Søk om godkjenning av organisasjoner

Det gis fradrag for gaver gitt til visse norske og utenlandske frivillige organisasjoner, tros- og livssynssamfunn. For å få fradraget må mottaker av gaven være godkjent av skattemyndighetene og ha rapportert gaven elektronisk til Skatteetaten.

Søknaden om godkjenning skal inneholde:

  • Redegjørelse for at man ikke har erverv til formål
  • Redegjørelse for hvilken type aktivitet organisasjonen driver, og at denne faller inn under godkjente formål i skatteloven § 6-50 alternativ a) til f)
  • Redegjørelse og dokumentasjon for at organisasjonen har nasjonalt omfang per 1. januar i året gaven mottas, f. eks. en beskrivelse av aktivitetens omfang og hvor aktiviteten utøves, antall medlemmer/givere og den geografisk utbredelse av disse
  • Dokumentasjon på at stiftelsen mottar offentlig støtte i det år gaven er mottatt
  • Vedtekter, herunder formålsbestemmelse samt en oppløsningsbestemmelse om at overskytende midler ved ev. oppløsning skal tilfalle tilsvarende godkjent formål
  • Årsregnskap og årsberetning

I kravet til nasjonalt omfang ligger det at aktiviteten må drives ut over det rent lokale, men det kreves ikke aktivitet i alle fylker. Antall medlemmer og den geografiske spredningen av disse vil også være indikasjoner på aktivitet og utbredelse av organisasjonen. Lokale organisasjoner tilknyttet en sentral sammenslutning som oppfyller vilkårene i skatteloven § 6-50, kan anses å ha nasjonalt omfang. Forutsetningen er at de lokale organisasjonene er bundet av den sentrale sammenslutningens vedtekter om formål. Det er videre en forutsetning at det er sammenslutningens sentrale ledd som fører regnskap over mottatte gaver og som gir de nødvendige opplysningerelektronisk til Skattedirektoratet.

Dersom det gjelder godkjenning av en stiftelse, skal det sendes inn dokumentasjon på at det mottas offentlig støtte.

Også tros- og livssynssamfunn må oppfylle kravet til nasjonalt omfang for å være omfattet av gavefradragsordningen.

Skattekontoret sender forhåndsgodkjenningen til Skattedirektoratet, som hvis det ikke har innvendinger, fører organisasjonen opp på listen over godkjente organisasjoner. Er vilkårene for godkjenning ikke oppfylt, mottar organisasjonen et brev fra skattekontoret om at organisasjonen ikke er godkjent. Det vil fremgå av brevet hvilke(t) vilkår som ikke anses oppfylt. Organisasjonen kan be Skattedirektoratet om å gjøre en ny vurdering av søknaden.

Slik søker du:

 

footer/desktop/standard