Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Deltaker i selskap som driver skogbruk eller reindriftsnæring

Det er særskilte regler for inntekt fra skogbruk og reindriftsnæring. 

Skattyteren skattlegges som hovedregel for et gjennomsnitt av inntektene som skogbruket og/eller reindriftsnæringen har gitt de siste årene. Gjennomsnittsfastsettingen medfører en korreksjon i post 1117 og eventuelt post 1127 i Selskapets melding over deltakerens formue og inntekt i selskap med deltakerfastsetting (RF-1233).

Fra og med inntektsåret 2015 er lovbestemmelsen om gjennomsnittsfastsetting for skogbruk og reindrift endret til bare å gjelde slik virksomhet drevet i enkeltpersonforetak. (Skatteloven § 14-81 og § 14-82)

Personlige deltakere i selskap med slik virksomhet som ble gjennomsnittsfastsetting etter de reglene som gjaldt tom inntektsåret 2014, kan velge å fortsette gjennomsnittsfastsetting til og med inntektsåret 2019.

I rettledningen til RF-1220 "Deltakerinntekt fra skogbruk og reindrift" kan du lese om reglene som gjelder for avvikling av gjennomsnittsfastsetting for deltakere i selskap.

Tallet i RF-1233 post 1117a og post 1127a er spesifisert i RF-1220 Deltakerinntekt fra skogbruk og reindrift. Denne oppgaven sender selskapet inn. Deltakeren trenger derfor ikke levere RF-1220.

Gjennomsnittsfastsettingen avsluttes hvis selskapets virksomhet opphører eller du avhender andelen. I noen tilfeller medfører dette avbruddsfastsettingen for deltakeren. Du kan lese mer om gjennomsnittslikning i Skatte-ABC. Se emne ”Reindrift” og ”Skogbruk”.

Du kan søke om utsettelse hvis det er svært vanskelig for deg å levere innen fristen, for eksempel fordi selskapet ikke klarer å sende RF-1233 Selskapets melding over deltakerens inntekt og formue i selskap med deltakerfastsetting til deg før fristen.

Deltakeren i et SDF har samme leveringsfrist som sitt SDF. Hvis et SDF har fått utsatt frist, utover mai, har deltakeren samme utsatte frist. Det er altså ikke nødvendig for deltaker å søke om utsettelse hvis selskapet allerede har søkt.