Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Skattemelding - utenlandske artister

Utenlandske artister som opptrer i Norge, f.eks. skuespillere, sangere, musikere, mv. skal i utgangspunktet betale skatt etter artistskatteloven. 

Dersom artistens opphold i Norge overstiger 183 dager i løpet av en tolvmånedersperiode eller overstiger 270 dager i løpet av en trettiseksmånedersperiode, erstattes skatteplikt etter artistskatteloven med skatteplikt etter den alminnelige skatteloven. Dette gjelder fra og med året før året da artisten blir skattemessig bosatt i Norge.  Dette betyr for eksempel at en artist som blir skattepliktig som bosatt i Norge i 2019, skal skattlegges etter de alminnelige reglene også for inntektsåret 2018.

Mer informasjon om når du blir skattemessig bosatt

En artist som er bosatt i annen EØS-stat og ikke anses skattemessig bosatt i Norge, kan likevel kreve å få fastsatt sin skatt etter skattelovens regler etter inntektsårets utløp.

Tidligere beregnet/betalt skatt etter artistskatteloven § 7 vil i slike tilfeller bli omgjort til forskuddsskatt eller forskuddstrekk avhengig av om artisten er næringsdrivende eller arbeidstaker.

Når artister blir skattepliktige etter den alminnelige skatteloven, har de opplysningsplikt jf. skatteforvaltningslovens §§ 8-1 og 8 -2.
De fleste utenlandske artister har inntekt fra personlig virksomhet. Det betyr at de må levere følgende innen 31. mai:

Dersom skattemeldingen ikke er levert innen fristen, kan det ilegges tvangsmulkt. Mer informasjon om tvangsmulkt

Det skal betales skatt på all bruttoinntekt for opptreden i Norge. Dersom artisten får dekket egne kostnader i forbindelse med arrangementet, skal verdien av disse inngå i skattegrunnlaget. Dette gjelder ikke arrangørens dekning av artistens utgifter til reise, kost, losji og agentprovisjon. Dersom artisten dekker utgiftene til reise, kost, losji, agentprovisjon og andre utgifter, gis det fradrag i skattegrunnlaget.

Mer informasjon om andre aktuelle fradrag

Hjelp til utfylling av skattemeldingen

Du kan endre skattemeldingen selv om leveringsfristen er passert.

  • Du skal endre hvis du oppdager feil eller har mottatt nye eller forsinkede opplysninger fra arbeidsgiver, bank, NAV eller andre som er opplysningspliktige. Frist for å levere endringsmelding er tre år etter leveringsfristen for skattemelding. Eksempel: For skattemelding som er levert i 2019, utgår fristen 3 år etter leveringsfristen, altså 31.5.2022.

  • Du kan klage på:
    • skatteoppgjøret for 2015 og tidligere år
    • mottatt vedtak fra Skatteetaten om endring av skattemeldingen din eller skjønnsfastsetting av din formue og inntekt fra og med 2016. Den generelle regelen er at du må klage innen 6 uker etter at du har fått et vedtak. 

Opplysninger om endring av skattemelding og klage på endring av skattemeldingen