Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Fast driftssted - utenlandsk aksjeselskap

De fleste selskap og næringsdrivende som driver virksomhet i Norge, er skattepliktig til Norge. 

Hvis selskapet eller den næringsdrivende er bosatt i et land som Norge har inngått skatteavtale med, er skatteplikten til Norge avhengig av at virksomhetsinntekten stammer fra forretningsvirksomhet som drives gjennom et fast driftssted i Norge.

Et fast driftssted vil si at selskapet eller den næringsdrivende må ha et fast forretningssted som de helt eller delvis driver virksomheten gjennom. Virksomheten må også ha pågått i en tilstrekkelig periode.

Eksempler på faste forretningssteder er:

  • et sted for ledelse
  • en filial
  • et kontor
  • en fabrikk

Bygg- og monteringsvirksomhet

Et bygg- og monteringsprosjekt, og virksomhet knyttet til et slikt prosjekt, utgjør fast driftssted dersom prosjektet eller virksomheten varer i mer enn 12 måneder. I noen skatteavtaler er tidskravet 6 måneder.

Hjelpevirksomhet

I skatteavtalene er det vanligvis tatt inn et unntak om at såkalt hjelpevirksomhet ikke skal utgjøre fast driftssted. Et eksempel er lokaler som utelukkende brukes til lager eller utstilling av varer.

Agenter

Det kan også etableres fast driftssted gjennom en person som ikke er en uavhengig mellommann. Det er mulig dersom denne personen opptrer på vegne av foretaket, og hvis personen har, og vanligvis utøver, fullmakt til å slutte kontrakter på vegne av foretaket.

Kontinentalsokkelen

Den norske kontinentalsokkelen er underlagt et særskilt skatteregime. Etter norsk rett følger skatteplikten av petroleumsskatteloven.

I de fleste skatteavtalene Norge har inngått med andre stater, er det tatt inn spesialbestemmelser om skatteplikt av inntekt som er knyttet til virksomhet på norsk kontinentalsokkel. Det finnes som regel egne bestemmelser om skatteplikt for aktivitet på sokkelen. I henhold til disse bestemmelsene er et fast driftssted normalt virksomhet som til sammen overstiger 30 dager i løpet av enhver tolvmånedersperiode.

I noen få skatteavtaler reguleres skatteplikten av de alminnelige reglene for fast driftssted. Når det ikke foreligger en skatteavtale, eller når skatteavtalen ikke omfatter norsk sokkel, gjelder skatteplikten til Norge etter petroleumsskatteloven.