Deltakere som krever jordbruksfradrag

Du kan kreve jordbruksfradrag i positiv næringsinntekt fra jordbruk, gartneri, pelsdyrnæring og birøkt.

Vilkår for å få fradrag

For å få fradrag må skattyteren som hovedregel ha bodd på driftsenheten over halvparten av inntektsåret.

Uavhengig av kravet om botid gis jordbruksfradrag til deg som driver birøkt eller pelsdyrnæring hvis de øvrige vilkårene er oppfylt.

I spesielle tilfeller knyttet til generasjonsskifte, der den yngre generasjon har overtatt bruket, kan det dispenseres fra kravet til botid. Også forpaktere som ikke bor på bruket kan få dispensasjon fra bokravet.

I alle tilfeller må du som krever jordbruksfradrag, bo i rimelig nærhet av driftsenheten. Overstiger ikke avstanden 20 kilometer, kan du legge til grunn at skattyteren bor i rimelig nærhet av driftsenheten.

Jordbruksfradraget er knyttet til driftsenheten. Består driftsenheten av flere bruk kan det bare kreves ett fradrag. 

Foregår en eller annen form for samdrift mellom brukere med hver sin driftsenhet, kan hver enkelt bruker kreve jordbruksfradrag hvis vilkårene for øvrig er oppfylt. I slike tilfeller beregner hver deltaker jordbruksfradrag med hver sin maksimumsgrense (se nedenfor) av jordbruksinntekten. Også inntekt fra samdriften inngår i grunnlaget som jordbruksfradraget beregnes av.

Driver flere skattytere jordbruks- eller hagebruksvirksomhet på samme driftsenhet og oppfyller kravet for jordbruksfradrag, skal brukerne dele jordbruksfradraget for driftsenheten innenfor maksimalgrensen nevnt nedenfor.

Fradraget utgjør kr 93 000 pluss 38 prosent av inntekt som overstiger kr 93 000, opp til et maksimalt fradrag på kr 190 400 per driftsenhet. Fradragene kan bare redusere inntekten fra disse virksomhetene ned til null. Er inntekten fra slik virksomhet for eksempel kr 14 000, blir fradraget kr 14 000.

Slik leverer du

Følg hjelpen du får i regnskapssystemet ditt. Kontakt leverandøren din hvis du har spørsmål. 

Inntekt fra selskap med deltakerfastsetting som gir grunnlag for beregning av jordbruksfradrag legges inn i feltene Grunnlag for beregning av jordbruksfradrag fra SDF under temaet Formue og inntekt i selskap med deltakerfastsetting.

Eventuell leieinntekt skal trekkes fra i feltet Leieinntekt fra jordbruksdrift.

Du kan søke om utsettelse hvis det er svært vanskelig for deg å levere innen fristen, for eksempel fordi selskapet ikke klarer å sende RF-1233 Selskapets melding over deltakerens inntekt og formue i selskap med deltakerfastsetting til deg før fristen.

Deltakeren i et SDF har samme leveringsfrist som sitt SDF. Hvis et SDF har fått utsatt frist, utover mai, har deltakeren samme utsatte frist. Det er altså ikke nødvendig for deltaker å søke om utsettelse hvis selskapet allerede har søkt.