Næringsoppgave 1

Næringsoppgave 1 skal leveres som elektronisk vedlegg til skattemeldingen eller selskapsmeldingen av enkeltpersoner, ANS/DA og samvirkeforetak mv. som driver virksomhet uten å være årsregnskapspliktige etter regnskapsloven, men som har bokføringsplikt etter bokføringsloven. 

Næringsdrivende og aksjeselskap må levere skattemeldingen og alle skjema elektronisk.

Har virksomheten årsregnskapsplikt etter regnskapsloven, skal du levere Næringsoppgave 2 i stedet for Næringsoppgave 1.

Personlig næringsdrivende (enkeltpersonforetak) med brutto driftsinntekter på kr 50 000 eller lavere i året, er fritatt fra å levere næringsoppgave

Ingen aktivitet i 2017?

Næringsdrivende som ikke hadde noen aktivitet i 2017 må likevel levere en blank Næringsoppgave 1.

Fjorårstall

Det er frivillig å fylle ut fjorårstallene i resultat- og balanseoppstillingen. Dette gjelder ikke dersom fjorårstallene er omarbeidet.

Feil årstall i rettledningen

Vi gjør oppmerksom på en feil i RF-1176 Rettledningen til Næringsoppgave 1:

Side tre, midterste spalte, avsitt "Postene 0310 – 0332" skal lyde:

Her tas med både fakturerte og ikke fakturerte kundefordringer.

Under post 0310 føres kundefordringer til pålydende per 31.12.2017 og 31.12.2016.

Skattemessig nedskrivning på kundefordringer føres i post 0320.

Skattemessig verdi i post 0330 kan i spesielle tilfeller bli negativ. Nedskrivningen skal alltid vises ved at beløpene i oppstillingen er utfylt. Skattemessig verdi i post 0330 fordeles på postene 0331 og 0332 og overføres til balansen.

I de tilfeller næringsdrivende/daglig leder har delegert roller videre eller har registrert regnskapsfører i Enhetsregisteret, kan regnskapsfører hente og levere skattemeldingen elektronisk på vegne av avdøde. Dette forutsetter at delegeringen ble gjort før den næringsdrivende døde, og at regnskapsfører både har innsendingsrett i Altinn, og fått delegert rollen som gir fullmakt til å signere skattemeldingen i Altinn. I øvrige tilfeller kan skattemeldingen leveres på papir.

Du som næringdrivende må levere elektronisk, men du kan bruke dette skjemaet som støtte ved utfylling.

footer/desktop/standard