Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Utenlandske arbeidsgivere – opplysningsplikt i a-meldingen

Utenlandske arbeidsgivere med oppdrag i Norge skal levere a-melding.

Opplysningsplikt i a-meldingen

Selskap som er hjemmehørende i utlandet, og som utfører oppdrag i Norge eller på norsk sokkel har:

  • opplysningsplikt til Norge og
  • skal levere a-melding

Levering er uavhengig av skatteplikt til Norge.

Enkeltpersonsforetak med ansatte har samme opplysningsplikt.

 

Rapportering av oppdrag

Oppdrag som utføres i Norge eller på norsk sokkel av et utenlandsk selskap eller en utenlandsk selvstendig næringsdrivende, skal i tillegg registreres i Oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret. I dette registeret skal du gi opplysninger om oppdrag og arbeidstakere (arbeidsforholdet).

 

Hvilken informasjon skal du oppgi

I a-meldingen skal du gi informasjon om:

Hvis arbeidstakere er rapportert i Oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret, skal du ikke gjenta opplysninger om selve arbeidsforholdet i a-meldingen.

 

Viktig informasjon

Bruker du en utenlandsk identifikator for å identifisere dine ansatte (inntektsmottakere) må du senere endre til gyldig norsk id nummer.

 

Hva med forskuddstrekket

Du skal oppgi forskuddstrekk i lønn og andre ytelser for arbeid utført i Norge eller på norsk sokkel. Har du ansatte med skattekort med kildeskatt på lønn, skal du bare trekke kildeskatt på ytelser som er skattepliktige for personer i kildeskattordningen. Her finner du mer informasjon om kildeskatt på lønn.

Noen unntak

  • Hvis det er sannsynlig at lønn og andre ytelser ikke skal skattlegges i Norge, kan arbeidsgiveren søke skattekontoret om fritak.
  • Du skal ikke oppgi forskuddstrekk som er betalt i utlandet.

 

Hva med arbeidsgiveravgiften

Du skal oppgi arbeidsgiveravgift av lønn og andre ytelser for arbeid utført i Norge og på norsk sokkel.

Noen unntak

Hvis den ansatte ikke er medlem i norsk folketrygd etter bestemmelser i folketrygdloven, behøver du ikke gi opplysninger om arbeidsgiveravgift.

Du kan la være å beregne arbeidsgiveravgift når inntektsmottakeren:

  • er omfattet av trygdelovgivningen i et annet land i henhold til en sosialkonvensjon eller EØS-avtalen
  • er en utenlandsk arbeidstaker som ikke er medlem av folketrygden og som arbeider på norsk kontinentalsokkel eller i norsk territorialfarvann

I disse tilfellene må inntektsmottakeren fremlegge dokumentasjon, for eksempel med skjema A1, slik at du som opplysningspliktig vet at den ansatte er omfattet av trygdelovgivningen i et annet land.

Når må du rapportere

Du skal sende a-melding alle måneder du gjør utbetalinger og trekk, og så lenge arbeidsforholdet varer. Du skal ikke samle opp rapportering for flere måneder.

 

Hvordan levere a-meldingen

Du kan sende a-melding ved å bruke skjema for direkte registrering i Altinn (A01), eller fra et lønnssystem (A02) som er integrert med Altinn. 

Skal du oppgi lønn eller andre ytelser som er opptjent før 1. januar 2015, må du henvende deg til Skatteoppkrever.

 

Hva bruker vi opplysningene til

NAV bruker opplysninger om lønn og ytelser til å beregne dagpenger og kontrollere ytelser som sykepenger, foreldrepenger, uføretrygd og bidragsforskudd.  

Skatteetaten bruker opplysningene i forbindelse med skattemeldingen.

Statistisk sentralbyrå (SSB) bruker opplysningene til statistikkformål.