbeidsgiveravgift, etter hovedregelen frem til aksjene som opsjonen knytter seg til, realiseres. Det er derfor knyttet særskilte vilkår til bruk av ordningen.

Hvilke selskap omfattes?

Ordningen gjelder aksjeselskap hjemmehørende i Norge som:

 • ikke er eldre enn 6 år i tildelingsåret, medregnet stiftelsesåret
 • har 25 antall årsverk eller færre i inntektsåret før tildeling av opsjonen
 • har samlede driftsinntekter på 25 mill. eller mindre i inntektsåret før tildeling av opsjonen
 • har samlet balansesum på 25 mill. eller mindre i inntektsåret før tildeling av opsjonen
 • ikke offentlige organer kontrollerer mer enn 24 prosent av kapital- eller stemmeandelene i selskapet,
 • ikke driver kull- eller stålvirksomhet eller passiv kapitalforvaltning
 • ikke har utestående krav på tilbakebetaling av ulovlig statsstøtte
 • ikke var i økonomiske vanskeligheter på tildelingstidspunktet

Hvilke ansatte omfattes?

Ordningen gjelder fysiske ansatte som:

 • har minst 25 timer arbeidstid i oppstartselskapet per uke
 • ikke direkte eller indirekte kontrollerer mer enn 5 prosent av aksjene eller stemmene i oppstartselskapet i tildelingsåret, samt de to foregående årene.

Hvilke opsjoner omfattes?

Ordningen gjelder bare for opsjoner som:

 • blir tildelt den ansatte 1. januar 2018 eller senere, og

innløses til aksjer i oppstartselskapet tidligst tre år, og senest ti år, etter tildelingstidspunktet.

2.2 Roller og rettigheter i Altinn

Når du skal sende inn tredjepartsopplysninger via Altinn, må du ha en Altinn-rolle på vegne av virksomheten du skal rapportere for. For å logge inn på Altinn må du ha et norsk fødselsnummer eller d-nummer.

For å fylle ut skjemaet trenger du Altinn-rollen Regnskapsmedarbeider, Revisormedarbeider eller Regnskapsfører uten signeringsrett.

Signering krever rollen Begrenset signeringsrettighet, Utfyller/Innsender eller Regnskapsfører med signeringsrett.

Om selskapet er revisorpliktig kreves rollen Revisorrettighet eller Ansvarlig revisor.

Dersom du ikke har noen av disse rollene, må du få en annen person i virksomheten til å delegere den til deg. I Altinn kan man administrere roller og rettigheter ut over de delegeringer som allerede er gjennomført via Enhetsregisteret. 

Dersom du ikke har et norsk fødselsnummer eller d-nummer, kan virksomhetssertifikat brukes. For å bruke virksomhetssertifikat kreves det et norsk organisasjonsnummer.

Ta kontakt med Altinn brukerstøtte dersom du har problemer med roller, rettigheter eller pålogging.

2.3 Ingen dispensasjonsadgang ved opplysningsplikt

Skatteetaten kan ikke gi deg dispensasjon fra opplysningsplikten. Er opplysningene ikke levert innen fristen kan du bli ilagt tvangsmulkt.

3 Hvilken informasjon skal du oppgi

3.1 Organisasjonsnummer og navn til opplysningspliktig

Alle opplysningspliktige som rapporterer tredjepartsopplysninger til Skatteetaten, skal bruke organisasjonsnummeret tildelt fra Enhetsregisteret i Brønnøysund.

Organisasjonsnummer er et ni-sifret registreringsnummer som tildeles av Enhetsregisteret ved Brønnøysundregistrene for en organisasjon (foretak, idrettslag og lignende). Nummeret brukes for å gi organisasjonen og juridiske personer en unik og entydig identifikator overfor offentlige myndigheter og andre organisasjoner.

Enhetsregisteret bør kontaktes dersom det er feil ved organisasjonsnummeret, organisasjonsnummeret skal endres eller dersom organisasjonsnummeret mangler.

Har du ikke juridisk organisasjonsnummer? Se brreg.no og på altinn.no for mer informasjon og søknadsskjema.

Du skal også oppgi navn til opplysningspliktig.

3.2 Navn og fødselsnummer eller D-nummer til den ansatte

Bruk fødselsnummer eller D-nummer for å angi den ansatte som har fått tildelt opsjoner.

Mottaker av opsjoner skal registreres med et gyldig fødselsnummer eller D-nummer. En oppgave som kommer inn til Skatteetaten uten gyldig identifikator vil bli avvist, og oppgavene vil komme på feillisten som opplysningspliktig mottar sammen med tilbakemeldingen.

Et norsk fødselsnummer er et unikt identitetsnummer. Det består av 11 siffer, hvor de seks første sifrene viser fødselsdato. Et D-nummer er et midlertidig identitetsnummer som kan tildeles utenlandske personer som i utgangspunktet skal oppholde seg i Norge mindre enn seks måneder. Det består av 11 siffer, hvor de seks første sifrene viser fødselsdato, men det første sifferet er økt med 4. Utenlandske personer som er skattepliktige til Norge må henvende seg til skattekontoret for å få D-nummer. Se mer om D-nummer.

Du skal også gi opplysninger om navn.

3.3 Tildelingstidspunkt for opsjonen (dato)

Du skal oppgi dato inkl. år for tildeling av opsjonen. Har den ansatte fått tildelt opsjoner på flere ulike tidspunkt i løpet av året skal dato for hver tildeling oppgis særskilt.

Ved rapportering for 2020 skal det også gis opplysninger om tildelte opsjoner i perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2020.

3.4 Antall opsjoner

Du skal oppgi antall opsjoner som er tildelt i løpet av inntektsåret. Antall opsjoner som er tildelt skal knyttes til dato for hver enkelt tildeling.

3.5 Eksempel

Selskapet AS ble stiftet i 2016. De har benyttet seg av opsjonsskatteordningen og tildelt opsjoner til sine ansatte i 2018, 2019 og 2020. Ola har mottatt opsjoner to ganger i 2018 og en gang i 2019.

De rapporterer følgende opplysninger om Ola til Skatteetaten i 2021:

Fødselsnummer og navn:            120680 XXXXX Ola

Dato for tildeling                             01.04.2018

Antall opsjoner:                               10

Dato for tildeling:                            30.11.2018

Antall opsjoner:                               10

Dato for tildeling:                            01.05.2019

Antall opsjoner:                               20

4 Når skal du rapportere

Skatteetaten utvikler skjema for rapportering som er tilgjengelig fra 1. mars 2021. Rapporteringsfrist ved første rapportering er 24. mars 2021.

Innleveringsfrist for ordinære oppgaver er 1. februar etter inntektsåret. Det gis ikke utsettelse på innleveringsfristen.

Dersom du får problemer med å overholde innleveringsfristen må du ta kontakt med Skatteetaten på e-postadresse [email protected].

5 Hvordan skal du rapportere

5.1 Riktig identifisering av oppgaven

Hver oppgave må ha en unik identifikator (nøkkel). Den unike identifikatoren for en oppgave er satt sammen av:

 • Inntektsår
 • Oppgavegivers (arbeidsgivers) organisasjonsnummer
 • Oppgaveeiers (ansattes) fødselsnummer/D-nummer

Det er viktig å rapportere nøyaktig på disse feltene. Trenger du senere å korrigere eller slette opplysninger på en tidligere rapportert oppgave, må den nye oppgaven ha samme unike identifikator som den opprinnelige oppgaven (se "Korrigere en oppgave").

5.2 Innsending i Altinn

Det er to måter å sende inn opplysninger på i Altinn:

 1. RF-1537 Tildelte opsjoner i små oppstartsselskap. Dette er et manuelt utfyllingsskjema.
 2. RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg

Du kan levere opplysningene elektronisk gjennom Altinn fra 2. januar i skattefastsettingsåret.

Opplysningene kan ikke leveres på papirblankett eller ved annet maskinlesbart medium.

5.3 Beskrivelse av filformatet

Formatbeskrivelsen viser hvordan en XML-fil for rapportering av tildelte opsjoner i små oppstartsselskap skal bygges opp. Dokumentene finner du ved å følge denne lenken:

Formater og tekniske spesifikasjoner – Tildelte opsjoner i små oppstartselskap

Formatbeskrivelsen skal benyttes av opplysningspliktige som skal rapportere via Altinn-skjemaet RF-1301 Tredjepartsopplysninger som vedlegg.

5.4 Testing

For å avdekke mulige feil slik at selve rapporteringen blir mest mulig korrekt, anbefaler Skatteetaten at opplysningspliktig sender inn testoppgaver. Les mer om innsending av testoppgaver her.

5.5 Kontaktinformasjon for leveransen

Du må oppgi kontaktinformasjon for leveransen. Oppgi navn og telefonnummer til kontaktperson for den spesifikke leveransen. I tillegg bør du oppgi en e-postadresse og et mobilnummer hvor varsel (SMS) om meldinger (kvitteringer/feilmeldinger) kan sendes.

5.6 Kontroll av innhold

Før innsending av tredjepartsopplysninger til Skatteetaten, må opplysningspliktig kontrollere at opplysningene i leveransen er korrekte. Tredjepartsopplysninger som ikke er korrekt utfylt vil bli avvist og ansett som ikke levert. Tvangsmulkt kan ilegges.

Sjekk at:

 • det er benyttet riktig organisasjonsnummer og inntektsår
 • riktig fødselsnummer, D-nummer er benyttet
 • erstatningsoppgaver inneholder samme unike identifikator som hovedoppgaven du vil korrigere eller slette (se "Rette feil" nedenfor)
 • erstatningsoppgaver inneholder riktige opplysninger

5.7 Tilbakemelding fra Skatteetaten

Den opplysningspliktige får en tilbakemelding i innboksen i Altinn når Skatteetaten har behandlet opplysningene. Har du oppgitt mobilnummer eller e-post i innsendingen får du varsel på SMS/e-post når tilbakemeldingen har kommet.

Det er viktig at du kontrollerer tilbakemeldingen ved mottak, slik at eventuelle feil i de innleverte oppgavene kan rettes opp så fort som mulig.

Har du ikke mottatt tilbakemeldingen innen et par dager, må du kontakte oss på e-post: [email protected]

5.8 Feil på innsendte leveranser

Leveranser som er avvist vises på tilbakemelding og feilliste. Avviste leveranser kan skyldes at det er for mange feil eller avvik på innsendte opplysninger eller at oppgitt leveransetype på leveransen er feil eller mangler. Det er viktig at du setter deg inn i hvordan korreksjoner rapporteres. Ta kontakt for å avklare fremgangsmåte for å korrigere feil hvis du er usikker.

5.9 Annullering av leveranser

Dersom du har behov for å annullere en leveranse må du kontakte Skatteetaten på [email protected].

6 Rette feil

6.1 Korrigere opplysninger

Ønsker du å korrigere opplysningene i en oppgave må du sende inn oppgaven på nytt i en ny melding. Den nye oppgaven ha samme unike identifikator som den opprinnelige oppgaven. Vent med å sende inn korreksjoner til du har mottatt tilbakemelding i Altinn fra Skatteetaten på den forrige innsendingen.

Den unike identifikatoren for en oppgave er satt sammen av:

 • Inntektsår
 • Oppgavegivers (oppstartsselskapet/arbeidsgivers) organisasjonsnummer
 • Oppgaveeiers (ansattes) fødselsnummer/D-nummer

Det er bare mulig å korrigere innenfor samme inntektsår.

Når meldingen mottas av Skatteetaten, vil oppgaven erstatte tidligere innsendt oppgave. Den siste oppgaven du sender inn blir altså da den gjeldende oppgaven.

6.2 Slette opplysninger med feil

Du kan sende en erstatningsoppgave med samme unike identifikator som den opprinnelige oppgaven. Øvrig informasjon i oppgaven er uvesentlig, men obligatoriske felter må fylles ut. Se Formater og tekniske spesifikasjoner – Tildelte opsjoner i små oppstartselskap.

Feil i den unike identifikatoren (nøkkelen) til en oppgave medfører alltid at innsendt oppgave må slettes, og at ny og fullstendig oppgave med korrekt identifikator må sendes inn dersom det skal rapporteres opplysninger om den ansatte.

7 Tvangsmulkt

Opplysningspliktige som ikke har levert opplysninger innen fristen, kan ilegges tvangsmulkt.

Opplysninger anses ikke levert når de:

 • er helt uteblitt
 • er sendt eller levert til lokalt skattekontor
 • mangler 11-sifret fødselsnummer eller D-nummer for personlige skattepliktige
 • mangler 9-sifret organisasjonsnummer
 • er levert på en måte som ikke følger Skatteetatens bestemmelser

Vedtak om tvangsmulkt sendes ut noen dager etter ordinær frist med orientering om at mulkt vil løpe fra en bestemt fremtidig dato hvis opplysningene ikke blir levert. Tvangsmulkten utgjør 1 rettsgebyr per dag opplysningene uteblir og opp til 50 rettsgebyr.

Du unngår tvangsmulkt ved å levere opplysningene innen den nye fristen som er gitt i vedtaket. Da starter ikke den varslede tvangsmulkten å løpe.

8 Hva bruker vi opplysningene til

Opplysningene innhentes blant annet for at myndighetene skal kunne få informasjon om hvor mange bedrifter som benytter seg av den gunstige opsjonsordningen, og i hvilket omfang. Det vil gi bedre grunnlag for å anslå virkningene av gjeldende ordning og av mulige forbedringer og utvidelser. Samtidig er forslaget viktig for at Skatteetaten skal kunne overholde pliktene som støttegiver etter statsstøtteregelverket.

9 Årsoppgave

Den skattepliktige skal ha kopi av de opplysningene som er sendt til Skatteetaten innen 15. februar i året etter inntektsåret.

Det er ikke gitt spesielle formkrav til årsoppgaven, men den er skal inneholde de samme opplysninger om identifikasjon og opplysninger som er gitt til Skatteetaten.

Årsoppgaven skal inneholde:

 • navn og fødselsnummer/organisasjonsnummer på skattepliktig
 • navn og organisasjonsnummer på den opplysningspliktige
 • oversikt over rapporterte opplysninger om skattepliktig
 • melding om at opplysningene er sendt til Skatteetaten

10 Aktuelt regelverk

Skatteforvaltningsloven § 7-10 bokstav h

Skatteforvaltningsforskriften §§ 7-10-34 til 7-10-37

Skatteloven § 5-14(4)

Forskrift til skatteloven FSFIN § 5-14-12

Aksjeloven §§ 1-3 og 1-5 første ledd