Selskapsmelding for selskap med deltakerfastsetting (SDF)

Selskapet plikter å levere Selskapsmelding for selskap med deltakerfastsetting elektronisk innen 31. mai. 

Logg inn og fyll ut RF-1215:

Fyll ut og lever selskapsmeldingen

Skatteetaten har sendt skattemelding (selvangivelse) for næringsdrivende til de fleste personlige deltakerne i KS, ANS mv.

Er du deltaker i selskap med deltakerfastsetting (SDF) kan du ikke levere skattemelding for lønnstakere og pensjonister. 

Har du mottatt skattemelding for lønnstakere og pensjonister, har ikke Skatteetaten registrert før at du er deltaker i selskap med deltakerfastsetting. 

Vedlegg til selskapsmeldingen

Som vedlegg til selskapsmeldingen plikter selskapet å sende inn: RF-1233 Selskapets melding over deltakerens formue og inntekt i selskap med deltakerfastsetting  for hver enkelt som har vært deltaker i løpet av inntektsåret

og

Næringsoppgave, dvs.RF-1368 Næringsoppgave 5 for foretak med begrenset regnskapsplikt og ikke-regnskapspliktige selskap med deltakerfastsetting eller  RF-1167 Næringsoppgave 2.  

Alle som leverer Næringsoppgave 2 skal også sende inn RF-1052 Avstemming av egenkapital  og RF-1217 Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier.

Det kan også være andre vedlegg som selskapet plikter å sende inn sammen med næringsoppgaven.

Hva skal du som deltaker levere?

Som deltaker leverer du RF-1221 Deltakerens melding over egen formue og inntekt i selskap med deltakerfastsetting som vedlegg til skattemeldingen din. Flere av tallene i deltakermeldingen (se nedenfor) fører du i skattemeldingen.

Er du deltaker i utenlandsk selskap med deltakerfastsetting, må du levere skattemelding for næringsdrivende, og du har selv ansvaret for at RF-1215 Selskapsmelding for selskap med deltakerfastsetting med pliktige vedlegg blir levert til Skatteetaten innen riktig frist

Norske deltakere i utenlandske selskaper med deltakerfastsetting har plikt til å gå sammen om å levere meldinger på vegne av selskapene. Det samme gjelder norske skattytere som alene eller sammen med andre skattlegges etter skatteloven §§ 10-60 til 10-68 (NOKUS-reglene).

Selskapet plikter å levere RF-1215 Selskapsmelding, næringsoppgave mv. til Skatteetaten. Disse skjemaene er underspesifikasjon av opplysningene selskapet rapporterer om andelen din i RF-1233 Selskapets melding over deltakerens inntekt og formue i selskap med deltakerfastsetting.

Selskapet sender også kopi av RF-1233 til deg som deltaker. Du trenger normalt ikke levere kopi av RF-1215, RF-1233 eller næringsoppgave mv. som vedlegg til skattemeldingen din, men du skal kontrollere de postene selskapet har fylt ut. 

Når du har mottatt kopi av RF-1233, kan du fylle ut skattemeldingen.

Som vedlegg til skattemeldingen leverer du RF-1221.

Som deltaker er du ansvarlig for å gi riktige og fullstendige opplysninger i RF-1221. Tallene du skal føre i meldingen finner du i kopien av RF-1233 hvor du skal kontrollere de postene selskapet har fylt ut.

Slik leverer du

 1. Logg inn.
 2. Første gang du åpner skattemeldingen får du spørsmål om du skal levere skattemelding med RF 1175 Næringsoppgave 1, eller uten. Kryss av for «Uten næringsoppgave: jeg er deltaker i KS, ANS mv. eller har inntekt felles bedrift fordelt fra ektefelle» hvis du bare er deltaker i selskap med deltakerfastsetting og ikke har egen næring i tillegg.
 3. Øverst i skjermbildet ser du arkfanen merket «Vedlegg». Klikker du på denne, kan du opprette RF-1221 Deltakerens melding over egen inntekt og formue i selskap med deltakerfastsetting, som nytt vedlegg til skattemeldingen.
 4. Du klikker på «Legg til» til høyre for deltakermeldingen.
 5. Når du har fylt ut alle aktuelle poster i deltakermeldingen, klikker du på «Lagre/Gå tilbake» nederst i skjermbildet. Du vil da få et annet skjermbilde som viser hvilke tall som løsningen overfører fra deltakermeldingen til skattemeldingen for deg.

I stedet for punkt 4 kan du også åpne deltakermeldingen fra en av postene i skattemeldingen hvor det fylles ut tall fra deltakermeldingen.

Har du mottatt skattemelding for lønnstakere og pensjonister mv, kan du ikke levere denne, men må bytte til elektronisk skattemelding for næringsdrivende.

Du må fylle ut skattemeldingen med eventuelle tall fra disse postene i deltakermeldingen:

 • 1101 Andel av nettoformue
 • 1140 Sum alminnelig inntekt (inkl. evt. arbeidsgodgjørelse)
 • 1143 Tillegg i alminnelig inntekt for personlig deltaker
 • 1145 Skattepliktig gevinst/fradragsberettiget tap ved realisasjon av andel.
 • 1160 Arbeidsgodtgjørelse/lott fra fiske eller familiebarnehage i deltakerens hjem
 • 1162 Arbeidsgodtgjørelse fra annen næring.

I deltakermeldingen ser du hvilke poster i skattemeldingen som det er aktuelt å føre tall i. Postnumrene du skal bruke, avhenger av hvilken type virksomhet selskapet driver.

I skattemeldingen for næringsdrivende finner du poster som er aktuelle for deltaker i selskap med deltakerfastsetting. Bruk minustegn dersom du overfører et negativt tall fra deltakermeldingen.

Leverer du skattemelding for lønnstakere og pensjonister på papir, må du opprette nye poster under «Beløp som ikke er forhåndsutfylt, føres her». I disse postene fører du tallene fra deltakermeldingen.


Som deltaker er du ansvarlig for å gi riktige og fullstendige opplysninger i RF-1221. Tallene du skal føre i skjemaet finner du i kopien av RF-1233 som selskapet har sendt til deg.

Postnummeret foran beløpsfeltene i RF-1221 samsvarer stort sett med postnummeret foran beløpsfeltet i RF-1233 hvor du skal hente det aktuelle beløpet fra. For eksempel finner du i RF-1233 post 1101 nettoformuen du skal føre i RF-1221 post 1101.

Er du ikke enig i beløpene selskapet har ført i RF-1233, må du forklare avvikene i eget vedlegg til skattemeldingen.

Er begge ektefellene aktive i samme selskap, kan de fordele formue og inntekt. Dette gjelder også registrerte partnere og meldepliktige samboere. Den av ektefellene mv. som mottar kopi av RF-1233, leverer RF-1221 som vedlegg til skattemeldingen sin. Den andre ektefellen mv. trenger ikke levere RF-1221.

I RF-1233 er det ikke spesifisert hvordan nettoformue og alminnelig inntekt skal fordeles mellom ektefellene mv. Du spesifiserer fordelingen i postene under overskriften "Felt dersom du fordeler nettoformue og inntekt med ektefelle" i RF-1221. Begge ektefellene mv. fører sin andel av tallene inn i skattemeldingen.

Den av ektefellene mv. som ikke leverer RF-1221, overfører manuelt sin andel av tallene til elektronisk «Skattemelding for næringsdrivende mv.». Gjelder dette deg går du fram slik:

 • Positiv nettoformue fra RF-1221 post 1101 fører du i skattemeldingen post 4.5.4.
 • Positiv alminnelig inntekt fra RF-1221 post 1140 fører du i skattemeldingen post 2.1.3, 2.7.7 eller 2.7.8.
 • Tillegg i alminnelig inntekt fra RF-1221 post 1143 fører du i skattemeldingen post 2.7.10 eller 2.7.11.
 • Positivt tall (gevinst) fra RF-1221 post 1145 fører du i skattemeldingen post 3.1.12. Negativt tall (tap) fører du i post 3.3.7.
 • Arbeidsgodtgjørelse fra RF-1221 post 1160 fører du i skattemeldingen post 1.7.1, mens arbeidsgodtgjørelse fra RF-1221 post 1263 fører du i skattemeldingen post 1.7.4. Disse tallene inngår i tillegg i summen som du fører i skattemeldingen post 2.1.3, 2.7.7 eller 2.7.8 (se ovenfor).

Med virkning fra og med inntektsåret 2015 kan ektefeller som driver en virksomhet sammen velge å registrere virksomheten som et selskap med deltakerfastsetting med hver av ektefellene som selvstendige deltakere, se Finansdepartementets forskrift til skatteloven (FSFIN) § 10-48-1, jf. sktl. § 10-48. Denne valgadgangen gjelder også for andel i selskap med deltakerfastsetting hvor det er andre deltakere.

Du behøver ikke levere RF-1175 Næringsoppgave 1, eller annen næringsoppgave som vedlegg til skattemeldingen, hvis du ikke driver annen næringsvirksomhet i tillegg til at du er deltaker i selskap med deltakerfastsetting.

I noen få tilfeller kan stor aktivitet knyttet til å eie, kjøpe og selge andeler i selskap med deltakerfastsetting, aksjer og andre verdipapirer i seg selv bli regnet som næringsvirksomhet.

Du kan søke om utsettelse hvis det er svært vanskelig for deg å levere innen fristen, for eksempel fordi selskapet ikke klarer å sende RF-1233 Selskapets melding over deltakerens inntekt og formue i selskap med deltakerfastsetting til deg før fristen.

Deltakeren i et SDF har samme leveringsfrist som sitt SDF. Hvis et SDF har fått utsatt frist, utover mai, har deltakeren samme utsatte frist. Det er altså ikke nødvendig for deltaker å søke om utsettelse hvis selskapet allerede har søkt.

 • Næringsdrivende kan søke om utsettelse innen 31. mai for levering av skattemeldingen.
 • Søker du utsettelse som næringsdrivende er ny frist 20. august. Det vil ikke bli innvilget utsettelser utover 20. august.
 • Hvis skattemeldingen blir levert etter fristen, må du legge ved en forklaring på hvorfor den leveres etter fristen.
 • Ektefeller til næringsdrivende, som selv ikke er næringsdrivende, behøver ikke søke utsatt frist. Ektefellen vil automatisk få samme utsatte frist som den næringsdrivende har fått innvilget. 

Hvis du ikke leverer innen fristen kan du få tvangsmulkt.

 

Enkelte bransjer har egne regler for selskap med deltakerfastsetting.

Selskap med deltakerfastsetting (SDF) er fellesbetegnelse for selskap som undergis deltakerfastsetting etter nettometoden. Under denne fellesbetegnelsen faller også selskap nevnt i selskapsloven § 1-2, c Indre Selskap (IS). Indre selskap registreres ikke i Enhets- eller Foretaksregisteret og blir følgelig ikke identifisert med vanlig organisasjonsnummer. Indre selskap har imidlertid – i likhet med andre SDF – plikt til å levere selskapsmelding og deltakermeldinger til skattemyndigheten – jfr. skatteforvaltningsloven § 8-9. Selskapene må derfor registreres i skatteetatens register/manntall. I dette registeret blir selskapene tildelt et internt identifikasjonsnummer. Dette nummeret kan også benyttes ved elektronisk melding i Altinn. Også endringer av Altinn-roller for indre selskap må meldes inn til Skatteetaten på denne måten. Disse rollene vil ikke bli oppdatert på grunnlag av selskapsmelding e.l.

Nystiftede IS må ta kontakt med skatteetaten for å bli registrert med slike ID-nummer. For å unngå tekniske vanskeligheter ved levering av meldinger er det viktig at selskapet sørger for å få tildelt ID-nummer så snart som mulig etter stiftelsen og i god tid før innleveringsfristen.

For å registrere selskapet og tildele ID-nummer trenger skatteetaten følgende informasjon:

 • Selskapets navn
 • Stiftelsesdato
 • Bransje
 • Virksomhetens formål
 • Virksomhetens postadresse
 • Kontorkommune
 • Hovedmann – navn og person/organisasjonsnummer
 • Forretningsfører – navn og person/organisasjonsnummer
 • Revisor – navn og person/organisasjonsnummer
 • Daglig leder – navn og personnummer

Selskap – i hele landet – kan sende opplysninger til - og motta evt. nærmere informasjon fra – Skatteetaten fastsetting SDF.

Send oss e-post via Altinn, eller kontakt oss direkte på e-post.

I likhet med andre selskap med deltakerfastsetting, skal indre selskap levere selskapsmelding RF-1215 og tilhørende skjemaer til Skatteetaten.

I næringsoppgaven for det indre selskapet skal hele virksomheten som omfattes av dette rapporteres. Selskapet leverer deltakermelding RF-1233 for samtlige deltakere, både stille deltakere og hovedmenn. Selskapet sender også kopi av disse meldingene til deltakerne, som bruker dem ved utfylling av egen deltakermelding, RF-1221.

Føring hos hovedmann

Alle poster vedrørende det indre selskapets virksomhet, det vil si inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld knyttet til det indre selskapet, skal også tas med fullt ut i resultatregnskapet og balansen i næringsoppgaven til hovedmannen. Regnskapsføringen hos hovedmannen skal dermed reflektere hele aktiviteten i det indre selskapet.

De stille deltakernes andel av regnskapsmessig overskudd i det indre selskapet, må trekkes ut av hovedmannens resultat. Dette kan enten gjøres i resultatregnskapet i næringsoppgave 2, RF-1167, eller det kan gjøres på side 4 i næringsoppgave 2. Beløpet bør spesifiseres i et eget vedlegg.

På samme måte som for deltakere i øvrige selskap med deltakerfastsetting, er det hovedmannens andel av det indre selskapets skattemessige resultat som skal tas med ved fastsettelse av hovedmannens skattepliktige inntekt.

 • På side 4 i næringsoppgave 2 må derfor hovedmannens andel av det indre selskapets regnskapsmessige resultat tilbakeføres, post 0835 – overskudd, eller post 0635 – underskudd.
 • Videre føres hovedmannens andel av det indre selskapets skattemessige resultat i næringsoppgave 2, post 0655 – overskudd, eller post 0855 – underskudd. Skattemessig resultat hentes fra hovedmannens deltakermelding RF-1221 post 1140, som hovedmannen leverer sammen med sin skattemelding.

Utdelinger fra det indre selskapet til upersonlige deltakere, også hovedmannen hvis han er upersonlig, inntektsføres med 3 prosent i næringsoppgave 2, post 0653. Grunnlaget fremgår av deltakermeldingen post 216.

Hva er selskap med deltakerfastsetting?

Et selskap med deltakerfastsetting er et foretak som driver økonomisk virksomhet for to eller flere deltakeres regning og risiko, og hvor minst en av deltakerne har ubegrenset ansvar for virksomhetens samlede forpliktelser.

 • ansvarlig selskap med solidarisk ansvar (ANS)
 • ansvarlig selskap med proratarisk ansvar (DA)
 • indre selskap
 • kommandittselskap (KS)
 • partrederi (PR)
 • tilsvarende utenlandsk selskap som driver virksomhet som er skattepliktig til Norge


Også sameier regnes som selskap med deltakerfastsetting dersom de driver virksomhet for eiernes felles regning og risiko.