Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Arbeidstakere på nettolønn

En nettolønnsavtale er en avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver om at arbeidsgiver skal dekke all skatt og alle avgifter på arbeidstakers lønn og godtgjørelse. Slike avtaler kan inngås ved grenseoverskridende arbeid. 

Skatt, trygdeavgift og arbeidsgiveravgift beregnes av bruttolønn. En nettolønnsavtale fører til at nettolønnen må omregnes til bruttolønn (oppgrossing) for å finne beregningsgrunnlaget for skatten mv.

For utenlandske arbeidstakere i Norge skal omregningen foretas etter norske skattesatser og med den norske satsen for trygdeavgift (med mindre arbeidstaker har trygdefritak).
Arbeidsgiver er ansvarlig for korrekt oppgrossing og rapportering av bruttolønn i a-meldingen. I veiledningen til a-ordningen finner du mer om hvordan arbeidsgivere som har ansatte på nettolønnsavtale, skal rapportere.

Merk at en nettolønnsavtale er en privatrettslig avtale, og at den ikke fritar arbeidstakeren for ansvaret for levering av skattemelding og betaling av fastsatt skatt overfor skattemyndighetene.

Se utdypende informasjon om nettolønn for utenlandske arbeidstakere i Norge