Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Utleie av arbeidskraft - utenlandsk aksjeselskap

De fleste selskaper og næringsdrivende som stiller arbeidskraft til rådighet for andre i Norge, er skattepliktig til Norge for denne inntekten. 

Hvis selskapet eller den næringsdrivende er bosatt i et land som Norge har inngått skatteavtale med, er de normalt ikke skattepliktig til Norge for denne inntekten, med mindre utleievirksomheten er drevet gjennom et fast driftssted i Norge.

Utleie av arbeidskraft vil si at utleieren stiller personell til disposisjon for å arbeide i en annens virksomhet, og at utleieren ikke har ansvaret for resultatet av arbeidet som personellet utfører.

Det er Skattetaten som avgjør om et oppdrag gitt til en utenlandsk oppdragstaker er å anse som utleie av arbeidskraft.

Kriterier for å bli regnet som utleie av arbeidskraft

Følgende momenter taler for at et oppdrag er utleie av arbeidskraft:

  • Oppdragsgiveren har ledelsen av arbeidet.
  • Oppdragsgiveren har ansvaret for eller bærer risikoen for arbeidsresultatet.
  • Oppdragsgiveren disponerer og har ansvaret for arbeidsplassen der arbeidet utføres.
  • Det er fastsatt en timepris eller timeavhengig pris.
  • Oppdragsgivers materialer og verktøy nyttes under oppdraget.
  • Utleieren ikke alene bestemmer antall arbeidstakere og kvalifikasjonene deres.