Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Sjøfolk

Her finner du informasjon om innrapportering av lønn, arbeidsgiveravgift og trygd. Dette gjelder ikke petroleumsvirksomhet på norsk sokkel.

Innberetning av lønn og andre godtgjørelser.

Utbetalinger til personer som er bosatt i utlandet, skal innrapporteres i følgende tilfeller:

 • Utbetaling av lønn og annen godtgjørelse for arbeid om bord på skip registrert i Norsk ordinært skipsregister (NOR). Det forlanges ikke opplysninger om lønnsutbetalinger til personer som er bosatt utenfor Norden, og som er statsborgere i land utenfor EØS, når de er ansatt av en utenlandsk arbeidsgiver som driver næringsvirksomhet ombord (ikke ordinære sjøfolk).
 • Utbetaling av lønn eller annen godtgjørelse for arbeid om bord på utenlandsk registrert skip. Forutsetningen er at skipet er bareboat-befraktet av et norsk selskap, og at lønnsmottakeren er bosatt i et annet nordisk land.
 • Utbetaling av lønn eller annen godtgjørelse for arbeid ombord på skip registrert i NIS når mottakeren er
  - norsk statsborger, 
  - bosatt i et annet nordisk land eller
  - statsborger i et EØS-land

Det er ikke nødvendig å innrapportere lønnsutbetalinger til personer bosatt utenfor Norden som er ansatt i hotell- og restaurantvirksomhet om bord på turistskip registrert i Det Norske Internasjonale Skipsregister (NIS).

Arbeidsgiveravgift

Arbeidsgiver skal som hovedregel betale arbeidsgiveravgift (høyeste sats) av lønn og lignende som er utbetalt til sjøfolk ansatt om bord på norske skip.
For delvis trygdede sjøfolk etter folketrygdloven skal arbeidsgiver betale en månedlig avgift. Avgiften beregnes per ansatt om bord for hver påbegynte måned.

Fritak fra arbeidsgiveravgift:

Det skal ikke betales arbeidsgiveravgift av godtgjørelse for arbeid på norsk kontinentalsokkel og i norsk territorialfarvann når arbeidet er utført av utenlandsk arbeidstaker som ikke er medlem av den norske trygden. Har utenlandsk arbeidstaker trygdemedlemskap i Norge, gjelder avgiftsplikten.

Trygd

Sjøfolk som ikke er bosatt i Norge, men som er ansatt om bord på et norsk skip (NOR og NIS), er pliktig trygdet i Norge når arbeidstakeren er:

 • norsk statsborger,
 • bosatt i Norden,
 • statsborger i et EØS-land eller Sveits eller
 • arbeider om bord på skip som går i begrenset fart (innenriks i Norge)

Arbeidstakere som er ansatt i hotell- og restaurantvirksomhet ombord på turistskip registrert i NIS, er unntatt fra trygdeplikt.

Særregler om unntak følger også av EØS trygdeforordning EØF 1408/71.

Sjøfolk om bord på fartøy som benyttes til leting etter eller utvinning av petroleumsforekomster eller andre naturforekomster på norsk kontinentalsokkel, er trygdet uansett nasjonalitet.

Sjøfolk som er trygdepliktige, skal betale full medlemsavgift til den norske folketrygden. For sjøfolk som er bosatt i utlandet og som er fritatt for å betale skatt til Norge, fastsettes folketrygdavgiften av Skatteetaten.

Andre utenlandske sjøfolk enn de som er nevnt ovenfor, som er ansatt om bord på skip registrert i NOR som går i utenriksfart, er delvis trygdet med rett til ytelser ved yrkesskade og dødsfall. Dette gjelder ikke personer som er ansatt hos utenlandsk arbeidsgiver som driver næringsvirksomhet om bord.

Følgende utenlandske sjøfolk er helt unntatt fra trygdedekning:

 • Statsborgere fra land utenfor EØS ved arbeid på skip registrert i NIS

Arbeidsgiver er forpliktet til å tegne egen yrkesskadeforsikring for ansatte sjøfolk om bord på norske skip (NOR og NIS) som er unntatt fra dekning etter folketrygdloven.

Unntak eller fritak fra norsk trygd

Sjøfolk som er statsborgere av et EØS-land, kan i noen tilfeller søke fritak fra norsk folketrygd. De må da skaffe seg skjema A1 fra trygdemyndighetene i landet der de er bosatt.

Søknaden sendes til:

NAV Medlemskap og avgift
Postboks 6600 Etterstad
0607 Oslo

Telefon +47 21 07 37 00.