Tilskudd til vitenskapelig forskning og yrkesopplæring

For at tilskudd til et institutt skal være fradragsberettiget for giver, må mottaker av tilskuddet være godkjent av skattemyndighetene etter skatteloven.

Mottaker av tilskudd

Søknad om godkjenning av institutt

Instituttet må selv søke Skatteetaten om forhåndsgodkjenning.

En søknad skal inneholde instituttets vedtekter, og det må fremgå av disse at storting eller departement er gitt adgang til å oppnevne en representant til instituttets styre. Vedtektene må også bestemme at overskytende midler ved en evt. oppløsning skal anvendes i overensstemmelse med instituttets formål. Videre bør det redegjøres for instituttets aktivitet og for øvrig på hvilket grunnlag vilkårene i § 6-42 anses oppfylt.

Dersom Skatteetaten kommer til at vilkårene er oppfylt, vil instituttet bli ført opp på liste over godkjente institutt.

Et eventuelt avslag på søknaden om godkjenning kan påklages til Skattedirektoratet.

Rapportere tilskudd

Forhåndsgodkjente institutter skal levere opplysninger til Skatteetaten om tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring som gir rett til fradrag for giver.

Den som yter tilskudd

Du kan kreve fradrag for tilskudd til institutt som under medvirkning av staten forestår vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring, jf. skatteloven § 6-42. For tilskudd over 10 000 kroner, er fradraget begrenset til 10 prosent av skattyters alminnelige inntekt (før fradrag for tilskuddet) etter fradrag av årets, og evt. tidligere års, fremførbare underskudd.

Fradrag for tilskudd til vitenskapelig forskning kan gis til både næringsdrivende og personlige skattytere. Fradrag for tilskudd til yrkesopplæring kan derimot bare gis næringsdrivende og det kreves at yrkesopplæringen kan ha betydning for skattyters virksomhet.

For at tilskudd til et institutt skal være fradragsberettiget for giver, må mottaker av gaven være godkjent av skattemyndighetene.