Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Arbeidsgiveravgift - utenlandsk aksjeselskap

Alle som har ansatte, må betale arbeidsgiveravgift av lønn, feriepenger og annen godtgjørelse.

Hvordan beregnes arbeidsgiveravgiften?

Prosentsatsen varierer mellom 0 og 14,1 prosent. Utenlandske arbeidsgivere som rapporterer kontrakter og arbeidsforhold i oppdragsregisteret (RF-1198/1199), skal betale 14,1 prosent.

Mer informasjon om soner, beregningskoder og satser for arbeidsgiveravgift

Betaling av arbeidsgiveravgift

Det blir ikke sendt ut betalingskort for betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift fra skatteoppkrever.

Arbeidsgiveravgift skal betales til den lokale skatteoppkrever.

Utenlandske arbeidsgivere som rapporterer kontrakter og arbeidsforhold i oppdragsregisteret skal betale til:

Skatteoppkrever utland
Postboks 9200 - Grønland
0134 OSLO

E-post: [email protected]

Kontonummer: 6345 06 23123
IBAN-nummer: NO33 6345 06 23123
Swift: NDEANOKK
Bankforbindelse: Nordea Bank Norge ASA, Cash Management, Postboks 1166 Sentrum, NO-0107 Oslo, Norge

Når skal du betale:

  • Januar–februar 15. mars
  • Mars–april 15. mai
  • Mai–juni 15. juli
  • Juli–august 15. september
  • September–oktober 15. november
  • November–desember 15. januar

Fritak for arbeidsgiveravgift

Hvis de ansatte har fritak fra norsk folketrygd, skal ikke arbeidsgiveren betale arbeidsgiveravgift. Hvis det ikke foreligger gyldig fritak for trygd, skal arbeidsgiver betale arbeidsgiveravgift.

Unntak eller fritak fra norsk trygd

Utenlandske arbeidstakere i Norge er pliktige medlemmer i norsk folketrygd.

Hvis de ansatte er medlemmer i hjemlandets trygdeordning, må dette dokumenteres med skjema A1. Dette er en bekreftelse fra trygdemyndighetene i utsenderlandet om at den ansatte opprettholder medlemskapet sitt der under arbeid i Norge. Skjemaet må sendes til Nav for behandling. Fritaket for å beregne og innbetale norsk arbeidsgiveravgift gjelder bare for tidsrommet som er oppgitt på skjemaet. Du finner mer informasjon på nav.no (medlemskap og avgift).