Derfor deler Skatteetaten opplysninger

Skatteetaten skal dele opplysninger for gjenbruk og viderebruk på en sikker og trygg måte. Andre private og offentlige virksomheter kan gjenbruke og viderebruke opplysninger fra Skatteetaten for å forenkle, forbedre og effektivisere eksisterende og nye digitale tjenester.

Skatteetaten innhenter og forvalter store mengder opplysninger som er nødvendige for at vi skal kunne gjøre våre lovpålagte oppgaver. Dette omfatter opplysninger fra blant annet skattegrunnlag, aksjonærregisteret, eiendomsregisteret, valutaregisteret, folkeregisteret og a-ordningen.

Skatteetatens samfunnsoppdrag er å sikre et finansielt hovedgrunnlag for offentlig virksomhet og et av hovedmålene er å gi brukere tilgang til opplysninger av god kvalitet.

Opplysninger fra Skatteetaten deles for gjenbruk i offentlig sektor og viderebruk i privat næringsliv, i tillegg til ande områder som blant annet forskning. Deling av opplysninger bidrar til å forenkle, forbedre og effektivisere hverdagen for både enkeltpersoner og virksomheter.

Offentlig sektor skal dele data når den kan, og skjerme data når den må
Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019-2025

Politiske føringer

Regjeringen har i digital agenda og digitaliseringsstrategien satt ambisjoner og strategisk retning for digitalisering i offentlig sektor. Digitaliseringen skal gi en enklere hverdag for innbyggere og næringsliv. Offentlig sektor skal fornyes, forenkles og forbedres ved hjelp av digitalisering, samtidig som innbyggere og næringsliv skal gis en enklere hverdag.

Økt deling av opplysninger er en forutsetning for å skape flere sammenhengende tjenester til brukerne. Innbyggere, næringsliv og frivillige organisasjoner skal møte én digital offentlig sektor, noe som forutsetter samarbeid på tvers av forvaltningsnivåer og sektorer, mellom stat og kommune. Digital agenda for Norge trekker frem prinsippet om at forvaltningen skal gjenbruke opplysninger i stedet for å spørre brukerne på nytt om forhold de allerede har opplyst om. Dette er også kjent som «kun-én-gang»-prinsippet.

Dette vil vi oppnå

Skatteetaten har en rekke opplysninger som kan danne grunnlag for utvikling av digitale tjenester for offentlige myndigheter og privat næringsliv, og som kan bidra til store samfunnsøkonomiske gevinster.

Vi ønsker å tilrettelegge for at offentlige myndigheter og privat næringsliv kan effektivisere, forenkle og bygge sammenhengende og brukervennlige tjenester for å realisere samfunnsøkonomiske gevinster. Våre tjenester skal utvikles slik at det er enkelt for brukerne å forstå forutsetningene for å få utlevert opplysninger, og det skal være enkelt å koble seg opp til selvbetjente løsninger.

Skatteetatens policy for deling

Skatteetatens har en egen policy for deling av opplysninger. Denne fastsetter overordnede prinsipper for retningslinjer og deling av opplysninger. Policyen for deling er del av styringsdokumentasjonen i Skatteetaten.

Last ned: Skatteetatens policy for deling av opplysninger (PDF)

Policy for deling av opplysninger ble utarbeidet av en tverrfaglig arbeidsgruppe med utgangspunkt i juridiske krav, internasjonale rammeverk og politiske føringer. Erfaringer fra eksisterende praksis og pågående initiativ innenfor delingsområdet ga viktige innspill i utarbeidelsen. Policyen ble vedtatt av etatsledelsen i Skatteetaten 24.05.2018.

Samfunnsoppdraget og virksomhetsstrategien definerer Skatteetatens retning, ambisjoner og mål, hvor deling av opplysninger inngår som ett av flere elementer. Policyen for deling tydeliggjør hvordan Skatteetaten skal dele opplysninger innenfor rammene av disse, samt lover og regler.

Det er utarbeidet retningslinjer for deling fra Skatteetatens som skal sikre at intensjonen i policyen ivaretas. Ved utarbeidelsen av retningslinjene ble det tatt utgangspunkt i Skatteetatens målbilder, som ble utledet av tildelingsbrev og tilhørende strategier.

Retningslinjene som er knyttet til både Skatteetaten og konsumenter kan oppsummeres slik:

Skatteetaten Konsument
Skatteetaten tilgjengeliggjøre opplysniger for viderebruk og gjenbruk slik etaten forvalter dem Konsumenter skal innhente opplysninger fra primærkilder
Skatteetaten tilrettelegger for deling i samsvar med ansvaret som forvalter av register og fellesordning Konsumenter må ha lovregulert behandlingsgrunnlag for å få utlevert taushetsbelagte opplysninger fra Skatteetaten
Skatteetaten kan prioritere å ta ansvar, styring og kostnader ved å tilrettelegge deling for økt etterlevelse Konsument er behandlingsansvar for all bruk etter utlevering fra Skatteetaten
Skatteetaten deler via standardiserte tjenester og grensesnitt Konsumenter tilrettelegger opplysninger for å ivareta egne behov
Skatteetaten fastsetter standardvilkår for deling Konsumenter med like behov skal være samordnet og representert av en felles tredjepart med ansvar, plikter og fullmakter (segmentansvarlig)

Krav til effektiv samordning

Det finnes grupper av konsumenter som har like behov for opplysninger fra Skatteetaten, og som har det samme behandlingsgrunnlaget. For å sikre en effektiv og skalerbar samhandling og deling med slike grupper er det hensiktsmessig at konsumentene samordnes.

Samordning gjennom en segmentansvarlig

Samordning av konsumenter vil bidra til å gjøre delingen mer samfunnsøkonomisk lønnsom, enn hvis delingen skulle vært fra Skatteetaten til hver enkelt av konsumentene. Dette kan også medføre at Skatteetaten vil tilpasse seg konsumentenes behov i større grad enn om Skatteetaten må forholde seg til hver enkelt konsument. Samordning bidrar til likebehandling ved at sammenfallende behov kan håndteres og løses helhetlig. Skatteetaten har derfor besluttet at konsumenter med like behov skal, så langt det er mulig, samordne seg gjennom og representeres av en segmentansvarlig.

Eksempler på segmenter hvor samordning er en god løsning er finansnæringen, kommuner og helsesektoren.

Les mer om segmenter