Selskapsmelding for selskap med deltakerfastsetting (SDF)

Selskapet plikter å levere selskapsmelding for selskap med deltakerfastsetting elektronisk innen 31. mai.

Logg inn og fyll ut RF-1215:

Fyll ut og lever selskapsmeldingen

Hva er selskap med deltakerfastsetting?

Et selskap med deltakerfastsetting er et foretak som driver økonomisk virksomhet for to eller flere deltakeres regning og risiko, og hvor minst en av deltakerne har ubegrenset ansvar for virksomhetens samlede forpliktelser.

 • ansvarlig selskap med solidarisk ansvar (ANS)
 • ansvarlig selskap med proratarisk ansvar (DA)
 • indre selskap
 • kommandittselskap (KS)
 • partrederi (PR)
 • tilsvarende utenlandsk selskap som driver virksomhet som er skattepliktig til Norge


Også sameier regnes som selskap med deltakerfastsetting dersom de driver virksomhet for eiernes felles regning og risiko.

Som vedlegg til selskapsmeldingen plikter selskapet å sende inn:

Alle som leverer Næringsoppgave 2 skal også sende inn RF-1052 Avstemming av egenkapital og RF-1217 Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier.

Det kan også være andre vedlegg som selskapet plikter å sende inn sammen med næringsoppgaven.

Selskapet kan søke om utsettelse innen 31. mai for levering av skattemeldingen.

Hvis selskapsmeldingen blir levert etter fristen, må det legges ved en forklaring på hvorfor den leveres etter fristen.

Hvis selskapet ikke leverer innen fristen kan det påløpe tvangsmulkt.

Deltakeren i et SDF har samme leveringsfrist som sitt SDF. Hvis et SDF har fått utsatt frist, utover mai, har deltakeren samme utsatte frist. Det er altså ikke nødvendig for deltaker å søke om utsettelse hvis selskapet allerede har søkt.

Flere av tallene i deltakermeldingen skal føres i skattemeldingen din med næringsspesifikasjon eller vedleggsskjemaer.

Slik leverer du som detaltaker i SDF skattemelding for næringsdrivende

Enkelte bransjer har egne regler for selskap med deltakerfastsetting.

Er du deltaker i utenlandsk selskap med deltakerfastsetting, må du levere skattemelding for næringsdrivende, og du har selv ansvaret for at RF-1215 Selskapsmelding for selskap med deltakerfastsetting med pliktige vedlegg blir levert til Skatteetaten innen riktig frist.

Norske deltakere i utenlandske selskaper med deltakerfastsetting har plikt til å gå sammen om å levere meldinger på vegne av selskapene. Det samme gjelder norske skattytere som alene eller sammen med andre skattlegges etter skatteloven §§ 10-60 til 10-68 (NOKUS-reglene).

Oppdager du feil eller mangler skal du sende inn et nytt fullstendig oppgavesett for tidligere år.

Slik korrigerer du

Du sender inn et nytt fullstendig oppgavesett fra ditt fagsystem eller via Altinn. 

Logg inn her for sende inn et nytt fullstendig oppgavesett:

Indre selskap

Selskap med deltakerfastsetting (SDF) er fellesbetegnelse for selskap som undergis deltakerfastsetting etter nettometoden. Under denne fellesbetegnelsen faller også selskap nevnt i selskapsloven § 1-2, c Indre Selskap (IS). Indre selskap registreres ikke i Enhets- eller Foretaksregisteret og blir følgelig ikke identifisert med vanlig organisasjonsnummer. Indre selskap har imidlertid – i likhet med andre SDF – plikt til å levere selskapsmelding og deltakermeldinger til skattemyndigheten – jfr. skatteforvaltningsloven § 8-9. Selskapene må derfor registreres i skatteetatens register/manntall. I dette registeret blir selskapene tildelt et internt identifikasjonsnummer. Dette nummeret kan også benyttes ved elektronisk melding i Altinn. Også endringer av Altinn-roller for indre selskap må meldes inn til Skatteetaten på denne måten. Disse rollene vil ikke bli oppdatert på grunnlag av selskapsmelding e.l.

Nystiftede IS må ta kontakt med skatteetaten for å bli registrert med slike ID-nummer. For å unngå tekniske vanskeligheter ved levering av meldinger er det viktig at selskapet sørger for å få tildelt ID-nummer så snart som mulig etter stiftelsen og i god tid før innleveringsfristen.

For å registrere selskapet og tildele ID-nummer trenger skatteetaten følgende informasjon:

 • Selskapets navn
 • Stiftelsesdato
 • Bransje
 • Virksomhetens formål
 • Virksomhetens postadresse
 • Kontorkommune
 • Hovedmann – navn og person/organisasjonsnummer
 • Forretningsfører – navn og person/organisasjonsnummer
 • Revisor – navn og person/organisasjonsnummer
 • Daglig leder – navn og personnummer

Selskap – i hele landet – kan sende opplysninger til - og motta evt. nærmere informasjon fra – Skatteetaten fastsetting SDF.

Selskap kan sende opplysninger til Skatteetaten via Altinn, eller ved å kontakte oss direkte på e-post.

I likhet med andre selskap med deltakerfastsetting, skal indre selskap levere selskapsmelding RF-1215 og tilhørende skjemaer til Skatteetaten.

I næringsoppgaven for det indre selskapet skal hele virksomheten som omfattes av dette rapporteres. Selskapet leverer deltakermelding RF-1233 for samtlige deltakere, både stille deltakere og hovedmenn. Selskapet sender også kopi av disse meldingene til deltakerne, som bruker dem ved utfylling av egen deltakermelding, RF-1221.

Føring hos hovedmann

Alle poster vedrørende det indre selskapets virksomhet, det vil si inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld knyttet til det indre selskapet, skal også tas med fullt ut i resultatregnskapet og balansen i næringsoppgaven til hovedmannen. Regnskapsføringen hos hovedmannen skal dermed reflektere hele aktiviteten i det indre selskapet.

De stille deltakernes andel av regnskapsmessig overskudd i det indre selskapet, må trekkes ut av hovedmannens resultat. Dette kan enten gjøres i resultatregnskapet i næringsoppgave 2, RF-1167, eller det kan gjøres på side 4 i næringsoppgave 2. Beløpet bør spesifiseres i et eget vedlegg.

På samme måte som for deltakere i øvrige selskap med deltakerfastsetting, er det hovedmannens andel av det indre selskapets skattemessige resultat som skal tas med ved fastsettelse av hovedmannens skattepliktige inntekt.

 • På side 4 i næringsoppgave 2 må derfor hovedmannens andel av det indre selskapets regnskapsmessige resultat tilbakeføres, post 0835 – overskudd, eller post 0635 – underskudd.
 • Videre føres hovedmannens andel av det indre selskapets skattemessige resultat i næringsoppgave 2, post 0655 – overskudd, eller post 0855 – underskudd. Skattemessig resultat hentes fra hovedmannens deltakermelding RF-1221 post 1140, som hovedmannen leverer sammen med sin skattemelding.

Utdelinger fra det indre selskapet til upersonlige deltakere, også hovedmannen hvis han er upersonlig, inntektsføres med 3 prosent i næringsoppgave 2, post 0653. Grunnlaget fremgår av deltakermeldingen post 216.